Slovníček pojmů

A

ABBYY Hot Folder je nástroj pro plánování, který uživatelům umožňuje výběr složky s obrazy a nastavení času zpracování obrazů v této složce. Aplikace ABBYY FineReader automaticky zpracuje obrazy z vybrané složky.

ABBYY Screenshot Reader je aplikace, která uživatelům slouží k vytváření snímků obrazovky a rozpoznávání textu na těchto snímcích.

ADF (Automatický podavač dokumentů, Automatic Document Feeder) je zařízení, které automaticky podává listy do skeneru. Skener s funkcí ADF je schopen skenovat velký počet stran bez zásahu uživatele. Aplikace ABBYY FineReader dokáže pracovat s vícestránkovými dokumenty.

ADRT® (Adaptivní technologie rozpoznávání dokumentů, Adaptive Document Recognition Technology) je technologie, která zvyšuje kvalitu zpracovávání vícestránkových dokumentů. Může například rozpoznávat takové prvky, jako jsou nadpisy, záhlaví a zápatí, poznámky pod čarou, číslování stránek a podpisy.

Aktivace je proces získání zvláštního kódu od společnosti ABBYY, který uživateli umožňuje používat kopii produktu v daném počítači v plném režimu.

Aktivní oblast je aktuálně vybraná oblast obrazu, kterou lze odstranit, přesunout nebo upravit. Chcete-li oblast aktivovat, klikněte na ni. Rámeček kolem aktivní oblasti je tučný a je rozdělen na malé čtverečky s úchyty pro změnu velikosti, jejichž přetažením lze měnit velikost oblasti.

Analýza dokumentu je proces identifikující logickou strukturu dokumentu a oblasti, které obsahují různé typy dat. Analýzu dokumentu lze provádět automaticky nebo ručně.

Automatizovaná úloha: Součást aplikace ABBYY FINEREADER 14 pro správu úloh umožňující vytváření, nastavování a spouštění úloh aplikace ABBYY FineReader.

B

Barevný režim určuje, zda budou zachovány barvy dokumentu. Z černobílých obrázků získáte menší dokumenty projektů OCR, které se rychleji zpracovávají.

D

dpi (body na palec, dots per inch) představují rozlišení obrázku.

Zpět nahoru

E

Efekty písma představují vzhled příslušného písma (např. tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté, dolní index, horní index, malá písmena).

H

Heslo pro otevření dokumentu je heslo, které uživatelům brání v otevírání dokumentů PDF, pokud nezadají autorem určené heslo.

Heslo pro udělení oprávnění je heslo, které uživatelům brání v tisku a úpravách dokumentů PDF, pokud nezadají heslo určené autorem. Pokud jsou pro dokument vybrána některá nastavení zabezpečení, ostatní uživatelé nebudou tato nastavení moci měnit, dokud nezadají heslo.

I

ID podpory (identifikační kód pro podporu) je jedinečný identifikátor sériového čísla obsahující informace o licenci a o počítači, na němž se používá. ID podpory poskytuje další stupeň ochrany a pracovníci technické podpory jej před poskytnutím technické podpory kontrolují.

ID produktu se generuje automaticky na základě hardwarové konfigurace, když probíhá aktivace aplikace ABBYY FineReader v daném počítači. Neobsahuje žádné osobní údaje ani informace o softwaru nebo datech uložených ve vašem počítači.

Ignorované znaky jsou veškeré nepísmenné znaky ve slově (např. znaménko slabiky nebo přízvuku). Tyto znaky jsou během kontroly pravopisu ignorovány.

Invertovaný obraz je obraz s bílými znaky vytištěnými na tmavém pozadí.

J

Jas je parametr obrazu odrážející míru bílé barvy v obraze. Po zvýšení jasu je obraz bělejší. Zadáním vhodné hodnoty jasu se zvýší kvalita rozpoznávání. Viz také: Tipy pro skenování.

Jmenný vzor je soubor všech gramatických tvarů slova.

K

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které při stisknutí vyvolávají určitou akci. Používáním klávesových zkratek můžete výrazně zvýšit produktivitu.

