ABBYY Hot Folder

(dotyczy tylko produktu ABBYY FineReader Corporate)

Program ABBYY FineReader zawiera program ABBYY Hot Folder — agenta planowania, który umożliwia wybranie folderu zawierającego obrazy i ustawienie czasu przetwarzania obrazów z tego folderu. Przykładowo można ustawić rozpoznawanie obrazów w nocy.

Aby umożliwić automatyczne przetwarzanie obrazów w folderze, należy utworzyć zadanie przetwarzania dla tego folderu, określając opcje otwarcia, rozpoznawania OCR i zapisu. Należy także określić, jak często program ABBYY FineReader ma sprawdzać, czy w folderze znajdują się nowe obrazy (regularnie czy tylko raz) oraz ustawić czas rozpoczęcia zadania.

Ważne! O określonej porze rozpoczęcia zadania komputer musi być włączony, a użytkownik powinien być zalogowany.

Instalacja i rozpoczęcie pracy z programem ABBYY Hot Folder

Domyślnie program ABBYY Hot Folder jest instalowany wraz z programem ABBYY FineReader 12. Jeśli podczas niestandardowej instalacji użytkownik zrezygnuje z instalowania dodatku ABBYY Hot Folder, można go zainstalować później, postępując wg poniższych wskazówek:

 1. Na pasku zadań Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Programy i funkcje.

Uwaga: W systemie Windows XP kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

 1. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY FineReader 12, a następnie kliknij polecenie Zmień.
 2. W oknie dialogowym Instalacja niestandardowa wybierz pozycję ABBYY Hot Folder.
 3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.

Uruchamianie programu ABBYY Hot Folder

Program ABBYY Hot Folder można uruchomić na kilka sposobów:

 • Kliknij kolejno Start>Wszystkie programy>ABBYY FineReader 12, a następnie kliknij pozycję ABBYY Hot Folder.
 • W oknie głównym programu ABBYY FineReader 12 kliknij polecenie Narzędzia>Hot Folder.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę programu ABBYY Hot Folder na pasku zadań systemu Windows (ikona ta pojawi się po ustawieniu przynajmniej jednego folderu podręcznego).

Po uruchomieniu programu ABBYY Hot Folder otwiera się jego główne okno. Za pomocą przycisków na pasku narzędzi można konfigurować, kopiować, usuwać i uruchamiać zadania przetwarzania. Można także wyświetlić raporty szczegółowe dla każdego z folderów.

Okno główne programu ABBYY Hot Folder zawiera listę skonfigurowanych zadań. W odniesieniu do każdego zadania wyświetlana jest pełna ścieżka do folderu podręcznego, jego bieżący status i określony czas wykonania.

Zadania mogą mieć poniższe statusy:

Status Opis
Uruchamianie… Obrazy znajdujące się w folderze są przetwarzane.
W harmonogramie Wybrano jednokrotne sprawdzenie folderu podręcznego podczas uruchamiania. Czas rozpoczęcia zadania jest wyświetlony w kolumnie Następna godzina rozpoczęcia
Wstrzymane Przetwarzanie zostało wstrzymane.
Zakończone Przetwarzanie obrazów z tego folderu jest zakończone.
Błąd (patrz dziennik) Podczas przetwarzania obrazów z tego folderu wystąpił błąd. Program ABBYY FineReader nie zakończył zadań przetwarzania. Aby znaleźć przyczynę błędu, wybierz folder i kliknij na pasku narzędzi przycisk Przeglądaj dziennik.

Każde zadanie można zapisać na przyszłość:

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi i wybierz polecenie Eksportuj….
 2. Podaj nazwę zadania i ścieżkę do niego.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby wczytać wcześniej zapisane zadanie:

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi, a następnie wybierz polecenie Importuj….
 2. Wybierz wymagane zadanie i kliknij przycisk Otwórz.

Tworzenie nowego zadania dla folderu

 1. Na pasku narzędzi programu ABBYY Hot Folder kliknij przycisk Nowe.
 2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę tworzonego zadania.
 3. W oknie dialogowym Folder podręczny określ częstotliwość uruchamiania zadania:
  • Uruchom raz — zadanie zostanie uruchomione raz w wyznaczonym czasie.
  • Powtarzający się — zadanie będzie uruchomione wiele razy.
 4. Wskaż folder lub dokument zawierający obrazy do przetworzenia.
  • Plik z folderu — umożliwia przetwarzanie obrazów z folderów lokalnych i sieciowych.
  • Plik z FTP — umożliwia przetwarzanie obrazów z folderów zapisanych na serwerze FTP.

