Autorské práva

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT a Adaptive Document Recognition Technology (technológia adaptívneho rozpoznávania dokumentov) sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti ABBYY Software Ltd.

© 2000 – 2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, logo DL®, PDF2IMG™ a DLE™ sú ochranné známky spoločnosti Datalogics, Inc.

© 1984 – 2012 Adobe Systems Incorporated a jej poskytovatelia licencií. Všetky práva vyhradené.

Adobe®, Acrobat®, logo Adobe®, logo Adobe PDF® a Adobe® PDF Library™, logo Powered by Adobe PDF Library, Reader® sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných krajinách.

Časti tohto počítačového programu sú predmetom autorských práv spoločnosti © 2008 Celartem, Inc. Všetky práva vyhradené.

Časti tohto počítačového programu sú predmetom autorských práv spoločnosti © 2011 Caminova, Inc. Všetky práva vyhradené.

Časti tohto počítačového programu sú predmetom autorských práv spoločnosti © 2013 Cuminas, Inc. Všetky práva vyhradené.

DjVu je chránený patentom USA č. 6 058 214. Patenty v zahraničí sú v patentovom konaní.

Poháňa AT&T Labs Technology.

© 2002 – 2008 Intel Corporation. Intel je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA alebo v iných krajinách.

Copyright © 1991 – 2016 Unicode, Inc. Všetky práva vyhradené.

Distribuované na základe podmienok používania http://www.unicode.org/copyright.html.

Týmto sa udeľuje povolenie akejkoľvek osobe zdarma získať kópiu dátových súborov Unicode a akúkoľvek priradenú dokumentáciu („Dátové súbory“) alebo softvér Unicode a akúkoľvek priradenú dokumentáciu („Softvér“) s cieľom spracovať ju v dátových súboroch alebo v softvéri, a to bez obmedzenia, vrátane neobmedzených práv používať, kopírovať, modifikovať, zlučovať, publikovať, distribuovať a/alebo predávať kópie, a tiež prenos týchto práv na osoby, pre ktoré sú „Dátové súbory“ určené, pri dodržaní týchto podmienok: (a) toto upozornenie o autorskom práve a povolení sa objaví vo všetkých kópiách Dátových súborov alebo Softvéru, (b) upozornenie o tomto autorskom práve a povolení sa objaví v priradenej dokumentácii a (c) v každom modifikovanom Dátovom súbore alebo v softvéri ako aj v priradenej dokumentácii k Dátovým súborom alebo Softvéru sa objaví upozornenie, že dáta alebo softvér sa zmenili.

SÚBORY ÚDAJOV A SOFTVÉR SÚ POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A OCHRANY PRED PORUŠENÍM PRÁV. VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO VLASTNÍCI ZMIENENÍ V TOMTO UPOZORNENÍ NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRÁVNE NÁROKY ALEBO NEPRIAME ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, CIVILNÝCH DELIKTOV ČI INÝCH PREVINENÍ, KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO POUŽÍVANÍM, STRATOU ÚDAJOV ČI ZISKU, NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK MANIPULÁCIE SO SOFTVÉROM ČI JEHO ČINNOSTI.

Okrem toho, ako je to obsiahnuté v tomto upozornení, sa bez predošlej písomnej autorizácie vlastníka autorských práv nesmie meno vlastníka autorských práv v týchto Dátových súborov alebo v tomto Softvéri používať v reklame, alebo akýmkoľvek iným spôsobom na propagáciu produktov, alebo sa s ním nesmie nakladať akýmkoľvek iným spôsobom.

Unicode je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Unicode, Inc.v USA alebo v iných krajinách.

Licencia JasPer verzie 2.0:

Copyright © 2001 – 2006 Michael David Adams

Copyright © 1999 – 2000 Image Power, Inc.

Copyright © 1999 – 2000 Univerzita Britskej Columbie

Všetky práva vyhradené.

Časti tohto softvéru sú chránené podľa autorského zákona © 2009 Projekt FreeType (www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.

Tento softvér čiastočne ťaží z práce skupiny Independent JPEG Group.

Norma PDF-XChange 2001 – 2013 od Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server, a Windows Design 2012 sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách.

Apache, OpenOffice a logo znázorňujúce čajku sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti The Apache Software Foundation v USA a/alebo ďalších krajinách. Používanie týchto ochranných známok nenaznačuje propagáciu spoločnosťou Apache Software Foundation.

