Vylepšenie snímok strán

Program PDF Editor môže vylepšiť kvalitu dokumentov PDF vytvorených zo súborov obsahujúcich snímky. V závislosti od typu vstupnej snímky program vyberie vhodné algoritmy na vylepšenie snímok. Okrem automatického vylepšenia snímok môže program PDF Editor opraviť orientáciu strany, skosenie, deformované riadky textu a iné chyby a pomocou technológie ABBYY PreciseScan vyhladzuje zobrazenie znakov.

Možnosti vylepšenia môžete zadať v dialógovom okne Vylepšenie snímky (toto dialógové okno otvorte kliknutím na Upraviť > Vylepšiť snímky strán...).

  • Upraviť orientáciu strany Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby program automaticky zisťoval a opravoval orientáciu strán.
    Na zabezpečenie najlepších výsledkov rozpoznávania by strana mala mať štandardnú orientáciu, t. j. s vodorovnými riadkami textu a smerom čítania zhora nadol. V opačnom prípade sa dokument môže rozpoznať nesprávne.
  • Opraviť skosenie a rozlíšenie snímky Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby program na vašich snímkach spustil viacero rutín spracovania snímok.
    V závislosti od typu vstupnej snímky program vyberie korekcie snímok, ktoré sa majú použiť, ako napríklad korekcia skosenia, korekcia lichobežníkových deformácií alebo úprava rozlíšenia snímky.
    Dokončenie tejto operácie môže trvať určitý čas.
  • Na vyhladenie znakov v snímkach použiť ABBYY PreciseScan Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť technológiu ABBYY PreciseScan, ktorá zabezpečuje, že znaky budú po priblížení menej štvorčekované.

Uistite sa, či ste vybrali správne jazyky OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.