Podział wg liczby stron

Aby podzielić dokument wg liczby stron:

 1. Otwórz dokument w Edytorze PDF i wybierz Plik > Podziel dokument...
 2. W otwartym oknie dialogowym:
  1. Wybierz Metoda dzielenia > Wg liczby stron.
  2. Określ Liczba stron, czyli maksymalną dozwoloną liczbę stron w każdym nowym dokumencie.
  3. Zmień Nazwa pliku w razie potrzeby. Nazwy wszystkich nowych dokumentów mają dodany na końcu numer zapewniający ich niepowtarzalność. Włącz numerację przed lub za nazwą i określ liczbę cyfr.

   Np.parametry „Nazwa: Document, Numeracja: Po nazwie, Liczba cyfr: 3” spowodują wygenerowanie następujących nazw: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf itd.
   Domyślnie jest używana nazwa dokumentu źródłowego.
  4. Nowe dokumenty możesz zapisać w folderze zawierającym dokument źródłowy lub w innym miejscu.

   Załączone pliki zostaną wysłane do osobnego folderu o nazwie Załączniki w tym samym katalogu. Zakładki nie zostają przeniesione do nowych dokumentów.
 3. Kliknij Podziel.

Po zakończeniu podziału w nowym oknie zostanie otwarty folder zawierający nowe pliki.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.