Przeglądanie i edytowanie plików PDF

Przy pomocy programu ABBY FineReader można w prosty sposób przeglądać, edytować, komentować i przeszukiwać zawartość wszelkich dokumentów PDF, nawet takich, które zostały otrzymane w wyniku skanowania dokumentów papierowych i nie zawierają tekstu umożliwiającego przeszukiwanie lub edytowanie.

Przeglądanie dokumentów PDF i dodawanie własnych komentarzy

Na ekranie Nowe zadanie kliknij Otwórz zakładkę, a następnie kliknij Otwórz dokument PDF. Wybrany dokument zostanie otwarty w edytorze PDF do przeglądania i komentowania.

Za pomocą przycisków Strony, Zakładki, Szukaj i Komentarze możesz przeglądać dokument.

Program ABBYY FineReader oferuje następujące narzędzia do tworzenia komentarzy:

Jeżeli narzędzia komentarzy nie są widoczne, należy kliknąć przycisk.

Edytowanie plików PDF

Program ABBYY FineReader oferuje następujące narzędzia do edytowania:

Zobacz również: Edytowanie tekstu, Wstawianie i edycja obrazów.

Zabezpieczanie dokumentów PDF

Za pomocą programu ABBYY FineReader można:

Zobacz również: składać cyfrowe podpisy, usuwać z dokumentu PDF informacje poufne, wprowadzać hasła i określać uprawnienia.

Praca z interaktywnymi formularzami

ABBYY FineReader PDF 15 umożliwia tworzenie, edytowanie, wypełnianie, zapisywanie oraz drukowanie interaktywnych formularzy PDF. Zobacz również: Praca z interaktywnymi formularzami PDF

Po otwarciu pliku PDF zawierającego interaktywny formularz, pola formularza zostają podświetlone, zapraszając w ten sposób do wybrania wartości z rozwijanego menu lub ręcznego wpisania informacji.

Jeżeli formularza nie można wypełnić przez zwykłe wprowadzenie tekstu w pustych polach, za pomocą narzędzia Eksport informacje należy wpisać nad formularzem. Zobacz również: Wypełnianie formularzy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pracy z plikami PDF, należy odnieść się do rozdziału Praca z dokumentami PDF.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article