Zadania automatyczne

(dotyczy tylko produktu ABBYY FineReader Corporate)

W programie ABBYY FineReader dokumenty można przetwarzać przy użyciu wbudowanych oraz niestandardowych zadań automatycznych. Zadaniami można zarządzać w oknie dialogowym Menedżer zadań….

  • Aby otworzyć okno dialogowe Menadżer zadania, kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer zadań… lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+T.

Pasek narzędzi u góry okna Menadżer zadania zawiera przyciski do tworzenia, modyfikowania, kopiowania, usuwania, importowania i eksportowania zadań.

Aby zacząć przetwarzać dokument przy użyciu wybranego zadania, uruchom zadanie na karcie Moje zadania w oknie Zadanie.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article