Copyright (c) 1997, 1998, 2002, 2007 Adobe Systems Incorporated

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získala kópiu tohto dokumentačného súboru jeho používanie, kopírovanie, publikovanie, distribúcia, prideľovanie licencií a/alebo predaj kópií dokumentácie, a tiež prenos týchto práv na osoby pri dodržaní týchto podmienok: 

- Nie je povolená akákoľvek úprava alebo zmena tohto dokumentu; a
- Vyššie uvedené upozornenia o autorskom práve a toto upozornenie o povolení sa musí zahrnúť do všetkých kópií tejto dokumentácie.

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie akejkoľvek osobe ktorá získala kópiu tohto dokumentačného súboru, vytvárať odvodenú prácu z obsahu tohto dokumentu na používanie, kopírovanie, publikovanie, distribuovanie, prideľovanie licencií, a/alebo predávanie odvodenej práce a umožniť iným činiť tak isto, v prípade, že odvodená práca nie je prezentovaná ako kópia alebo verzia tohto dokumentu.

Spoločnosť Adobe nebude voči žiadnej strane zodpovedať za akúkoľvek stratu zisku alebo profitu, alebo za nepriame, náhodné, špeciálne, následné, alebo iné podobné škody, či už z dôvodu civilného deliktu (vrátane, avšak nie výlučne nedbanlivosti alebo priamej zodpovednosti), zmluvy, alebo iného právneho alebo nestranného dôvodu, a to aj vtedy, keď spoločnosť Adobe upozornila na znalosť o možnosti vzniku takýchto škôd. Materiály spoločnosti Adobe sú poskytované spôsobom „TAK AKO JE“. Spoločnosť Adobe sa zrieka špecificky akýchkoľvek či už vyslovených, zákonných alebo implikovaných záruk v súvislosti s materiálmi spoločnosti Adobe, vrátane, avšak nie výlučne, záruk predajnosti, porušenia práv tretej strany a vhodnosti na konkrétny účel použitia materiálov spoločnosti Adobe.

Copyright © 2010 – 2013 Marti Maria Saguer. Všetky práva vyhradené.

Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Všetky práva vyhradené. 

Tento kód je odvodený od softvéru Yulianga Zhenga, ktorý ho poskytol spoločnosti Calyptix Security Corporation. Redistribúcia a používanie zdrojového a binárneho kódu so zmenami alebo bezo zmeny sú povolené v súlade s týmito podmienkami: 1. Pri redistribúcii zdrojového kódu musia byť dodržané vyššie zmienené upozornenia týkajúce sa autorských práv, tento zoznam podmienok a nasledujúce zrieknutie sa zodpovednosti. 2. V rámci redistribúcie v akejkoľvek digitálnej forme sa musí v dokumentácii reprodukovať vyššie uvedené upozornenie, tento zoznam podmienok a nasledujúce zrieknutie sa zodpovednosti a/alebo sa musia reprodukovať ďalšie materiály poskytnuté s distribúciou. 3 Bez predošlého špecifického písomného povolenia nemôžu byť ani meno spoločnosti Calyptix Security Corporation, ani mená jej prispievateľov použité na propagáciu alebo uvádzanie produktov odvodených od tohto softvéru. TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATEĽMI „TAK AKO JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEPRIAMYCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIFICKÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NUTNOSTI ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; STRATY ÚDAJOV ČI ZISKU; ALEBO PRERUŠENIA PRACOVNEJ ČINNOSTI) SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A IMPLIKUJÚCE AKÚKOĽVEK FORMU ZODPOVEDNOSTI, V ZMLUVNEJ FORME, NA ZÁKLADE PRIAMEJ ZODPOVEDNOSTI ČI CIVILNÉHO DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA POVINNOSTÍ ČI INÉHO PREVINENIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, s vyhradeným názvom písma Miama Nueva.

Pecita Copyright (c) 2009 – 2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), s vyhradeným názvom písma Pecita.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) s vyhradeným názvom písma „Bad Script“.

Tento softvér písma je licencovaný v rámci licencie SIL Open Font License, verzia 1.1.

Táto licencia je skopírovaná v Licenčnej zmluve s koncovým používateľom a takisto je dostupná v sekcii často kladených otázok (FAQ) na: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C – RSA Data Security, Inc., algoritmus MD5 message-digest

Copyright (C) 1991 – 2, RSA Data Security, Inc. Vytvorené v roku 1991. Všetky práva vyhradené.

