Dodawanie obrazów bez przetwarzania

Za pomocą dostępnych w oknie Zadanie zadań automatycznych Szybkie skanowanie, Szybkie otwarcie oraz Skanuj i zapisz jako obraz można skanować i otwierać obrazy bez ich wstępnego przetwarzania i rozpoznawania. Może to być przydatne, gdy trzeba otworzyć duży dokument, aby rozpoznać tylko kilka znajdujących się w nim stron.

Szczegółowe informacje znajdują się w częściach „Kopiowanie treści z dokumentów” i „Zapisywanie obrazu strony”.

  1. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

  1. Kliknij odpowiednie zadanie automatyczne:
    • Szybkie skanowanie skanuje dokument papierowy i otwiera obrazy w programie ABBYY FineReader, nie poddając ich wstępnej obróbce ani rozpoznawaniu.
    • Szybkie otwarcie otwiera dokumenty PDF i obrazy w programie ABBYY FineReader, nie poddając ich wstępnej obróbce ani rozpoznawaniu.
    • Skanuj i zapisz jako obraz skanuje dokument i zapisuje go w postaci skanów. Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe zapisu obrazu.

Lista formatów obrazu, w których można zapisywać zeskanowane obrazy, znajduje się w części „Obsługiwane formaty obrazu”.

Obrazy zostaną dodane do nowego dokumentu programu ABBYY FineReader lub zapisane w wybranym folderze.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article