Kódování Unicode je mezinárodní standard kódování znaků vyvinutý organizací Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Standard Unicode poskytuje snadno rozšiřitelný 16bitový systém pro kódování symbolů téměř všech současných jazyků. Určuje způsob kódování znaků a stanovuje, které algoritmy a vlastnosti znaků se během procesu kódování použijí.

Zpět nahoru

M

Málo věrohodná slova jsou slova, která obsahují jeden nebo více málo věrohodných znaků.

Málo věrohodné znaky jsou znaky, které program mohl rozpoznat nesprávně.

Místní nabídka je nabídka, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na určitý objekt, například oblast nebo jinou část dokumentu.

Možnosti projektu OCR představují soubor možností, které lze vybrat v dialogovém okně Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo). Tyto možnosti obsahují také uživatelské jazyky a vzory. Možnosti projektu OCR lze uložit a poté použít v jiných projektech OCR.

N

Nastavení zabezpečení dokumentu PDF jsou omezení, kterými lze zabránit otevření, úpravám, kopírování nebo tisku dokumentu PDF. Tato nastavení zahrnují hesla pro otevření dokumentu, hesla pro udělení oprávnění a úrovně šifrování.

Neproporcionální písmo je písmo (například Courier New), v němž mají všechny znaky stejnou šířku. Chcete-li zlepšit výsledky OCR neproporcionálních písem, na kartě OCR dialogového okna Možnosti zvolte možnost Psací stroj v množině možností Typ dokumentu.

O

Oblast je část obrázku uvnitř rámečku, která obsahuje určitý typ dat. Před prováděním OCR hledá aplikace ABBYY FineReader oblasti textu, obrázků, tabulek a čárových kódů a určí, které části obrazu mají být rozpoznány a v jakém pořadí.

Oblast obrázku je oblast obrázku, která obsahuje obrázek. Tento typ oblasti může rámovat skutečný obrázek nebo jiný objekt (např. část textu), který by se měl zobrazit jako obrázek.

Oblast obrázku na pozadí je oblast obrázku, která obsahuje obrázek přetištěný textem.

Oblast rozpoznávání je oblast obrazu, kterou má aplikace ABBYY FineReader automaticky analyzovat.

Oblast s čárovým kódem je oblast obrázku, která obsahuje čárový kód.

Oblast tabulky je oblast obrazu obsahující data v tabulkové podobě. Při čtení tohoto typu oblasti program uvnitř oblasti kreslí svislé a vodorovné oddělovací linie a vytváří tak tabulku. Tato oblast se pak ve výstupním textu zobrazí jako tabulka.

OCR (Optické rozpoznávání znaků, Optical Character Recognition) je technologie umožňující počítačům číst text a identifikovat obrázky, tabulky a prvky formátování.

Oddělovače jsou znaky, které oddělují slova (např. /, \, pomlčka) a které jsou od slov odděleny mezerami.

Ovladač je softwarový program, který řídí periferní zařízení počítače (např. skener, monitor atd.).

Zpět nahoru

P

PDF (Portable Document Format, tj. přenosný formát dokumentu) je univerzální formát dokumentů. Soubor PDF vypadá stále stejně bez ohledu na počítač použitý k jeho zobrazení, a to díky v něm obsaženému detailnímu popisu textu, písem a grafiky.

PDF se značkami je dokument PDF, který obsahuje informace o struktuře dokumentu, jako jsou logické celky, obrázky a tabulky. Tato struktura dokumentu je označena značkami (tagy) PDF. Soubor PDF s takovými značkami může být přizpůsoben velikosti obrazovky a lze jej bez problémů zobrazit v ručních přenosných zařízeních.

Primární tvar je „slovníkový“ tvar slova (slova v záhlaví položky slovníku jsou obvykle uváděna v primárním tvaru).

Projekt OCR je projekt vytvořený aplikací ABBYY FineReader za účelem zpracování dokumentu. Obsahuje obrazy stránek dokumentu, na nich (případně) rozpoznaný text a nastavení programu.

