Вмъкване и редактиране на текст

Редакторът за PDF Ви позволява да редактирате текст във всички типове PDF документи, включително тези, които съдържат само сканирани документи. Редакторът за PDF Ви дава възможност да поправяте грешки, да добавяте нов текст и да редактирате форматирането на отделни редове в текста.

Редактиране на текст в PDF документи, които са създадени в други приложения

За да редактирате теклст в PDF документ:

 1. Щракнете върху в раздела Инструменти на PDF и изчакайте няколко секунди, докато програмата подготви документа за редактиране.

  Разделът Текст ще се появи над документа.
 2. Поставете курсора в текста, който искате да редактирате, и направете желаните промени, като използвате инструментите в лентата Текст.

  Програмата ще избере автоматично шрифт, който е възможно най-близък до шрифта, използван в оригиналния документ.
 3. За да приключите редактирането на ред в текста, щракнете някъде извън реда.
 4. За да излезете от режима на редактиране на текст, щракнете върху бутона отново.
 5. Запишете документа.

Редактиране на сканирани документи

Някои PDF документи са само изображения, т.е. те не съдържат текстов слой. Вижте също: Типове PDF документи.

ABBYY FineReader Ви позволява да редактирате текст в PDF документи дори ако те не съдържат текстов слой. Когато отворите такива документи, програмата създава временен текстов слой, така че документът може да бъде редактиран. Всички редакции, които направите (например корекция на грешки) след това се прехвърлят в изображението на документа.

 1. Щракнете върху в раздела Инструменти на PDF и изчакайте няколко секунди, докато програмата подготви документа за редактиране. Лента с инструменти Текст ще се появи над документа.
 2. Проверете дали са избрани правилните езици за разпознаване. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.
 3. Ако на страницата има изкривени текстови редове или други дефекти, програмата ще поиска да подобрите качеството на изображението. За да подобрите изображението преди разпознаването, използвайте командите в падащия списък Коригиране на наклона и ориентацията на страницата в лентата с инструменти Текст.
 4. Текстът, който може да бъде редактиран, ще бъде ограден в рамки. Щракнете върху реда от текста, който искате да редактирате, и добавете, изтрийте или променете текста или шрифта, размера и стила на шрифта, като използвате инструментите в лентата с инструменти Текст.
  Когато щракнете върху ред от текста, програмата автоматично ще избере шрифт, който е възможно най-близък до шрифта, използван в текстовия ред.
 5. За да приключите редактирането на ред в текста, щракнете извън реда.
 6. Щракнете върху , за да излезете от режима на редактиране на текст.
 7. Запишете документа.

Редактиране на PDF документи с възможност за търсене

Някои PDF документи съдържат текстов слой под изображението на документа. Вижте също: Типове PDF документи.

Когато редактирате такива документи, програмата ще приложи Вашите промени към текстовия слой и към изображението на документа.

 1. Щракнете върху в раздела Инструменти на PDF и изчакайте няколко секунди, докато програмата подготви документа за редактиране. Лента с инструменти Текст ще се появи над документа.
 2. Проверете дали са избрани правилните езици за разпознаване. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.
 3. Когато се опитате да редактирате документ, който вече съдържа текстов слой, програмата ще поиска да разпознае документа и да смени съществуващия текстов слой. Можете да направите това, като използвате командата в падащия списък Текстов слой в лентата с инструменти Текст.

  В отворилия се диалогов прозорец изберете езиците за разпознаване. Можете също да направите предварителна обработка на изображението, за да коригирате ориентацията на страниците и изкривяването на изображението, да изправите изкривените текстови редове и да премахнете други дефекти.
  След като документът е разпознат, можете да започнете да го редактирате.
 4. Текстът, който може да бъде редактиран, ще бъде ограден в рамки. Щракнете върху реда от текста, който искате да редактирате, и добавете, изтрийте или променете текста или шрифта, размера и стила на шрифта, като използвате инструментите в лентата с инструменти Текст.
  Когато щракнете върху ред от текста, програмата автоматично ще избере шрифт, който е възможно най-близък до шрифта, използван в оригиналния текстов ред.
 5. За да приключите редактирането на ред в текста, щракнете някъде извън реда.
 6. Щракнете върху , за да излезете от режима на редактиране на текст.
 7. Запишете документа.

Използване на инструмента Текст за вмъкване на текст

За да вмъкнете текст:

 1. Щракнете върху бутона в лентата с инструменти.
 2. Щракнете там, където искате да добавите нов текст, или очертайте поле, в което да въведете нов текст.
 3. Въведете новия текст. Ако е необходимо, променете шрифта, размера или стила на шрифта, като използвате инструментите в лентата с инструменти за Текст.
 4. За да завършите действието, щракнете където и да е извън текстовото поле, след което щракнете върху Прилагане в контекстното меню.
  Програмата автоматично ще избере фон за вмъкнатия текст, който ще се слее плавно с фона на останалата част от страницата.
 5. Запишете документа.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.