Autorská práva

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader ADRT a Adaptive Document Recognition Technology jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti ABBYY Software Ltd.

© 2000–2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, The DL Logo®, PDF2IMG™ a DLE™ jsou ochranné známky společnosti Datalogics, Inc.

© 1984–2012 Adobe Systems Incorporated a jeho poskytovatelé licencí. Všechna práva vyhrazena.

Adobe®, Acrobat®, logo Adobe®, logo Adobe PDF®, Adobe® PDF Library™, logo Powered by Adobe PDF Library, Reader® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo v dalších zemích.

Součásti tohoto počítačového programu jsou chráněny copyrightem © 2008 Celartem, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Součásti tohoto počítačového programu jsou chráněny copyrightem © 2011 Caminova, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Součásti tohoto počítačového programu jsou chráněny copyrightem © 2013 Cuminas, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace DjVu je chráněna americkým patentem U.S. Patent No. 6.058.214. Zahraniční patenty jsou předmětem řízení.

Na platformě AT&T Labs Technology.

© 2002–2008 Intel Corporation. Intel je ochrannou známkou společnosti Intel Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.

© 1991–2016 Unicode, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Distribuováno podle podmínek použití na adrese http://www.unicode.org/copyright.html.

Tímto bezplatně udělujeme svolení, že jakákoli osoba může získat kopii datových souborů Unicode a veškeré související dokumentace („Datové soubory“) nebo softwaru Unicode a veškeré související dokumentace („Software“) nakládat s tímto softwarem bez omezení, včetně, bez omezení, práva na používání, kopírování, úpravy, slučování, publikování, šíření a prodej kopií, datových souborů nebo softwaru a umožnit totéž osobám, jimž jsou datové soubory nebo software určeny, za předpokladu, že (a) tato autorská práva a toto oprávnění budou uvedeny u všech kopií datových souborů nebo softwaru, (b) tato autorská práva a toto oprávnění budou uvedeny v související dokumentaci, a (c) u každého upraveného datového souboru nebo v softwaru, stejně jako v dokumentaci připojené k datovým souborům nebo softwaru, bude jasně uvedeno, že data nebo software byly změněny.

DATOVÉ SOUBORY A SOFTWARE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NENARUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. DRŽITEL NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV UVEDENÍ V TOMTO OZNÁMENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY NEBO JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ANI ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKŮ, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZANEDBÁNÍ NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO ČINU, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM ČI VÝKONEM DATOVÝCH SOUBORŮ NEBO SOFTWARU.

Kromě výjimek uvedených v tomto oznámení nesmí být bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv jméno držitele autorských práv použito v reklamě nebo jakýmkoli jiným způsobem na podporu prodeje, používání nebo jiného obchodování s těmito datovými soubory nebo softwarem.

Unicode je registrovanou ochrannou známkou společnosti Unicode ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

JasPer License Version 2.0:

Copyright © 2001-2006 Michael David Adams

Copyright © 1999-2000 Image Power, Inc.

Copyright © 1999-2000 The University of British Columbia

Všechna práva vyhrazena.

Součásti tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.

Tento software částečně vychází z práce skupiny Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001-2013 by Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server a Windows Design 2012 jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.

Apache, OpenOffice a logo s rackem jsou ochranné známky společnosti The Apache Software Foundation registrované v USA a/nebo dalších zemích. Používání těchto značek nenaznačuje souhlas ze strany společnosti The Apache Software Foundation.

Copyright (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Tímto bezplatně udělujeme svolení, že jakákoli osoba může získat kopii tohoto souboru dokumentace k použití, kopírování, publikaci, distribuci, poskytování dílčích licencí nebo k prodeji kopie dokumentace, a umožnit ostatním totéž, za předpokladu, že: 

- Nejsou dovoleny žádné změny, úpravy nebo jiné pozměňování tohoto dokumentu; a
- U všech kopií této dokumentace musí být uvedeno výše uvedené a toto oprávnění. 

Tímto bezplatně udělujeme svolení, že jakákoli osoba může získat kopii tohoto souboru dokumentace, smí z obsahu tohoto dokumentu vytvářet svá vlastní odvozená díla, používat je, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, udělovat dílčí licence nebo odvozená díla prodávat a umožnit ostatním, aby činili totéž, a to za předpokladu, že odvozená díla nebudou vydávána za kopii nebo verzi tohoto dokumentu. 