R

Režim skenování je parametr skenování, který určuje, zda je třeba obraz naskenovat černobíle, ve stupních šedé, nebo barevně.

Rozlišení je parametr skenování měřený v dpi (bodech na palec). Rozlišení 300 dpi se používá pro texty velikosti 10 bodů a větší, rozlišení 400 až 600 dpi je vhodné u textů s menším písmem (9 bodů a menší).

Rozvržení stránky je uspořádání textu, tabulek, obrázků, odstavců a sloupců na stránce. Součástí rozvržení stránky jsou také písma, velikosti písem, barvy písem, pozadí textu a směr textu.

S

Šablona oblasti je šablona, která obsahuje informace o velikosti a umístění oblastí v podobných dokumentech.

Sériové číslo je jedinečné číslo, které obdržíte při koupi programu. Používá se při aktivaci.

Skener je zařízení pro převádění obrazů do počítače.

Složené slovo je slovo sestávající ze dvou nebo více stávajících slov. V aplikaci ABBYY FineReader je složené slovo takové slovo, které program nedokáže najít ve slovníku, ale může ho vytvořit ze dvou nebo více slov ze slovníku.

Správce licencí je nástroj používaný ke správě licencí aplikace ABBYY FineReader a aktivaci verze ABBYY FineReader 14 Corporate.

Systém více písem je systém rozpoznávání, který rozpozná sadu znaků v libovolném písmu bez předchozí výuky.

Zpět nahoru

T

Textová oblast je oblast obrazu, která obsahuje text. Textové oblasti by měly obsahovat text pouze v jednom sloupci.

Typ dokumentu je parametr, který programu sděluje, jak byl vytištěn původní text (např. na laserové tiskárně, na stroji atd.). Pro texty vytištěné na laserové tiskárně vyberte Auto, pro strojopisné texty vyberte Psací stroj, pro faxy vyberte Fax.

U

Úloha aplikace ABBYY FineReader je soubor po sobě jdoucích kroků, které program potřebuje ke zpracování dokumentu. ABBYY FineReader 14 obsahuje řadu vestavěných úloh pro nejběžnější potřeby zpracování dokumentů. Uživatelé mohou vytvářet i vlastní úlohy. Vestavěné úlohy lze spustit v okně Nová úloha.

V

Vazba je kombinace dvou nebo více znaků, které jsou „slepené“ (např. fi, fl, ffi). Takové znaky se aplikaci ABBYY FineReader velmi těžko oddělují. Pokud se považují za jediný znak, zlepší se přesnost OCR.

Volitelný spojovník je spojovník (¬)  , který označuje, kde přesně se má slovo nebo slovní spojení rozdělit, pokud se nachází na konci řádku (např. „automatický“ má být rozděleno na „auto–matický“). Aplikace ABBYY FineReader nahradí všechny spojovníky nalezené ve slovech ze slovníků volitelnými spojovníky.

Výuka je postup vytváření vztahu mezi obrazem znaku a znakem samotným. Viz také: Obsahuje-li vytištěný dokument nestandardní písma.

Vzor je přiřazení zprůměrovaných obrazů znaků k jejich odpovídajícím názvům. Vzory se vytvářejí, když provádíte výuku aplikace ABBYY FineReader na specifickém textu.

Z

Záhlaví a zápatí jsou obrázky nebo text na horním či dolním okraji stránky. Záhlaví se nacházejí na horním okraji stránky a zápatí pak na dolním.

Zakázané znaky jsou znaky, o nichž se domníváte, že se nikdy neobjeví v textu, který je určen k rozpoznávání. Určení zakázaných znaků zvyšuje rychlost a kvalitu OCR.

Zkratka je zkrácená forma slova nebo fráze (např. MS-DOS místo Microsoft Disk Operating System, OSN místo Organizace spojených národů atd.).

Znaková stránka je tabulka, která určuje vzájemné vztahy mezi znaky a jejich kódy. Uživatelé si mohou vybrat požadované znaky ze sady dostupné ve znakové stránce.

Zpět nahoru

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.