Речник

ABBYY Hot Folder е модул за планиране, който дава възможност на потребителите да изберат папка с изображения и да укажат час за обработка на изображенията в папката. ABBYY FineReader автоматично ще обработи изображенията в избраната папка.

ABBYY Screenshot Reader е приложение, което позволява създаване на снимки на екрани и разпознаване на текст в тях.

ADF (Автоматично подаващо устройство) е устройство, което автоматично подава документи в скенера. Скенер с ADF може да сканира множество страници без ръчна намеса. ABBYY FineReader може да работи с документи с множество страници.

ADRT® (Адаптивна технология за разпознаване на документи) е технология, която подобрява качеството на конвертиране на документи с множество страници. Например тя разпознава елементи като заглавия, горни и долни колонтитули, бележки под линия, номерация на страници и подписи.

dpi (точки на инч) е мерна единица за резолюцията на изображения.

ID за поддръжка е уникален идентификатор на сериен номер, който съдържа информация за лиценза и компютъра, на който се използва. ID за поддръжка осигурява допълнителна защита и се проверява от отдела за техническа поддръжка преди предоставяне на техническа поддръжка.

ID на продукта е параметър, който се генерира автоматично на базата на хардуерната конфигурация при активирането на ABBYY FineReader на конкретен компютър. Той не съдържа никаква лична информация или информация за софтуера и данните, съхранявани на компютъра Ви.

License Manager е помощна програма, използвана за управление на лицензи на АBBYY FineReader и активиране на ABBYY FineReader 14 Corporate.

OCR (оптично разпознаване на символи) е технология, която позволява на компютрите да четат текст, да откриват изображения, таблици и други елементи на форматиране.

OCR проект е проект, създаден от ABBYY FineReader за обработка на документ. Той съдържа изображения на страниците на документа, разпознатия текст (ако има такъв) и програмните настройки.

PDF (портативен формат на документ) е често срещан формат на документ. PDF файлът изглежда еднакво, независимо от компютъра, на който се показва, благодарение на подробните описания на текст, шрифтове и графика, които съдържа.

PDF с етикети е PDF документ, който съдържа информация за структурата на документа, например логическите му части, изображения и таблици. Структурата на документа се кодира в PDF етикети. PDF файл с такива етикети може да бъде мащабиран за различни екранни размери и ще се показва добре на преносими устройства.

Unicode е международен стандарт за кодиране на текст, разработен от Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Стандартът Unicode предоставя лесна за разширяване 16-битова система за кодиране за почти всички съвременни езици. Тя указва как трябва да се кодират символите и определя кои алгоритми и свойства на символа трябва да се използват при процеса на кодиране.

Нагоре

А

Абревиатура iсъкратена форма на дума или фраза (напр. MS-DOS за Дискова операционна система на Microsoft, ОН за Обединените нации и др.)

Автоматични задачи: Компонент за управление на задачи на ABBYY FINEREADER 14, който Ви дава възможност да създавате, конфигурирате и стартирате задачи на ABBYY FineReader.

Активиране е процес на придобиване на специален код от ABBYY, позволяващ на потребителя да използва в пълен режим своето копие на продукта на даден компютър.

Активна област е текущо избраната област от изображението, която може да бъде изтривана, местена или променяна. За да направите дадена област активна, щракнете върху нея. Рамката, ограждаща активна област, е удебелена и има малки квадратчета, които могат да бъдат плъзгани за промяна на нейния размер.

Анализ на документ е процес на идентифициране на логическата структура на документ и на областите, които съдържат различни типове данни. Анализът на документа може да се извършва автоматично или ръчно.

Г

Горни и долни колонтитули са изображения или текст в горното или долно поле на страницата. Горните колонтитули са разположени в горната, а долните – в долната част на страницата.

Д

Драйвер е програма, която управлява периферно устройство на компютъра (например скенер, монитор и т.н.).

Думи с ниска степен на достоверност са думи, които съдържат един или повече символи с ниска степен на достоверност.

Е

Ефекти на шрифт е начинът, по който изглежда шрифтът (напр. удебелен, курсив, подчертан, зачеркнат, долен индекс, горен индекс, малки букви).

З

Забранени символи са символи, за които смятате, че никога няма да се появят в текст за разпознаване. Задаването на забранени символи увеличава скоростта и качеството на разпознаване.

Задача на ABBYY FineReader е набор от последователни стъпки, които програмата трябва да изпълни, за да обработи документ. ABBYY FineReader 14 включва няколко вградени задачи за най-често използваните процедури за обработка на документи. Потребителите могат също да създават свои собствени персонализирани задачи. Вградените задачи могат да бъдат стартирани в прозореца “Нова задача“

И

Игнорирани символи са всички небуквени символи, открити в думите (например символи за срички или ударения). Тези символи ще бъдат игнорирани по време на проверката за правопис.

Инвертирано изображение е изображение с бели символи, отпечатани на тъмен фон.

Нагоре

К

Клавишни комбинации са клавиши или комбинации от клавиши, които задействат конкретно действие при натискането им. Използването на бързи клавиши може значително да подобри продуктивността Ви.

Кодова страница е таблица, която установява съответствие между символите и техните кодове. Потребителите могат да избират необходимите символи от наличните в кодовата таблица.

Контекстно меню е меню, което се появява, когато щракнете с десен бутон някъде, например върху област или друга част от документа.

