Edytowanie formularzy

W edytorze PDF można wykonywać różne operacje na interaktywnych polach formularzy w dokumentach PDF. Można:

Dodawanie pól

 1. Włącz tryb edycji formularza.
 2. Na pasku narzędzi formularza kliknij typ pola, które chcesz dodać.

 3. Kliknij w miejscu, w którym chcesz dodać pole. Zostanie dodane pole o domyślnym rozmiarze.
  Aby narysować pole dowolnego rozmiaru, nie puszczaj lewego przycisku myszy i przesuń kursor w wybranym kierunku.
  Gdy wybierzesz narzędzie Przycisk radiowy, do formularza będzie dodawany nowy przycisk radiowy za każdym razem, gdy klikniesz w jego obrębie. Po dodaniu wymaganej liczby przycisków radiowych, naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć narzędzie.
  Zobacz również: Przyciski radiowe
 4. Edytuj pole w razie potrzeby.
 5. Zamknij tryb edycji formularza.

Edytowanie pól

 1. Włącz tryb edycji formularza.
 2. Kliknij dwukrotnie pole, które chcesz edytować (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów).
 3. W oknie dialogowym Właściwości zmień właściwości pola.
  Zestaw właściwości dostępny w tym oknie zależy od typu wybranego pola.
  Aby dowiedzieć się więcej o każdym typie pól, skorzystaj z poniższych odnośników:
 4. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
  Kliknięcie Anuluj powoduje odrzucenie wszystkich zmian.
 5. Zamknij tryb edycji formularza.

Kopiowanie pól

Tworzenie połączonej kopii pola

Przesuwanie pól na stronie

Wyrównywanie pól względem siebie lub marginesów strony

Usuwanie pól

Kasowanie danych ze wszystkich pól

Zmiana rozmiaru pól

Dodawanie dymków do pól

Oznaczanie pól jako wymaganych

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article