Jeśli dostęp do folderu na serwerze FTP jest chroniony hasłem, podaj nazwę użytkownika i hasło odpowiednio w polach Nazwa użytkownika i Hasło. Jeśli dane uwierzytelniające nie są wymagane, wybierz opcję Użytkownik anonimowy.

 • Plik z programu Outlook — umożliwia przetwarzanie obrazów ze skrzynki pocztowej.
 • Dokument FineReader — otwiera obrazy zapisane w dokumencie programu FineReader.

Więcej informacji na temat kolorów dokumentów znajduje się w części „Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania”.

W obszarze Oryginalne pliki wskaż, czy oryginalne pliki mają być zachowane, usunięte czy przeniesione.

 1. W kroku Analizuj i rozpoznaj zdefiniuj ustawienia analizy i rozpoznawania.
  • Z listy rozwijanej Język dokumentu wybierz język tekstów do rozpoznania.

Uwaga: można wybrać więcej niż jeden język.

 • W obszarze Ustawienia przetwarzania dokumentów wskaż, czy dokument ma zostać rozpoznany, czy przeanalizowany oraz czy obrazy jego stron mają zostać wstępnie przetworzone. W razie potrzeby zdefiniuj dodatkowe opcje rozpoznawania i wstępnego przetwarzania obrazów, klikając odpowiednio Opcje rozpoznawania… i Opcje wstępnego przetwarzania….
 • Jeśli nie ma potrzeby zachowania oryginalnych kolorów, można przetwarzać obrazy w trybie czarno-białym. W tym celu w obszarze Tryb kolorów wybierz opcję Konwertuj obrazy na tryb czarno-biały.
 • Określ, czy program ma automatycznie wykrywać obszary, czy używać do tego celu szablonu obszaru.
 1. Z listy rozwijanej Zapisz i udostępnij wybierz sposób zapisywania dokumentów.
  • Z listy rozwijanej Zapisz jako wybierz format docelowy.

Podpowiedź: kliknij polecenie Opcje…, aby zdefiniować dodatkowe opcje zapisywania.

 • W polu Folder wskaż folder do przechowywania przetworzonych dokumentów.
 • Z listy rozwijanej Wynik wybierz metodę zapisywania:
  • Utwórz osobny dokument dla każdego pliku (zachowuje hierarchię folderów) — tworzy osobny dokument dla każdego pliku;
  • Utwórz osobny dokument dla każdego folderu (zachowuje hierarchię folderów) — tworzy jeden dokument z wszystkich plików znajdujących się w określonym folderze;
  • Utwórz jeden dokument dla wszystkich plików — tworzy jeden dokument z wszystkich plików.
 • W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, jaka ma być przypisywana przetworzonym dokumentom.

Podpowiedź: można określić kilka kroków zapisu dla folderu, aby zapisywać rezultaty rozpoznawania w wielu formatach.

 1. Kliknij przycisk OK.

Skonfigurowane zadanie zostanie wyświetlone w oknie głównym programu ABBYY Hot Folder.

Uwaga: pliki zadań są przechowywane w folderze %ProfilUżytkownika%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\12.00 (w systemie Microsoft Windows XP jest to folder %Profilużytkownika%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\12.00).

Ważne! Aby zadanie się uruchomiło, komputer musi być włączony, a użytkownik zalogowany.

Aby po zakończeniu każdego zadania było wyświetlane powiadomienie, kliknij przycisk .

Powiadomienie zostanie wyświetlone w wyskakującym okienku nad paskiem zadań systemu Windows.

Zmienianie właściwości zadań

Można zmienić właściwości istniejących zadań.

 1. Zatrzymaj zadanie, którego właściwości zamierzasz zmienić.
 2. Na pasku narzędzi programu ABBYY Hot Folder kliknij przycisk Modyfikuj.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk OK.

Przetwarzanie dziennika

Obrazy w folderze podręcznym przetwarzane są zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami. W programie ABBYY Hot Folder prowadzony jest szczegółowy dziennik wszystkich czynności.

Plik dziennika zawiera następujące informacje:

 • Nazwę zadania i jego ustawienia
 • Błędy i ostrzeżenia (jeżeli wystąpią)
 • Statystykę (liczba przetworzonych stron, liczba błędów i ostrzeżeń, liczba niepewnych znaków)

Włączanie rejestrowania:

 • Na pasku narzędzi programu ABBYY Hot Folder kliknij przycisk .

Dziennik zostanie zapisany jako plik tekstowy w tym samym folderze, w którym znajdują się pliki z rozpoznanym tekstem.

Aby wyświetlić dziennik:

 1. W oknie głównym programu ABBYY Hot Folder wybierz zadanie, którego dziennik chcesz wyświetlić.
 2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Dziennik.

Uwaga: aby wyświetlić informacje o postępie zadania, najedź kursorem na status zadania.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.