Nastavení EPUB / FB2

K dispozici jsou následující nastavení:

Rozvržení dokumentu

Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.

  • Naformátovaný text
    Zachovává odstavce, nezachovává však přesné umístění objektů a řádkování. Vytvořený text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.
    Svislý text se změní na vodorovný.
    Styly písma budou zachovány pouze ve formátu EPUB.
  • Prostý text
    Nezachovává formátování.

Ukládáte-li do formátu EPUB, můžete písma zachovat tak, že zvolíte možnost Naformátovaný text v rozevíracím seznamu Rozvržení dokumentu a povolíte možnost Zachovat písma a velikosti písem (pouze EPUB) níže. Zvolte možnost Vložit písma a písma dokumentu budou použita ve výsledné elektronické knize jako vložená.
Některá zařízení a softwarové aplikace vložená písma nezobrazují.

Vytvořit obálku

Povolte možnost Použít první stránku jako obálku elektronické knihy, chcete-li použít první stránku dokumentu jako obálku.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Uchovat obrazy.

Tip. Chcete-li změnit nastavení ukládání obrázků, klikněte na Vlastní.... V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Nastavení EPUB

Můžete vybrat verzi formátu EPUB, kterou chcete použít.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article