Společnost Adobe není vůči žádné ze stran odpovědná za jakékoli ztráty příjmu nebo zisku, nebo za nepřímé, náhodné, speciální, následné nebo jiné podobné škody, ať už vzniklé v důsledku trestného činu (včetně, bez omezení, nedbalosti nebo přímé odpovědnosti) smluvních nebo jiných právních nebo oprávněným důvodům, a to i v případě, že společnost Adobe byla upozorněna nebo měla důvod o možnosti takových škod vědět. Materiály Adobe jsou poskytovány „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. Společnost Adobe se výslovně zříká všech výslovných, zákonných nebo předpokládaných záruk, vztahujících se k materiálům Adobe, včetně, kromě jiného, těch týkajících se prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení jakýchkoli práv třetích osob týkajících se materiálů Adobe.

Copyright © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Všechna práva vyhrazena.

© 2003 Calyptix Security Corporation

Všechna práva vyhrazena. 

Tento kód je odvozen od softwaru dodaného společností Calyptix Security Corporation od Yulianga Zhenga. Šíření a používání ve formě zdrojového a binárního kódu je povoleno v případě, že jsou splněny následující podmínky: 1. Šířený zdrojový kód musí obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti. 2. Šířený binární kód musí v doprovodné dokumentaci a dalších případných materiálech dodávaných s distribucí, obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti. 3. Název společnosti Calyptix Security Corporation ani jména jejích pracovníků podílejících se na vývoji softwaru nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů z tohoto softwaru odvozených, bez jejich předchozího výslovného písemného souhlasu. TENTO SOFTWARE JE DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PRACOVNÍKY PODÍLEJÍCÍMI SE NA VÝVOJI TOHOTO SOFTWARU POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PRACOVNÍCI PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝVOJI TOHOTO SOFTWARU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ OPATŘENÍ SI NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTU FUNKČNOSTI, DAT NEBO ZISKŮ ČI PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŤ UŽ K NIM DOŠLO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM A NEHLEDĚ NA PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ ŠKODY, AŤ UŽ BY VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLO UPOZORNĚNO.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, s chráněným názvem písma Miama Nueva.

Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), s chráněným názvem písma Pecita.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) s chráněným názvem písma „Bad Script“.

Tento Font Software je licencován na základě SIL Open Font License, verze 1.1.

Kopie této licence je součástí Licenční smlouvy s koncovým uživatelem je a spolu s FAQ také k dispozici na adrese: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C – RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm

© 1991–2, RSA Data Security, Inc. Vytvořeno 1991. Všechna práva vyhrazena.

Tento software je odvozen z Algoritmu RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena. 
Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Všechna práva vyhrazena. 
Tento produkt obsahuje kryptografický software, napsaný Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com)
Eric Young je autorem částí použité knihovny. 
Tento produkt obsahuje software, napsaný Timem Hudsonem (tjh@cryptsoft.com). 

