Авторски права

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT и Adaptive Document Recognition Technology (Адаптивната технология за разпознаване на документи) са регистрирани търговски марки или търговски марки на ABBYY Software Ltd.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, DL Logo®, PDF2IMG™ и DLE™ са търговски марки на Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated и техните лицензодатели. Всички права запазени.

Adobe®, Acrobat®, логото на Adobe®, логото на Adobe PDF®, Adobe® PDF Library™, логото на Powered by Adobe PDF Library, Reader® са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.

Части от тази компютърна програма са с авторски права на © 2008 Celartem, Inc. Всички права запазени.

Части от тази компютърна програма са с авторски права на © 2011 Caminova, Inc. Всички права запазени.

Части от тази компютърна програма са с авторски права на © 2013 Cuminas, Inc. Всички права запазени.

DjVu се защитава от патент на САЩ № 6 058 214. Чуждестранните патенти се разглеждат.

Powered by AT&T Labs Technology.

© 2002 – 2008 Intel Corporation. Intel е търговска марка на Intel Corporation в САЩ и/или други държави.

Авторски права © 1991 – 2016 Unicode, Inc. Всички права запазени.

Разпространява се съгласно Общите условия, публикувани на адрес http://www.unicode.org/copyright.html.

С настоящето се дава позволение, безплатно, на всяко лице, получило копие от файловете с данни на Unicode и свързаната документация („Файловете с данни“) или софтеура на Unicode и свързана с него документация („Софтуера“), да борави с Файловете с данни или Софтуера без ограничение, включително без ограничение на правото на ползване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, разпространение, и/или продаване на копия от Файловете с данни или Софтуера, и да разрешава на лица, на които са предоставили Файловете с данни или Софтуера, да правят същото, при спазване на следните условия: (a) настоящото известие за авторски права и разрешение трябва да е включено във всички копия на Файловете с данни или Софтуера, (b) настоящото известие за авторски права и разрешение трябва да е включено в свързаната документация, и (c) трябва да има ясно известие във всеки модифициран Файл с данни или в Софтуера, както и в документацията, свързана с Файла или Файловете с данни или Софтуера, че данните или софтуера са били модифицирани.

ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НОСИТЕЛЯ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА, ВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ИЗВЕСТИЕ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСКОВЕ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПОРАДИ ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО ДОГОВОР, НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАБОТАТА НА ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ ИЛИ СОФТУЕРА.

Освен в случаите, съдържащи се в настоящото известие, името на носител на авторски права не трябва да се използва в реклами или по друг начин за популяризиране на продажбата, използването или друго боравене с тези Файлове с данни или Софтуер без предварителното писмено разрешение на носителя на авторските права.

Unicode е регистрирана търговска марка на Unicode, Inc. в САЩ и други държави.

JasPer License Версия 2.0:

Авторски права © 2001-2006 Michael David Adams

Powered by © 1999 – 2000 Image Power, Inc.

Авторски права © 1999 – 2000 Университет на Британска Колумбия

Всички права запазени.

Части от този софтуер са с авторски права © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Всички права запазени.

Този софтуер се базира частично на работата на Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001 – 2013 от Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Всички права запазени. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server и Windows Design 2012 са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Apache, OpenOffice и логото на чайка са търговски марки на Apache Software Foundation, регистрирани в САЩ и/или други държави. Използването на тези марки не предполага подкрепа от Apache Software Foundation.

Авторски права (c) 1997, 1998, 2002, 2007 Adobe Systems Incorporated

С настоящето се дава позволение, безплатно, на всяко лице, получило копие от този файл с документация („Софтуерът“), да използва, копира, модифицира, слива, публикува, разпространява, подлицензира и/или продава копия от документацията, както и да разрешава на други да правят същото, при спазване на следните условия: 

- Не се допуска модифициране, редактиране или друго изменение на този документ; и 
- Горното известие за авторски права и известието за разрешение трябва да са включени във всички копия на документацията. 

С настоящето се дава позволение, безплатно, на всяко лице, получило копие от този файл с документация, да създава производни творби от съдържанието на този документ, за да използва, копира, публикува, разпространява, подлицензира и/или продава производните творби и да разрешава на други да правят същото, при условие че производната творба не се представя като копие или версия на този документ. 

Adobe не носи отговорност към никоя страна за загуба на доходи или печалби, или за косвени, случайни, специални, последващи или други подобни щети, независимо дали въз основа на закононарушение (включително, но не само непредпазливост или обективна отговорност), договор или други правни или справедливи основания дори ако Adobe е била уведомена или е имала причина да узнае за възможността за подобни щети. Материалите на Adobe се предоставят „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“. Adobe изрично отхвърля всички изрични, законови или подразбиращи се гаранции, свързани с материали на Adobe, включително, но не само тези, отнасящи се до продаваемостта или пригодността за определена цел или ненарушение на права на трети страни по отношение на материалите на Adobe.