Л

Лигатура е комбинация от два или повече слепени символа (например fi, fl, ffi). Тези символи са трудни за разделяне от ABBYY FineReader. Разглеждането им като един символ подобрява точността на разпознаване.

М

Модел е набор от връзки между усреднените изображения на символи и съответните им имена. Моделите се създават, когато обучавате ABBYY FineReader за конкретен текст.

Н

Настройка за яркост е параметър на изображението, който отразява количеството на белия цвят в изображението. Увеличаването на яркостта прави изображението „по-бяло“. Задаването на подходяща стойност на яркостта увеличава качеството на разпознаване. Вижте също: Съвети при сканиране.

Настройки за защита на PDF са ограничения, които предотвратяват отварянето, редактирането, копирането и отпечатването на PDF документ. Тези настройки включват пароли за отваряне на документ, пароли за достъп и нива на криптиране.

Незадължително тире е тире (¬)  , което показва къде точно трябва да се раздели дума или комбинация от думи, ако тя е в края на реда (например „autoformat“ трябва да се раздели на „auto“ и „format“). ABBYY FineReader заменя всички тирета от речниковите думи с незадължително тире.

Непропорционален шрифт  е шрифт (като Courier New), при който всички символи са с еднакво разстояние между тях. За по-добър резултат при разпознаването на непропорционални шрифтове в раздела OCR в диалоговия прозорец Опции изберете Машинописен в Тип документ.

Нагоре

О

Област е част от изображение, оградена в рамка и съдържаща определен тип данни. Преди да извърши разпознаване, ABBYY FineReader открива области с текст, изображения, таблици и баркодове, за да определи кои части от изображението трябва да бъдат разпознати и в какъв ред.

Област за разпознаване е графична област, която ABBYY FineReader трябва да анализира автоматично.

Област с баркод е графична област, която съдържа баркод.

Област с изображение е графична област, която съдържа изображение. Този тип област може да съдържа изображение или друг обект (напр. фрагмент от текст), който трябва да се представи като изображение.

Област с таблица е графична област, която съдържа данни в таблична форма. Когато програмата прочете този тип област, тя очертава вертикални и хоризонтални разделители вътре в областта, за да формира таблица. Тази област след това се извежда като таблица в изходния текст.

Област с текст е графична област, която съдържа текст. Областите с текст могат да съдържат текст само в една колона.

Област с фоново изображение е графична област, която съдържа изображение с отпечатан върху него текст.

Обучение е процесът на създаване на връзка между изображението на символ и самия символ. Вижте също: Ако отпечатаният документ съдържа нестандартни шрифтове.

Опции на OCR проекте набор от опции, които могат да бъдат избрани в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец). Те включват и потребителските езици и модели. Опциите на OCR проект могат да бъдат записани и използвани в други OCR проекти.

Основна форма е речникова форма на дума (заглавните думи на речниковите статии обикновено се дават в техните основни форми).

Оформление на страница е подреждането на текст, таблици, изображения, параграфи и колони в страницата. Шрифтовете, размерите на шрифтовете, фонът и ориентацията на текста също са част от оформлението на страницата.

П

Парадигма е наборът от всички граматични форми на дадена дума.

Парола за достъп е парола, която предотвратява редактирането и отпечатването на PDF документ от други потребители, освен ако не въведат зададената от автора парола. Ако някои настройки за защита са избрани за документа, другите потребители няма да могат да променят тези настройки, освен ако не въведат парола.

Парола за отваряне на документ е парола, предотвратяваща отварянето на PDF документ, докато потребителят не въведе зададената от автора парола.

Нагоре

Р

Разделители са символи, които могат да разделят думи (например /, \, тире), и които са отделени от самите думи с интервали.

Режим на сканиране е параметър за сканиране, който определя дали изображението трябва да се сканира в черно-бяло, скала на сивото, или цветно.

Режим на цветовете определя дали цветовете на документа трябва да бъдат запазени. Черно-белите изображения водят до по-малки OCR проекти и се обработват по-бързо.

Резолюция е параметър при сканиране, който се измерва в точки на инч (dpi). Резолюция от 300 dpi трябва да се използва за текстове с размер на шрифта 10 pt или повече, 400 до 600 dpi е за предпочитане при текстове с по-малки размери на шрифта (9 pt или по-малко).

С

Сериен номер е уникален номер, който получавате, когато закупите програмата. Използва се по време на активация.

Символи с ниска степен на достоверност са символи, които може да са били разпознати погрешно от програмата.

Система Omnifont е система за разпознаване, която разпознава символи от произволен шрифт без предварително обучение.

Скенер е устройство за въвеждане на изображения в компютъра.

Съставна дума е дума, съставена от две или повече съществуващи думи. В ABBYY FineReader съставна дума е дума, която програмата не може да намери в речника, но която може да създаде от две или повече думи в речника.

Т

Тип документ е параметър, който казва на програмата как е бил отпечатан оригиналният текст (напр. на лазерен принтер, на пишеща машина и т.н.). За текстове, отпечатани на лазерен принтер, изберете Авто, за машинописни текстове изберете Машинописен, за факсове изберете Факс.

Ш

Шаблон за област е шаблон, който съдържа информация за размера и разположенията на областите в сходни документи.

Нагоре

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.