Praca grupowa w sieci lokalnej

Program ABBYY FineReader udostępnia narzędzia i funkcje do wspólnego przetwarzania dokumentów w sieci LAN. Użytkownicy mogą używać tych samych języków niestandardowych oraz ich słowników.

Aby udostępnić słowniki i języki użytkownika wielu użytkownikom:

 1. Utwórz/otwórz dokument programu ABBYY FineReader oraz wybierz odpowiednie opcje skanowania i rozpoznawania OCR.
 2. Wskaż folder, w którym mają być przechowywane słowniki użytkownika. Folder ten powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników sieci.

Uwaga: Domyślnie słowniki użytkownika znajdują się w folderze %Profilużytkownika%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

W komputerach z systemem Windows XP domyślna ścieżka to %Profilużytkownika%\Dane aplikacji\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Aby określić folder:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje…, aby otworzyć okno dialogowe Opcje, a następnie przejdź do karty Zaawansowane i kliknij przycisk Słowniki użytkownika….
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, kliknij przycisk Przeglądaj… i wybierz folder.
 3. Zachowaj swoje wzorce użytkownika oraz języki w pliku *.fbt:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje…, a następnie w oknie dialogowym Opcje przejdź do karty Rozpoznane.
  2. W grupie Wzorce i języki użytkownika kliknij przycisk Zapisz do pliku….
  3. W oknie dialogowym Zapisz opcje podaj nazwę pliku *.fbt oraz folderu, w którym będzie on przechowywany. Folder ten powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników sieci.
 4. Od tej pory inni użytkownicy będą mieli dostęp do języków i słowników użytkownika. Aby go uzyskać, muszą załadować plik *.fbt utworzony w kroku 3 i podać ścieżkę do folderu z niestandardowymi słownikami utworzonymi w kroku 2.

Ważne! W celu uzyskania dostępu do słowników, wzorców oraz języków użytkownika, użytkownicy muszą posiadać prawa do odczytu oraz zapisu w folderze, w którym przechowywane są odpowiednie pliki.

Listę dostępnych języków użytkownika można wyświetlić w oknie dialogowym Edytor języka, klikając w menu Narzędzia polecenie Edytor języków…. Lista języków znajduje się w obszarze Języki zdefiniowane przez użytkownika.

Jeśli kilku użytkowników korzysta z języka użytkownika, jest on dostępny w trybie „tylko do odczytu” i nie można zmieniać jego właściwości. Można jednak dodawać i usuwać słowa.

Gdy słownik jest edytowany przez jakiegoś użytkownika, jest on dostępny dla pozostałych użytkowników w trybie „tylko do odczytu”, czyli mogą oni używać tego słownika do wykonywania OCR oraz sprawdzania pisowni, ale nie mogą dodawać ani usuwać słów.

Wszystkie zmiany dokonane w słowniku przez użytkownika będą dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy wybrali folder, w którym przechowywany jest określony słownik. W celu zastosowania zmian konieczne jest ponowne uruchomienie programu ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article