Tento softvér je odvodený z algoritmu MD5 Message-Digest Algorithm spoločnosti RSA Data Security, Inc..

Copyright (c) 1998 – 2011 The OpenSSL Project. Všetky práva vyhradené. 
Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý OpenSSL Project pre použitie v súprave nástrojov OpenSSL (http://www.openssl.org/). 
Copyright (C) 1995 – 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Všetky práva vyhradené. 
Tento produkt obsahuje kryptografický softvér od Erica Younga (eay@cryptsoft.com) 
Eric Young je autorom častí v použitej knižnici. 
Tento produkt obsahuje softvér napísaný Timom Hudsonom (tjh@cryptsoft.com). 

OpenSSL License Copyright (c) 1998 – 2011 The OpenSSL Project. Všetky práva vyhradené. Redistribúcia a používanie zdrojového a binárneho kódu so zmenami alebo bezo zmeny sú povolené v súlade s týmito podmienkami: 1. Pri redistribúcii zdrojového kódu musia byť dodržané vyššie zmienené upozornenia týkajúce sa autorských práv, tento zoznam podmienok a nasledujúce zrieknutie sa zodpovednosti. 2. V rámci redistribúcie v akejkoľvek digitálnej forme sa musí v dokumentácii reprodukovať vyššie uvedené upozornenie, tento zoznam podmienok a nasledujúce zrieknutie sa zodpovednosti a/alebo sa musia reprodukovať ďalšie materiály poskytnuté s distribúciou. 3 Všetky propagačné materiály, v ktorých sa spomínajú funkcie alebo použitia tohto softvéru, musia obsahovať nasledujúce potvrdenie: „Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý v rámci projektu OpenSSL určený na použitie v súprave nástrojov OpenSSL Toolkit. ( (http://www.openssl.org/)“ 4. Názvy „Súbor nástrojov OpenSSL“ a „Projekt OpenSSL“ nemožno použiť pri podpore či propagácii produktov odvodených z tohto softvéru bez predchádzajúceho písomného súhlasu. So žiadosťou o písomné povolenie sa obráťte na openssl-core@openssl.org. 5. Produkty odvodené z tohto softvéru sa nesmú nazývať „OpenSSL“ a v ich názvoch sa nesmie objaviť „OpenSSL“ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Projektu OpenSSL. 6. Ďalšie distribúcie v akejkoľvek podobe musia obsahovať nasledujúce vyhlásenie: „Tento produkt obsahuje softvér od OpenSSL Project pre použitie v sade nástrojov OpenSSL (http://www.openssl.org/)“ TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ PROJEKTOM OpenSSL PROJECT „TAK AKO JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, NAJMÄ NIE NEPRIAME ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. PROJEKT OpenSSL ANI JEHO PRISPIEVATELIA NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIFICKÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NUTNOSTI ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; STRATY ÚDAJOV ČI ZISKU; ALEBO PRERUŠENIA PRACOVNEJ ČINNOSTI) SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A IMPLIKUJÚCE AKÚKOĽVEK FORMU ZODPOVEDNOSTI, V ZMLUVNEJ FORME, NA ZÁKLADE PRIAMEJ ZODPOVEDNOSTI ČI CIVILNÉHO DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA POVINNOSTÍ ČI INÉHO PREVINENIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

