Jeśli obszary są wykrywane nieprawidłowo

Program ABBYY FineReader analizuje obrazy stron przed rozpoznawaniem i wykrywa w obrazach różne typy obszarów, takie jak Tekst, Obraz, Obraz tła, Tabela, i Kod kreskowy. Ta analiza określa, które obszary i w jakiej kolejności zostaną rozpoznane. W interfejsie użytkownika różne typy obszarów są rozróżniane przez kolory ich obramowań.

Jeśli klikniesz wybrany obszar, zostanie on wyróżniony i stanie się aktywny. Między tymi obszarami można poruszać się za pomocą klawisza Zakładce. Numery obszarów określają kolejność ich wybierania po wciśnięciu klawisza Zakładce. Domyślnie numery te są niewidoczne w oknie Obraz, lecz można je zobaczyć w oknie Właściwości obszaru dla każdego obszaru. Numery obszarów pojawią się na obszarach po wybraniu narzędzia Porządkuj obszary.

Narzędzia do rysowania i ręcznej edycji obszarów znajdują się na pasku narzędzi w górnej części okna Obraz oraz na wyskakujących paskach narzędzi obszarów typu Tekst, Obraz, Obraz tła i Tabela (wybierz obszar, aby zobaczyć jego wyskakujący pasek narzędzi).

Pamiętaj, aby po dostosowaniu pozycji lub zmianie typu obszaru ponownie wykonać rozpoznawanie obrazu.

Za pomocą narzędzi służących do edytowania obszarów można:

Utworzyć nowy obszar

 1. Wybierz jedno z narzędzi na pasku narzędzi w górnej części Obraz obraz:
  rysuje Obszar rozpoznawania.
  rysuje Obszar tekstowy.
  rysuje Obszar obrazu.
  rysuje Obszar obrazu w tle.
  rysuje Obszar tabeli.
 2. Naciśnij lewy przycisk myszy i trzymając go przeciągnij kursor, aby narysować obszar.

Wskazówka. Nowe obszary można narysować bez wybierania narzędzia z paska narzędzi okna Obraz. Obszar można narysować na obrazie przy użyciu jednej z poniższych kombinacji klawiszy:

 • Ctrl+Shift rysuje obszar Tekstu.
 • Alt+Shift rysuje Obraz.
 • Ctrl+Alt rysuje Tabela.
 • Ctrl+Shift+Alt rysuje Obraz w tle.

Typ obszaru można zmienić. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar, którego typ chcesz zmienić, kliknij Zmień typ obszaru menu skrótów i wybierz żądany typ obszaru.

Dostosowywanie granic obszaru

 1. Umieść wskaźnik myszy na granicy obszaru.
 2. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij granicę obszaru w żądanym kierunku.

Możesz równocześnie dostosować pionową, jak i poziomą granicę obszaru umieszczając kursor myszy w rogu obszaru.

Dodawanie/usuwanie części obszaru

 1. Wybierz narzędzie lub na pasku narzędzi obszaru Tekst, Obraz lub Obraz tła.
 2. Umieść wskaźnik myszy wewnątrz obszaru i wybierz część obrazu. Ten segment zostanie dodany lub usunięty z obszaru.
 3. W razie potrzeby dostosuj granicę obszaru.

Uwaga:

 1. Te narzędzia są dostępne wyłącznie dla obszarów Tekst, Obraz, i Obraz w tle. Segmentów obszaru nie można dodawać ani usuwać z Tabela lub Kod kreskowy.
 2. Granice obszaru również można dostosować korzystając z uchwytów do zmiany rozmiaru. Powstałe segmenty można przeciągać myszką w dowolnym kierunku. Aby dodać nowy uchwyt zmiany rozmiaru, umieść kursor w odpowiednim punkcie na granicy obszaru, trzymając wciśnięte klawisze Ctrl+Shift (kursor zmieni się w celownik), a następnie kliknij granicę. Na granicy obszaru pojawi się nowy uchwyt.

Wybieranie jednego lub więcej obszarów

 • Wybierz opcję , , , , , lub na pasku narzędzi u góry okna Obraz i kliknij obszary, które chcesz wybrać, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl. Aby usunąć obszar z zaznaczonego miejsca, kliknij go ponownie.

Przesuwanie obszaru

 • Wybierz obszar i przeciągnij go, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl.

Zmienianie kolejności obszarów

 1. Wybierz opcję na pasku narzędzi u góry okna Obraz lub kliknij Obszar > Zmień kolejność obszarów.
 2. Zaznacz obszary w takiej kolejności, w jakiej ich zawartość ma zostać przeniesiona do dokumentu wynikowego.

Podczas analizy strony obszary są automatycznie numerowane od lewej do prawej, niezależnie od kierunku tekstu na obrazie.

Usuwanie obszaru

 • Zaznacz obszary do usunięcia, po czym naciśnij klawisz Usuń.
 • Zaznacz obszary, które chcesz usunąć, kliknij jeden z nich prawym przyciskiem myszy, po czym kliknij Usuń w menu skrótów.
 • Wybierz opcję i kliknij obszary, które chcesz usunąć.

Aby usunąć wszystkie obszary:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w oknie Obraz i kliknij Usuń obszary i tekst w menu skrótów.

Usunięcie obszaru z obrazu, który już został rozpoznany spowoduje usunięcie całego tekstu z tego obszaru w oknie Tekst.

Zmiana orientacji tekstu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar i kliknij Właściwości w menu skrótów, aby wyświetlić jego właściwości w oknie Właściwości obszaru. W tym oknie dialogowym wybierz żądaną orientację tekstu z listy rozwijanej Orientacja.

Więcej informacji na temat edytowania właściwości tekstu w obszarach tekstowych znajdziesz w: Edytowanie właściwości obszaru.

Aby zmienić kolor krawędzi obszarów:

 1. Kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć okno dialogowe Opcje okno dialogowe, po czym kliknij zakładkę Obszary i tekst.
 2. Wybierz obszar, którego kolor chcesz zmienić, a następnie wybierz żądany kolor.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article