Podział wg rozmiaru pliku

Aby podzielić dokument PDF wg rozmiaru pliku:

 1. Otwórz dokument w Edytorze PDF i wybierz Plik > Podziel dokument...
 2. W otwartym oknie dialogowym:
  1. Wybierz Metoda dzielenia > Wg rozmiaru pliku.
  2. Określ Rozmiar pliku, czyli maksymalny dozwolony rozmiar pliku dla każdego nowego dokumentu.

   Określony rozmiar pliku musi być mniejszy niż rozmiar pliku oryginalnego.
   W zależności od rodzaju treści znajdującej się w dokumencie PDF (jeśli np. dokument zawiera dużą liczbę obrazów, czcionek, formularzy interaktywnych itd.) rozmiar nowego dokumentu może okazać się większy niż określony.
  3. Zmień Nazwa pliku w razie potrzeby. Nazwy wszystkich nowych dokumentów mają dodany na końcu numer zapewniający ich niepowtarzalność. Włącz numerację przed lub za nazwą i określ liczbę cyfr.

   Np. parametry „Nazwa: Document, Numeracja: Po nazwie, Liczba cyfr: 3” spowodują wygenerowanie następujących nazw: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf itd.
   Domyślnie jest używana nazwa dokumentu źródłowego.
  4. Nowe dokumenty możesz zapisać w folderze zawierającym dokument źródłowy lub w innym miejscu.

   Załączone pliki zostaną wysłane do osobnego folderu o nazwie Załączniki w tym samym katalogu. Zakładki nie zostają przeniesione do nowych dokumentów.
 3. Kliknij Podziel.

Po zakończeniu podziału w nowym oknie zostanie otwarty folder zawierający nowe pliki.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article