Podział wg zakładek

Edytor PDF umożliwia podział dokumentu PDF tylko wg zakładek pierwszego poziomu. Dla każdej z nich zostanie utworzony jeden nowy dokument.

Aby podzielić dokument PDF wg zakładek:

 1. Otwórz dokument w Edytorze PDF i wybierz Plik > Podziel dokument...
 2. W otwartym oknie dialogowym:
  1. określ Metoda dzielenia > Wg zakładek (tylko dla pierwszego poziomu).
  2. Wybierz format nazw z listy rozwijanej Nazwa pliku:
   • Taka sama, jak nazwa zakładki nadaje nowym dokumentom nazwy odpowiadające zakładkom. Domyślnie nazwy nowych dokumentów są numerowane. Włącz numerację przed lub za nazwą i określ liczbę cyfr.

    Np. parametry „Numeracja: Po nazwie, Liczba cyfr: 3” spowodują wygenerowanie następujących nazw: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf itd., gdzie Introduction, Chapter_1, Chapter_2 to nazwy zakładek.
    Usunięcie zaznaczenia Dodaj numerację spowoduje wyłączenie numeracji.
   • W razie potrzeby użyj Nazwa własna, aby zmienić nazwę dokumentu.  Nazwy wszystkich nowych dokumentów mają dodany na końcu numer zapewniający ich niepowtarzalność. Włącz numerację przed lub za nazwą i określ liczbę cyfr.

    Np.parametry „Nazwa: Document, Numeracja: Po nazwie, Liczba cyfr: 3” spowodują wygenerowanie następujących nazw: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf itd.
    Domyślnie jest używana nazwa dokumentu źródłowego.
  3. Nowe dokumenty możesz zapisać w folderze zawierającym dokument źródłowy lub w innym miejscu.

   Załączone pliki zostaną wysłane do osobnego folderu o nazwie Załączniki w tym samym katalogu. Zakładki nie zostają przeniesione do nowych dokumentów.
 3. Kliknij Podziel.

Po zakończeniu podziału w nowym oknie zostanie otwarty folder zawierający nowe pliki.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article