 OpenSSL License Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena. Šíření a používání ve formě zdrojového a binárního kódu je povoleno v případě, že jsou splněny následující podmínky: 1. Šířený zdrojový kód musí obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti. 2. Šířený binární kód musí v doprovodné dokumentaci a dalších případných materiálech obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti. 3. Veškeré propagační materiály zmiňující vlastnosti nebo použití tohoto softwaru musí obsahovat následující uznání: „Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)“. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí být názvy „OpenSSL Toolkit“ a „OpenSSL Project“ použity k podpoře nebo k propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru. Pro písemný souhlas prosím kontaktujte openssl-core@openssl.org. 5. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti OpenSSL Project nesmí být produkty odvozené od tohoto softwaru nazývány „OpenSSL“, ani se v jejich názvu nesmí objevit slovo „OpenSSL“. 6. Při šíření v jakékoli formě musí být zachováno následující uznání: „Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností OpenSSL Project pro použití v sadě OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)“ TENTO SOFTWARE JE SPOLEČNOSTÍ OPENSSL PROJECT „TAK, JAK JE“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. SPOLEČNOST OPENSSL PROJECT ANI PRACOVNÍCI PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝVOJI TOHOTO SOFTWARU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ OPATŘENÍ SI NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTU FUNKČNOSTI, DAT NEBO ZISKŮ ČI PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŤ UŽ K NIM DOŠLO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM A NEHLEDĚ NA PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ ŠKODY, AŤ UŽ BY VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLO UPOZORNĚNO. Tento produkt obsahuje kryptografický software, napsaný Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com). Tento produkt obsahuje software, napsaný Timem Hudsonem (tjh@cryptsoft.com). 
Původní License SSLeay
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Všechna práva vyhrazena. Tento balíček je implementací SSL, napsanou Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com). Tato implementace byla napsána tak, aby byla v souladu s certifikátem SSL společnosti Netscape. Tato knihovna je zdarma pro komerční i nekomerční využití, pokud budou dodržovány následující podmínky. Následující podmínky se vztahují na všechny kódy v této distribuci, ať už se jedná o kódy RC4, RSA, lhash, DES atd.; nejen kód SSL. Dokumentace SSL, která je součástí této distribuce, je chráněna stejnými autorskými právy s výjimkou toho, že jejich držitelem je Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Autorská práva zůstávají Ericu Youngovi a žádná upozornění o autorských právech v kódu nesmí být odstraněna. Je-li tento balíček používán v nějakém produktu, musí být Eric Young uznán jako autor částí používané knihovny. To může být provedeno v podobě textové zprávy při spuštění programu nebo v dokumentaci (online nebo textové), dodávané jako součást balíčku. Šíření a používání ve formě zdrojového a binárního kódu je povoleno v případě, že jsou splněny následující podmínky: 1. Šířený zdrojový kód musí obsahovat uvedená upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti. 2. Šířený binární kód musí v doprovodné dokumentaci a dalších případných materiálech obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti. 3. Veškeré propagační materiály zmiňující vlastnosti nebo použití tohoto softwaru musí obsahovat následující uznání: „Tento produkt obsahuje kryptografický software napsaný Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com)“ Pokud použité rutiny z knihovny nesouvisí s kryptografií, může být slovo 'kryptografický' vynecháno :-). 4. Použijete-li jakýkoli specifický kód systému Windows (nebo jeho odvozeninu) z adresáře aplikace (kód aplikace), musíte zahrnout uznání: „Tento produkt obsahuje software napsaný Timem Hudsonem (tjh@cryptsoft.com)“ TENTO SOFTWARE JE ERICEM YOUNGEM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. AUTOR, ANI PRACOVNÍCI PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝVOJI TOHOTO SOFTWARU, NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ OPATŘENÍ SI NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTU FUNKČNOSTI, DAT NEBO ZISKŮ ČI PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŤ UŽ K NIM DOŠLO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM A NEHLEDĚ NA PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ ŠKODY, AŤ UŽ BY VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLO UPOZORNĚNO. Licence a podmínky distribuce žádné veřejně dostupné verze nebo odvozeniny tohoto kódu nesmí být měněny. Tento kód tedy nemůže být jednoduše zkopírován a vložen pod další distribuční licencí [včetně GNU Public Licence.]

Chrome V8

© 2006–2011, autoři projektu V8. Všechna práva vyhrazena.

© 2014, autoři projektu V8. Všechna práva vyhrazena.

Šíření a používání ve formě zdrojového a binárního kódu, s úpravami

nebo bez nich, je povoleno v případě, že jsou splněny následující

podmínky:

* Šířený zdrojový kód musí obsahovat výše uvedené upozornění  týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti.

* Šířený binární kód musí v doprovodné dokumentaci a v dalších poskytnutých materiálech obsahovat výše uvedené upozornění, týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti.

* Bez předchozího výslovného písemného souhlasu nesmí být  název společnosti Google Inc. ani jména jejích přispěvatelů použita k podpoře nebo propagaci produktů, odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI

POSKYTOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, KTERÉ MIMO

JINÉ ZAHRNUJÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO

KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU VYLOUČENY. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI

PRACOVNÍCI PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝVOJI TOHOTO SOFTWARU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ,

ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ

OPATŘENÍ SI NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTU FUNKČNOSTI,

DAT NEBO ZISKŮ ČI PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŤ UŽ K NIM DOŠLO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM,

A NEHLEDĚ NA PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ ŠKODY, AŤ UŽ BY VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA

(VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM

TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLO UPOZORNĚNO.

