Klávesové skratky

Program ABBYY FineReader ponúka nasledujúce klávesové skratky pre najčastejšie používané príkazy.

Okno Nová úloha

Ponuka Súbor

Príkaz Klávesová skratka
Nový dokument PDF Ctrl+N
Otvoriť dokument PDF... Ctrl+O
Otvoriť v editore OCR... Ctrl+R
Skenovať do editora OCR Ctrl+S
Nový projekt OCR Ctrl+Shift+N
Otvoriť projekt OCR... Ctrl+Shift+O
Koniec Ctrl+Q

***Späť na začiatok

Ponuka Upraviť

Príkaz Klávesová skratka
Presunúť nahor Alt+↑
Presunúť nadol Alt+↓
Odstrániť Del
Vybrať všetko Ctrl+A
Nájsť nedávne dokumenty Ctrl+F

Ponuka Nástroje

Príkaz Klávesová skratka
Možnosti... Ctrl+>

Ponuka Pomocník

Príkaz Klávesová skratka
Pomocník F1

***Späť na začiatok

OCR Editor

Ponuka Súbor

Príkaz Klávesová skratka
Nová úloha... Ctrl+N
Otvoriť obraz... Ctrl+O
Skenovať strany... Ctrl+K
Uložiť snímky strán ako... Ctrl+Alt+S
Zavrieť Ctrl+W
Nový projekt OCR Ctrl+Shift+N
Otvoriť projekt OCR... Ctrl+Shift+O
Uložiť projekt OCR... Ctrl+Shift+S
Odoslať dokument e-mailom Ctrl+M
Odoslať snímky e-mailom Ctrl+Alt+M
Tlačiť text Ctrl+P
Tlačiť snímku Ctrl+Alt+P
Koniec Ctrl+Q

***Späť na začiatok

Ponuka Upraviť

Príkaz Klávesová skratka
Vrátiť späť Ctrl+Z
Znova Ctrl+Y
Vystrihnúť Ctrl+X
Rozpoznať a kopírovať text Ctrl+C
Kopírovať oblasť ako obrázok Ctrl+Shift+C
Prilepiť Ctrl+V
Odstrániť Del
Vybrať všetko Del+A
Zrušiť výber Ctrl+Shift+A
Zmazať strany... Ctrl+Backspace
Zmazať oblasti a text Ctrl+Del
Odstrániť text Ctrl+Shift+Del
Otočiť strany doprava Ctrl+Shift+>
Otočiť strany doľava Ctrl+Shift+<
Upraviť snímky strany... Ctrl+I
Hľadať... Ctrl+F
Hľadať ďalšie F3
Nahradiť... Ctrl+H

***Späť na začiatok

Ponuka Zobraziť

Príkaz Klávesová skratka
Zobraziť navigačnú tablu F5
Zobraziť tablu priblíženia Ctrl+F5
Len tabla Obraz F6
Tably obrázka a textu F7
Len tabla Text F8
Ďalšia tabla Ctrl+Tab
Predošlá tabla Ctrl+Shift+Tab
Zväčšiť Ctrl++
Zmenšiť Ctrl+-
Prispôsobiť Ctrl+0
Prejsť na stranu číslo... Ctrl+G
Prejsť na ďalšiu stranu Ctrl+↓
Prejsť na predchádzajúcu stranu Ctrl+↑
Prejsť na prvú stranu Ctrl+Home
Prejsť na poslednú stranu Ctrl+End
Zavrieť stranu Ctrl+F4

***Späť na začiatok

Ponuka Rozpoznať

Príkaz Klávesová skratka
Rozpoznať všetky strany Ctrl+Shift+R
Rozpoznať stranu Ctrl+R
Analyzovať všetky strany Ctrl+Shift+E
Analyzovať stranu Ctrl+E
Overiť text... Ctrl+F7
Ďalšia chyba Alt+↓
Predchádzajúca chyba Alt+↑
Označiť text ako overený Ctrl+T

Ponuka Oblasť

Príkaz Klávesová skratka
Rozpoznať oblasť Ctrl+Shift+B
Zmeniť typ oblasti na Text Ctrl+2
Zmeniť typ oblasti na Tabuľka Ctrl+3
Zmeniť typ oblasti na Obrázok Ctrl+4
Zmeniť typ oblasti na Snímka pozadia Ctrl+6
Zmeniť typ oblasti na Čiarový kód Ctrl+5
Zmeniť typ oblasti na Oblasť rozpoznávania Ctrl+1

***Späť na začiatok

Ponuka Nástroje

Príkaz Klávesová skratka
Zobraziť slovníky... Ctrl+Alt+D
Režim opráv Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Možnosti... Ctrl+>

Ponuka Pomocník

Príkaz Klávesová skratka
Pomocník F1

***Späť na začiatok

Všeobecné

Príkaz Klávesová skratka
Formátovať vybratú časť textu tučným písmom Ctrl+B
Formátovať vybratú časť textu kurzívou Ctrl+I
Podčiarknuť vybratú časť textu Ctrl+U
Prejsť na bunku tabuľky Klávesy so šípkami
Prepnúť na tablu Strany Alt+1
Prepnúť na tablu Snímka Alt+2
Prepnúť na tablu Text Alt+3
Prepnúť na tablu Priblíženie Alt+4

V programe OCR Editor môžete tiež vytvoriť svoje vlastné klávesové skratky.