Авторски права © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Всички права запазени.

Авторски права (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Всички права запазени. 

Този код е производен от софтуер, предоставен на Calyptix Security Corporation от Yuliang Zheng. Повторното разпространение и използване в изходна и бинарна форма, със или без изменение, са разрешени, при положение че са спазени следните условия: 1. Повторното разпространение на изходен код трябва да запазва горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност Повторното разпространение в бинарна форма трябва да възпроизвежда горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с дистрибуцията. 3. Нито името на Calyptix Security Corporation, нито имената на сътрудниците могат да се използват за подкрепа или популяризиране на продукти, произлезли от този софтуер, без изрично предварително писмено съгласие. ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРEКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО ДОГОВОР, БЕЗУСЛОВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ ИЛИ ДРУГОЯЧЕ), ВЪЗНИКНАЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА Е БИЛА СЪОБЩЕНА.

Miama Nueva авторски права (c) 2014, Linus Romer, със запазено име на шрифт Miama Nueva.

Pecita авторски права (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), със запазено име на шрифт Pecita.

Bad Script Regular авторски права (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) със запазено име на шрифт "Bad Script".

Този софтуер за шрифт е лицензиран при условията на SIL Open Font License, версия 1.1.

Този лиценз е копиран в лицензионното споразумение с краен потребител. Той може да бъде намерен заедно с често задавани въпроси на следния адрес: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C – RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm

Авторски права (C) 1991 – 2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. Всички права запазени.

Този софтуер е производен от RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

Авторски права (c) 1998 – 2011 The OpenSSL Project. Всички права запазени. 
Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване с OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 
Авторски права (C) 1995 – 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Всички права запазени. 
Този продукт включва криптографски софтуер, написан от Eric Young (eay@cryptsoft.com) 
Eric Young е авторът на използваните части от библиотеката. 
Този продукт включва софтуер, разработен от Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

OpenSSL License авторски права (c) 1998 – 2011 The OpenSSL Project. Всички права запазени. Повторното разпространение и използване в изходна и бинарна форма, със или без изменение, са разрешени, при положение че са спазени следните условия: 1. Повторното разпространение на изходен код трябва да запазва горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност Повторното разпространение в бинарна форма трябва да възпроизвежда горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с дистрибуцията. 3. Всички рекламни материали, които споменават функциите или използването на този софтуер, трябва да показват следното потвърждение: „Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване с OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)“. 4. Имената „OpenSSL Toolkit“ и „OpenSSL Project“ не може да се използват за подкрепа или популяризиране на продукти, получени от този софтуер без предварително писмено разрешение. За да получите писмено разрешение, свържете се с openssl-core@openssl.org. 5. Продуктите, получени от този софтуер, не може да се наричат „OpenSSL“ и „OpenSSL“ не може да се появява в техните имена без предварително писмено разрешение на OpenSSL Project. 6. Повторното разпространение, независимо под каква форма, трябва да запази следното потвърждение: „Този продукт включва софтуер, написан от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)“ ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ OpenSSL PROJECT „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ OpenSSL PROJECT ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ МУ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО ДОГОВОР, БЕЗУСЛОВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ ИЛИ ДРУГОЯЧЕ), ВЪЗНИКНАЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА Е БИЛА СЪОБЩЕНА.

Този продукт включва криптографски софтуер, написан от Eric Young (eay@cryptsoft.com). Този продукт включва софтуер, написан от Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Оригинален SSLeay License
Авторски права (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Всички права запазени. Този пакет е внедряване на SSL, написано от Eric Young (eay@cryptsoft.com). Внедряването бе написано така, че да съответства на Netscapes SSL. Тази библиотека е свободна за търговско и нетърговско ползване, при положение че се съблюдават следните условия. Следните условия се отнасят за всички кодове, намиращи се в това разпространение, независимо дали са RC4, RSA, lhash, DES и друг код; не само SSL код. Документацията на SSL, включена с това разпространение, попада в обхвата на същите условия за авторски права, с изключение на това, че носителят е Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Авторските права остават на Eric Young и в такъв случай всички известия за авторски права в кода не трябва да се премахват. Ако този пакет се използва в продукт, Eric Young трябва да получи признание като автор на използваните части от библиотеката. Това може да бъде под формата на текстово съобщение при стартиране на програмата или в документацията (онлайн или текстова), предоставена с пакета. Повторното разпространение и използване в изходна и бинарна форма, със или без изменение, са разрешени, при положение че са спазени следните условия: 1. Повторното разпространение на изходен код трябва да запазва известието за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност. 2. Повторното разпространение в бинарна форма трябва да възпроизвежда горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с дистрибуцията. 3. Всички рекламни материали, които споменават функциите или използването на този софтуер, трябва да показват следното потвърждение: „Този продукт включва криптографски софтуер, написан от Eric Young (eay@cryptsoft.com)“ Думата „криптографски“ може да бъде изпусната, ако използваните от библиотеката подпрограми не са свързани с шифроване :-). 4. Ако включите конкретен код за Windows (или производен на него) от директорията на приложенията (код на приложението), трябва да включите следното потвърждение: „Този продукт включва софтуер, написан от Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)“ ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ERIC YOUNG „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРЪТ ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО ДОГОВОР, БЕЗУСЛОВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ ИЛИ ДРУГОЯЧЕ), ВЪЗНИКНАЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА Е БИЛА СЪОБЩЕНА. Лицензът и условията за разпространение за всяка публично достъпна версия или производна на този код не могат да се променят, т.е. този код не може просто да се копира и да се поставя при условията на друг лиценз за разпространение [включително GNU Public Licence].

