Jeśli tabela nie jest wykrywana

Tabela to obszar oznaczający tabelę lub fragment tekstu w formie tabelarycznej. Jeśli program nie wykryje tabeli automatycznie, użyj narzędzia Tabela, aby ręcznie narysować obszar wokół tabeli.

  1. Wybierz narzędzie na pasku narzędzi u góry okna Obraz, a następnie użyj myszy, aby narysować prostokąt wokół obrazu.
  2. Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Analizuj strukturę tabeli albo kliknij przycisk na podręcznym pasku narzędzi obszaru Tabela.
  3. Do edycji wyników użyj podręcznego paska narzędzi, menu skrótów obszaru tabeli lub poleceń z menu Obszar.
  4. Ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.

Można zmienić typ obszaru, który został już rozpoznany. Aby zmienić typ obszaru na Tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar i z menu skrótów wybierz polecenie Zmień typ obszaru > Tabela.

Jeżeli podczas automatycznego rozpoznawania program ABBYY FineReader nieprawidłowo wykryje wiersze i kolumny tabeli, można dopasować układ ręcznie i ponownie uruchomić rozpoznawanie OCR.

  • Użyj poleceń z menu Obszar lub poleceń z menu skrótów obszaru tabeli:

Analizuj strukturę tabeli (automatycznie analizuje strukturę tabeli i wyręcza użytkownika w ręcznym rysowaniu separatorów pionowych i poziomych);

Podziel komórki; Scal komórki oraz Scal wiersze (umożliwia poprawienie źle zidentyfikowanych wierszy lub kolumn).

  • Podręczny pasek narzędzi wybranej tabeli umożliwia: dodanie poziomego lub pionowego separatora, usunięcie separatorów w tabeli, analizę struktury tabeli, podział komórek tabeli lub scalenie jej komórek bądź wierszy (kliknij obszar Tabela i wybierz odpowiednie narzędzie z podręcznego paska narzędzi:  ).

Podpowiedź: kliknij narzędzie na podręcznym pasku narzędzi, aby wybrać obiekty.

Uwaga:

  1. Polecenie podziału komórek może zostać zastosowane tylko w stosunku do komórek tabeli, które zostały uprzednio scalone.
  2. Aby podzielić bądź scalić komórki lub wiersze, zaznacz je na obrazie, po czym wybierz właściwe narzędzie bądź polecenie w menu.
  3. Jeżeli tabela zawiera komórki z pionowym tekstem, może być konieczna uprzednia zmiana właściwości tekstu.
  4. Jeśli komórki tabeli zawierają tylko obrazy, zaznacz opcję Obsługuj wybrane komórki jako obrazy w panelu Właściwości obszaru (kliknij obszar prawym przyciskiem myszy, po czym w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości).

Jeżeli komórki zawierają zarówno obrazy, jak i tekst, zaznacz obrazy, aby zamienić je w osobne obszary wewnątrz komórek.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article