Vytvorenie klávesovej skratky v programe OCR Editor:

  1. Otvorte dialógové okno Prispôsobiť panel nástrojov a skratky kliknutím na Zobraziť > Panely nástrojov > Prispôsobiť....
  2. Na karte Klávesové skratky vyberte v poli Kategórie kategóriu.
  3. Do poľa Príkazy vyberte príkaz, pre ktorý chcete zadať klávesovú skratku.
  4. Umiestnite kurzor do poľa Stlačte kláves novej skratky a stlačte klávesy, ktoré sa majú použiť pre tento príkaz.
  5. Kliknite na Priradiť. Vybraté kombinácie klávesov sa pridajú do poľa Aktuálna skratka.
  6. Kliknite na OK. Zmeny sa uložia.
  7. Ak chcete skratkám vrátiť ich predvolené hodnoty, kliknite na Obnoviť (pre vybratú kategóriu príkazov) alebo Obnoviť všetky (pre všetky klávesové skratky).

PDF Editor

Ponuka Súbor

Príkaz Klávesová skratka
Nová úloha... Ctrl+N
Otvoriť... Ctrl+O
Uložiť Ctrl+S
Uložiť ako dokument PDF Ctrl+Shift+S
Zavrieť dokument Ctrl+W
Rozpoznať dokument Ctrl+Shift+R
Tlačiť... Ctrl+P
Koniec Ctrl+Q

***Späť na začiatok

Ponuka Upraviť

Príkaz Klávesová skratka
Vrátiť späť Ctrl+Z
Znova Ctrl+Y
Vystrihnúť Ctrl+X
Kopírovať Ctrl+C
Kopírovať oblasť ako Snímka Ctrl+C
Kopírovať oblasť ako Text Ctrl+Shift+C
Kopírovať oblasť ako Tabuľka Ctrl+Alt+C
Prilepiť Ctrl+V
Odstrániť Del
Vybrať všetko Ctrl+A
Pridať strany zo súboru... Ctrl+Shift+O
Pridať strany zo skenera... Ctrl+Shift+A
Otočiť strany doprava Ctrl+Shift+>
Otočiť strany doľava Ctrl+Shift+<
Zmazať strany... Ctrl+Backspace
Pridať záložku... Ctrl+D
Hľadať Ctrl+F
Hľadať ďalšie F3

***Späť na začiatok

Ponuka Zobraziť

Príkaz Klávesová skratka
Zobraziť navigačnú tablu F5
Hľadať F9
Digitálne podpisy F8
Zobraziť nástroje PDF F6
Zobraziť tablu komentárov F7
Zväčšiť Ctrl++
Zmenšiť Ctrl+-
Prispôsobiť Ctrl+0
Skutočná veľkosť Ctrl+8
Prispôsobiť na šírku Ctrl+9
Prejsť na stranu číslo... Ctrl+G
Ďalšia strana Ctrl+↓
Predchádzajúca strana Ctrl+↑
Prvá strana Home
Posledná strana End
Späť Alt+←
Preposlať Alt+→
Zobrazenie po jednej strane Ctrl+1
Posúvanie po jednej strane Ctrl+2
Zobrazenie po dvoch stranách Ctrl+3
Posúvanie po dvoch stranách Ctrl+4
Na celú obrazovku F11

***Späť na začiatok

Ponuka Nástroje

Príkaz Klávesová skratka
Upraviť text a obrázky Ctrl+E
Textové políčko Ctrl+T
Pridať poznámku Ctrl+M
Zvýraznenie Ctrl+H
Podčiarknutie Ctrl+U
Prečiarknutý Ctrl+K
Vložiť text Ctrl+J
Vyhľadať a označiť F9
Režim opráv Ctrl+R
Možnosti... Ctrl+>

***Späť na začiatok

Ponuka Pomocník

Príkaz Klávesová skratka
Pomocník F1

ABBYY Porovnať dokumenty

Ponuka Súbor

Príkaz Klávesová skratka
Nové porovnanie Ctrl+N
Otvoriť dokument... Ctrl+O
Zavrieť dokument Ctrl+W
Uložiť dokument s rozdielmi vo formáte PDF... Ctrl+S
Koniec Ctrl+Q

***Späť na začiatok

Ponuka Upraviť

Príkaz Klávesová skratka
Vrátiť späť Ctrl+Z
Znova Ctrl+Y
Vybrať všetky rozdiely Ctrl+A

***Späť na začiatok

Ponuka Zobraziť

Príkaz Klávesová skratka
Priblížiť Ctrl++
Oddialiť Ctrl+-
Prispôsobiť na šírku Ctrl+0
Ďalšia strana Ctrl+↓
Predchádzajúca strana Ctrl+↑

Ponuka Porovnať

Príkaz Klávesová skratka
Porovnať dokumenty Ctrl+R
Ďalší rozdiel Ctrl+→
Predchádzajúci rozdiel Ctrl+←
Ignorovať rozdiel Del

Ponuka Pomocník

Príkaz Klávesová skratka
Pomocník F1

***Späť na začiatok

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.