Jeśli obszary są wykrywane nieprawidłowo

Program ABBYY FineReader analizuje obrazy stron przed rozpoznawaniem i wykrywa na nich różne typy obszarów, takie jak Tekst, Obraz, Obraz w tle, Tabela i Kod kreskowy. Ta analiza określa, które obszary zostaną rozpoznane i w jakiej kolejności. W interfejsie użytkownika różne typy obszarów są rozróżniane przez kolory ich obramowań.

Jeśli klikniesz dany obszar, zostanie on podświetlony i będzie aktywny. Między tymi obszarami można także poruszać się za pomocą klawisza Tab. Numery obszarów określają porządek wybierania za pomocą klawisza Tab. Domyślnie numery obszarów są niewidoczne w oknie Obraz i pojawiają się jedynie po wybraniu narzędzia Porządkuj obszary.

Narzędzia do ręcznego rysowania i edycji obszarów znajdują się w oknie Obraz oraz na podręcznych paskach narzędzi obszarów typu Tekst, Obraz, Obraz tła i Tabela (podręczne paski narzędzi pojawiają się tuż przy aktywnym obszarze).

Ważne! Po zakończeniu edycji obszarów ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.

Za pomocą narzędzi służących do pracy z obszarami można:

Tworzenie nowego obszaru

 1. Kliknij narzędzie w oknie Obraz:

rysuje obszar rozpoznawania;

rysuje Obszar tekstu;

rysuje Obszar obrazu;

rysuje Obszar obrazu tła;

rysuje Obszar tabeli.

 1. Naciśnij lewy przycisk myszy i trzymając go przeciągnij kursor, aby narysować obszar.

Nowy obszar można narysować bez wybierania narzędzia z paska narzędzi okna Obraz. Obszar można łatwo narysować na obrazie przy użyciu jednej z poniższych kombinacji klawiszy:

 • Ctrl+Shift rysuje obszar Tekstowy.
 • Alt+Shift rysuje obszar Obrazu.
 • Ctrl+Alt rysuje obszar Tabeli.
 • Ctrl+Shift+Alt rysuje obszar Kodu kreskowego.

Można zmienić typ obszaru. Kliknij wybrany obszar prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Zmień typ obszaru, po czym wybierz odpowiedni typ obszaru.

Dostosowywanie granic obszaru

 1. Umieść kursor myszy na granicy obszaru.
 2. Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij granicę w wybranym kierunku.

Uwaga: można równocześnie zmieniać zarówno pionową jak i poziomą granicę obszaru przez umieszczenie kursora myszy w rogu obszaru.

Dodawanie i usuwanie części obszaru

 1. Wybierz narzędzie / na podręcznym pasku narzędzi obszaru Tekst, Obraz lub Obraz tła.
 2. Umieść kursor myszy wewnątrz obszaru i zaznacz część obrazu. Segment ten zostanie dodany do lub usunięty z obszaru.
 3. W razie konieczności dostosuj granice obszaru.

Uwaga:

 1. Narzędzia te mogą być stosowane wyłącznie do obszarów Tekst, Obraz oraz Obraz tła. Nie można dodać ani usunąć segmentu w obszarze Tabela ani Kod kreskowy.
 2. Granice obszaru również można dostosować, dodając uchwyty do zmiany rozmiaru. Wynikowe segmenty można przeciągnąć w dowolnym kierunku przy użyciu myszy. Aby dodać nowy uchwyt zmiany rozmiaru, umieść kursor w odpowiednim punkcie na granicy obszaru, trzymając wciśnięte klawisze Ctrl+Shift (kursor zmieni się w celownik), a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Na granicy obszaru pojawi się nowy uchwyt.

Zaznaczanie jednego lub więcej obszarów

 • Wybierz jedno z narzędzi , , , , , lub z paska narzędzi okna Obraz, po czym przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij odpowiednie obszary. Aby anulować wybór, ponownie kliknij zaznaczony obszar.

Przesuwanie obszaru

 • Zaznacz obszar i przesuń go, przytrzymując klawisz Ctrl.

Zmienianie kolejności obszarów

 1. Kliknij na pasku narzędzi przycisk lub w menu Obszar polecenie Porządkuj obszary.
 2. Wybierz obszary w porządku, w którym mają one wystąpić w wynikowym dokumencie.

Uwaga: w czasie automatycznej analizy strony obszary są automatycznie numerowane od lewej do prawej, niezależnie od kierunku tekstu na stronie.

Usuwanie obszaru

 • Zaznacz obszary do usunięcia, po czym naciśnij klawisz Delete.
 • Zaznacz obszary do usunięcia, kliknij jeden z nich prawym przyciskiem myszy, po czym w menu skrótów kliknij polecenie Usuń.
 • Wybierz narzędzie i kliknij obszar, który chcesz usunąć.

Aby usunąć wszystkie obszary:

 • Z menu skrótów okna Obraz wybierz polecenie Usuń wszystkie obszary i tekst.

Ważne! Usunięcie obszaru z obrazu, który już został rozpoznany, spowoduje usunięcie odpowiedniego fragmentu z okna Tekst.

Zmiana orientacji tekstu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar, w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości, aby otworzyć panel Właściwości obszaru, po czym wybierz orientację tekstu z listy rozwijanej Orientacja.

Więcej informacji na temat edytowania właściwości tekstu obszarów tekstowych znajduje się w części „Ustawianie właściwości obszaru tekstowego”.

Zmiana koloru granic obszarów

 1. Otwórz okno dialogowe Opcje (Narzędzia > Opcje…), a następnie kliknij kartę Widok.
 2. Wybierz typ obszaru w sekcji Wygląd, po czym wybierz kolor na palecie Kolor.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article