Tento produkt obsahuje kryptografický softvér napísaný Ericom Youngom (eay@cryptsoft.com). Tento produkt obsahuje softvér napísaný Timom Hudsonoom (tjh@cryptsoft.com).
Originálna licencia SSLeay License
Copyright (C) 1995 – 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Všetky práva vyhradené. Tento balíček je implementáciou SSL autora Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Implementácia bola napísaná tak, aby bola v súlade s Netscapes SSL. Táto knižnica je zdarma pre komerčné a nekomerčné použitie, keď sú vždy dodržané podmienky vzťahujúce sa na ňu. Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetok kód nachádzajúci sa v tejto distribúcii, ako je kód v RC4, RSA, lhash, DES, atď.; nie len kód SSL. Dokumentácia SSL obsiahnutá v tejto distribúcii je pokrytá tými istými podmienkami autorského práva okrem prípadu, kedy je vlastníkom autorského práva Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Autorské právo zostáva Ericovi Youngovi, a akékoľvek upozornenia o autorských právach v kóde sa nesmú odstrániť. Ak sa tento balíček použije v produkte, autor Eric Young by mal byť spomenutý ako prispievateľ častí použitej knižnice. Toto sa môže uskutočniť vo forme textovej správy pri spúšťaní programu alebo v dokumentácii (on-line alebo vo forme textu) poskytnutej k balíčku. Redistribúcia a používanie zdrojového a binárneho kódu so zmenami alebo bezo zmeny sú povolené v súlade s týmito podmienkami: 1. Pri redistribúcii zdrojového kódu musia byť dodržané vyššie zmienené upozornenia týkajúce sa autorských práv, tento zoznam podmienok a nasledujúce zrieknutie sa zodpovednosti. 2. V rámci redistribúcie v akejkoľvek digitálnej forme sa musí v dokumentácii reprodukovať vyššie uvedené upozornenie, tento zoznam podmienok a nasledujúce zrieknutie sa zodpovednosti a/alebo sa musia reprodukovať ďalšie materiály poskytnuté s distribúciou. 3 Všetky propagačné materiály, v ktorých sa spomínajú funkcie alebo použitia tohto softvéru, musia obsahovať nasledujúce potvrdenie: „Tento produkt obsahuje kryptografický softvér od autora Erica Younga (eay@cryptsoft.com)“ Slovo „kryptografický“ môže byť vynechané, ak rutiny použité z knižnice nie sú kryptografickej povahy :-). 4. Ak použijete akýkoľvek kód špecifický pre Windows (alebo odvodeninu z neho) z adresára apps (aplikačný kód), musíte uviesť nasledujúce potvrdenie: „Tento produkt obsahuje softvér napísaný Timom Hudsonom (tjh@cryptsoft.com)“ TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ ERICOM YOUNGOM „TAK AKO JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, NAJMÄ NIE NEPRIAME ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AUTOR ANI PRISPIEVATELIA NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIFICKÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NUTNOSTI ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; STRATY ÚDAJOV ČI ZISKU; ALEBO PRERUŠENIA PRACOVNEJ ČINNOSTI) SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A IMPLIKUJÚCE AKÚKOĽVEK FORMU ZODPOVEDNOSTI, V ZMLUVNEJ FORME, NA ZÁKLADE PRIAMEJ ZODPOVEDNOSTI ČI CIVILNÉHO DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA POVINNOSTÍ ČI INÉHO PREVINENIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ. Licenčné a distribučné podmienky pre akúkoľvek verejne dostupnú verziu alebo akýkoľvek derivát tohto kódu sa nesmú zmeniť. T. j. tento kód sa nemôže len jednoducho skopírovať a začleniť do inej distribučnej licencie [vrátane verejnej licencie GNU Public Licence.]

Chrome V8

Copyright 2006 – 2011, autori projektu V8. Všetky práva vyhradené.

Copyright 2014, autori projektu V8. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie zdrojového a binárneho kódu so zmenami alebo bezo zmeny sú povolené v súlade s týmito podmienkami:

* Súčasťou redistribuovaného zdrojového kódu musí byť vyššie uvedená poznámka o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie uvedené zrieknutie sa zodpovednosti.

* Súčasťou redistribuovaného binárneho kódu musí byť vyššie uvedená poznámka o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie uvedené zrieknutie sa zodpovednosti a/alebo iné materiály, ktoré sú súčasťou distribúcie.

* Ani názov spoločnosti Google ani mená prispievateľov nemožno použiť pri podpore či propagácii produktov vytvorených na základe tohto softvéru bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATEĽMI „TAK AKO JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEPRIAMYCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIFICKÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NUTNOSTI ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; STRATY ÚDAJOV ČI ZISKU; ALEBO PRERUŠENIA PRACOVNEJ ČINNOSTI) SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A IMPLIKUJÚCE AKÚKOĽVEK FORMU ZODPOVEDNOSTI, V ZMLUVNEJ FORME, NA ZÁKLADE PRIAMEJ ZODPOVEDNOSTI ČI CIVILNÉHO DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA POVINNOSTÍ ČI INÉHO PREVINENIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

Chrome V8 / Strongtalk

Copyright (c) 1994 – 2006 Sun Microsystems Inc.

Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie zdrojového a binárneho kódu so zmenami alebo bezo zmeny sú povolené v súlade s týmito podmienkami:

* Súčasťou redistribuovaného zdrojového kódu musí byť vyššie uvedená poznámka o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie uvedené zrieknutie sa zodpovednosti.

* Súčasťou redistribuovaného binárneho kódu musí byť vyššie uvedená poznámka o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie uvedené zrieknutie sa zodpovednosti a/alebo iné materiály, ktoré sú súčasťou distribúcie.

* Ani názov spoločnosti Sun Microsystems ani mená prispievateľov nemožno použiť pri podpore či propagácii produktov vytvorených na základe tohto softvéru bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATEĽMI „TAK AKO JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEPRIAMYCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIFICKÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NUTNOSTI ZABEZPEČENIA NÁHRADNÝCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; STRATY ÚDAJOV ČI ZISKU; ALEBO PRERUŠENIA PRACOVNEJ ČINNOSTI) SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A IMPLIKUJÚCE AKÚKOĽVEK FORMU ZODPOVEDNOSTI, V ZMLUVNEJ FORME, NA ZÁKLADE PRIAMEJ ZODPOVEDNOSTI ČI CIVILNÉHO DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA POVINNOSTÍ ČI INÉHO PREVINENIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

Súprava nástrojov TWAIN je distribuovaná tak ako je. Vývojár a distribútori súpravy nástrojov TWAIN vyslovene odmietajú poskytnutie akýchkoľvek, či už implikovaných, vyslovených alebo zákonných záruk, vrátane, avšak nie výlučne, implikovaných záruk predajnosti, porušenia práv tretej strany a vhodnosti na konkrétny účel použitia. Ani vývojári, ani distribútori nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za škody, či už priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo dôsledkové ako výsledok reprodukcie, modifikácie, distribúcie alebo iného použitia súpravy nástrojov TWAIN.

EPUB a logo EPUB sú registrované ochranné známky IDPF (International Digital Publishing Forum).

JavaScript je registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. 

Amazon, Kindle a príslušné logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. a/alebo jej pobočiek.

Arial je registrovaná ochranná známka spoločnosti The Monotype Corporation a môže byť zaregistrovaná v určitých legislatívach.

Palatino je registrovaná ochranná známka spoločnosti Monotype Imaging Inc. a môže byť zaregistrovaná v určitých legislatívach.

Lucida je ochranná známka spoločnosti Bigelow & Holmes Inc. registrovaná na Úrade pre registráciu patentov a obchodných značiek v USA a v Európskej únii a môže byť registrovaná v určitých legislatívach.

Corel a WordPerfect sú registrované ochranné známky spoločnosti Corel Corporation a/alebo jej pobočiek v Kanade, v USA a/alebo v iných krajinách.

Citrix, Citrix XenApp, a logo Citrix sú obchodnými značkami spoločnosti Citrix Systems, Inc. a/alebo jednej z jej pobočiek a smie byť registrovaná na Úrade pre registráciu patentov a obchodných značiek v USA a v iných krajinách. Tieto vyhlásenia a názory v nich uvedené patria výhradne spoločnosti ABC EDUCATION SERVICES a nie sú zdieľané, ani nereprezentujú uhol pohľadu spoločnosti Citrix Systems, Inc. Táto prezentácia nie je propagáciou akéhokoľvek produktu, akejkoľvek služby alebo mienky. Spoločnosť Citrix nevytvára akékoľvek vyjadrenia, záruky alebo ubezpečenia akéhokoľvek druhu, explicitne alebo implicitne, čo sa týka kompletnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, dostupnosti alebo symbolov obsahu obsiahnutých v tejto prezentácii alebo v akomkoľvek materiáli súvisiacom s touto prezentáciou. Spoločnosť Citrix, jej agenti, úradníci, zamestnanci, uvádzatelia výrobkov alebo pridružení pracovníci nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody ľubovoľnej povahy (vrátane, bez obmedzenia, škôd straty ziskov, obchodných informácií, straty informácií) v dôsledku informácií alebo výrokov obsiahnutých v prezentácií. Akékoľvek spoliehanie a opieranie sa o takýto obsah je vyslovene na vaše vlastné riziko.

Všetky ostatné ochranné známky sú výhradným vlastníctvom príslušných vlastníkov.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.