Chrome V8

Авторски права 2006 – 2011, авторите на проекта V8. Всички права запазени.

Авторски права 2014, авторите на проекта V8. Всички права запазени.

Повторното разпространение и използване в изходна и бинарна форма, със или без изменение, са разрешени, при положение че са спазени следните условия:

* Повторното разпространение на изходен код трябва да запазва горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

* Повторното разпространение в бинарна форма трябва да възпроизвежда горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставяни с разпространението.

* Нито името на Google Inc., нито имената на сътрудниците му могат да се използват за подкрепа или популяризиране на продукти, производни от този софтуер, без изрично предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРEКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО ДОГОВОР, БЕЗУСЛОВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ ИЛИ ДРУГОЯЧЕ), ВЪЗНИКНАЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА Е БИЛА СЪОБЩЕНА.

Chrome V8 / Strongtalk

Авторски права (c) 1994 – 2006 Sun Microsystems Inc.

Всички права запазени.

Повторното разпространение и използване в изходна и бинарна форма, със или без изменение, са разрешени, при положение че са спазени следните условия:

* Повторното разпространение на изходен код трябва да запазва горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

* Повторното разпространение в бинарна форма трябва да възпроизвежда горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставяни с разпространението.

* Нито името Sun Microsystems, нито имената на сътрудниците може да се използват за подкрепа или популяризиране на продукти, производни от този софтуер, без изрично предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРEКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПО ДОГОВОР, БЕЗУСЛОВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ ИЛИ ДРУГОЯЧЕ), ВЪЗНИКНАЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА Е БИЛА СЪОБЩЕНА.

TWAIN Toolkit се разпространява във вида, в който е. Програмистът и разпристранителите наTWAIN Toolkit изрично отхвърлят всички подразбиращи се, изрични или законови гаранции, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, ненарушаване на права на трети страни и пригодност за определена цел. Нито програмистите, нито разпространителите носят отговорност за щети, независимо дали са преки, косвени, специални, случайни или последващи, в резултат от възпроизвеждането, модифицирането, разпространението или друго използване на TWAIN Toolkit.

EPUB и логото на EPUB са регистрирани търговски марки на IDPF (Международен форум за цифрови публикации).

JavaScript е регистрирана търговска марка на Oracle и/или нейните клонове. 

Amazon, Kindle и свързаното с тях лого се търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните клонове.

Arial е търговска марка на The Monotype Corporation и може да бъде регистрирана в определени юрисдикции.

Palatinoе търговска марка на Monotype Imaging Inc. и може да бъде регистрирана в някои други юрисдикции.

Lucida е търговска марка на Bigelow & Holmes Inc., регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ и в Европейския съюз и може да бъде регистрирана в други юрисдикции.

Corel и WordPerfect са търговски марки или регистрирани търговски марки на Corel Corporation и/или нейните дъщерни дружества в Канада, САЩ и/или други държави.

Citrix, Citrix XenApp и логото на Citrix са търговски марки на Citrix Systems, Inc. и/или една или повече от нейните дъщерни дружества в САЩ и може да са регистрирани в Службата за патенти и търговски марки на САЩ и в други държави. Направените изявления и изразените становища в настоящия документ принадлежат изключително на ABC EDUCATION SERVICES и не се споделят, нито представляват гледната точка на Citrix Systems, Inc. Това представяне не представлява подкрепа за продукт, услуга или гледна точка. Citrix не прави декларации, не дава гаранции или уверения от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на пълнотата, точността, надеждността, пригодността, наличието или актуалността на съдържанието, включено в това представяне или в който и да е материал, свързан с него. В никакъв случай Citrix, неговите представители, ръководители, служители, лицензополучатели или партньори не носят отговорност за щети от какъвто и да е вид (включително, но не само, щети от загуба на печалби, бизнес информация, загуба на информация), възникнала от информацията или изявленията, съдържащи се в представянето. Всяко доверие, което поставяте върху такова съдържание, е изцяло на Ваш собствен риск.

Всички останали търговски марки са еднолична собственост на съответните им притежатели.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.