Zapisywanie wyników za pomocą wiersza poleceń

Wymaga odpowiedniej licencji programu ABBYY FineReader.

Zapisywanie wyników konwersji za pomocą wiersza poleceń przy uruchamianiu programu

Aby przekonwertować zeskanowane dokumenty, pliki PDF i/lub pliki graficzne na edytowalne formaty i zapisać wyniki, wykonaj następujące polecenie:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineCmd.exe

Ścieżka do pliku FineCmd.exe w folderze instalacyjnym programu.

Jeśli pełna ścieżka do pliku zawiera spacje, należy ją ująć w cudzysłów.

<ImageSourceCommands> — dokumenty źródłowe do rozpoznawania Więcej informacji znajduje się w sekcji Parametry wiersza poleceń do konwersji dokumentów.
<RecognitionCommands> — parametry rozpoznawania Więcej informacji znajduje się w sekcji Parametry wiersza poleceń do konwersji dokumentów.
<ExportCommands> — zapisywanie wyników /out Out.Ext

Out.Ext to ścieżka do pliku zawierającego wyniki rozpoznawania, a .Ext oznacza rozszerzenie pliku. Jeśli plik o danej nazwie już istnieje, to zostanie zmodyfikowany.


Listę obsługiwanych formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty dokumentów.

<OtherCommands> /report ReportFile Tworzy raport dotyczący zakończonego zadania konwersji.  ReportFile to ścieżka do pliku raportu.

Przykładowe polecenie:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Powyższe polecenie spowoduje konwersję i zapisanie pliku w języku francuskim o nazwie Document1.pdf do pliku o nazwie Result.docx przez Edytor OCR. Ponadto zostanie utworzony plik raportu o nazwie ReportFile.

Zapisywanie wyników porównywania za pomocą wiersza poleceń przy uruchamianiu programu

Aby porównać dwie wersje dokumentu i zapisać wynik, wykonaj następujące polecenie:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe to ścieżka do pliku Comparator.exe w folderze instalacyjnym programu.
<ImageSourceCommands> — dokumenty do porównania Więcej informacji znajduje się w sekcji Parametry wiersza poleceń do porównywania dokumentów.
<ComparisonCommands> — ustawienia porównywania Więcej informacji znajduje się w sekcji Parametry wiersza poleceń do porównywania dokumentów.
<ExportCommands> — zapisywanie wyników /saveFile:Out.Ext

Out.Ext to ścieżka do pliku zawierającego wyniki porównywania, a .Ext oznacza rozszerzenie pliku. Jeśli plik o danej nazwie już istnieje, to zostanie zmodyfikowany.


Rozszerzenie pliku powinno się zgadzać z formatami trybu zapisu wyników.


Listę obsługiwanych formatów można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty dokumentów.

/saveMode:SaveMode

Tryb zapisu wyników porównywania. Zamień „SaveMode” na jeden z poniższych parametrów:

  • PdfDocument1 — zapisuje pierwszy dokument w formacie PDF i każdą różnicę oznacza za pomocą komentarza;
  • PdfDocument2 — zapisuje drugi dokument w formacie PDF i oznacza każdą różnicę za pomocą komentarza;
  • Word — zapisuje listę różnic w postaci tabeli w dokumencie programu Microsoft Word.

Przykładowe polecenie:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

To polecenie spowoduje porównanie dokumentów w języku francuskim Document1.pdf i Document2.pdf. Program automatycznie zdecyduje, czy zastosować OCR, czy wykorzystać istniejący tekst z dokumentu PDF. ABBYY Porównaj dokumenty zignoruje wszystkie różnice interpunkcyjne, nie pogrupuje znalezionych różnic oraz zapisze wyniki porównywania w pliku o nazwie Comparison.docx (w formie tabeli).

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article