Chrome V8 / Strongtalk

© 1994–2006 Sun Microsystems Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Šíření a používání ve formě zdrojového a binárního kódu, s úpravami

nebo bez nich, je povoleno v případě, že jsou splněny následující podmínky:

* Šířený zdrojový kód musí obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti.

* Šířený binární kód musí v doprovodné dokumentaci a dalších případných materiálech obsahovat výše uvedené upozornění týkající se autorských práv, tento seznam podmínek a níže uvedené vyloučení odpovědnosti.

* Bez předchozího výslovného písemného souhlasu nesmí být název společnosti Sun Microsystems ani jména pracovníků podílejících se na vývoji softwaru použity k podpoře nebo propagaci produktů z tohoto softwaru odvozených.

TENTO SOFTWARE JE DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A SPOLUPRACOVNÍKY POSKYTOVÁN

„JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, KTERÉ MIMO JINÉ

ZAHRNUJÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ

JSOU VYLOUČENY. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PRACOVNÍCI

PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝVOJI TOHOTO SOFTWARU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ,

EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ OPATŘENÍ

SI NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTU FUNKČNOSTI, DAT NEBO

ZISKŮ ČI PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŤ UŽ K NIM DOŠLO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM,

A NEHLEDĚ NA PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ ŠKODY, AŤ UŽ BY VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ

NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM

TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLO UPOZORNĚNO.

TWAIN Toolkit je distribuován tak, jak je. Vývojář a distributoři TWAIN Toolkit se výslovně zříkají všech předpokládaných, vyjádřených nebo statutárních záruk, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti pro určitý účel. Vývojáři ani distributoři nenesou odpovědnost za škody, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné, vzniklé v důsledku reprodukce, modifikace, distribuce nebo jiného použití TWAIN Toolkit.

EPUB a logo EPUB jsou registrované ochranné známky asociace IDPF (International Digital Publishing Forum).

JavaScript je registrovaná obchodní známka společnosti Oracle a/nebo jejích dceřiných společností. 

Amazon, Kindle a související logo jsou obchodní známky společnosti Amazon.com, Inc., nebo jejích dceřiných spolenčností.

Arial je obchodní známka společnosti The Monotype Corporation a může být registrována v určitých jurisdikcích.

Palatino je obchodní známka společnosti Monotype Corporation Inc. a může být registrována v určitých jiných jurisdikcích.

Lucida je obchodní známka společnosti Bigelow & Holmes Inc. registrovaná na Úřadu USA pro patenty a obchodní známky a v Evropské unii a muže být registrována i v jiných jurisdikcích.

Corel a WordPerfect jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Corel Corporation a/nebo jejích dceřiných společností v Kanadě, USA a/nebo dalších zemích.

Citrix, Citrix XenApp, a logo Citrix jsou obchodní známky společnosti Citrix Systems, Inc., a/nebo nejméně jedné její dceřiné společnosti a mohou být registrovány na Úřadu USA pro patenty a obchodní známky a v jiných zemích. Zde uvedená prohlášení a vyslovené názory jsou vyjádřením výhradně společnosti ABC EDUCATION SERVICES a společnost Citrix Systems, Inc. je nesdílí. Tato prezentace nepředstavuje schválení žádného produktu, služby ani názoru. Společnost Citrix neposkytuje žádná ujištění, záruky ani ujištění žádného druhu, výslovná ani předpokládaná, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti, dostupnosti či aktuálnost obsahu této prezentace či jakéhokoli materiálu souvisejícího s touto prezentací. Společnost Citrix, její zástupci, členové vedení, zaměstnanci, držitelé licenci či dceřiné společnosti nejsou v žádném případně zodpovědní za jakékoli typy škod (včetně mj. škod z důvodu ztráty zisku, obchodních informací či ztráty informací) vyplývající z informací či prohlášení uvedených v této prezentaci. Rozhodnete-li se spoléhat na takový obsah, činíte tak výhradně na vlastní riziko.

Všechny ostatní ochranné známky jsou výhradním majetkem příslušných vlastníků.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.