Ukladanie upraviteľných dokumentov

Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť údaje z rozpoznaných snímok v upraviteľných formátoch. Pri výbere formátu zvážte, ako máte v úmysle používať dokument.

Ukladanie vo formáte DOCX/ODT/RTF

Uloženie textu vo formátoch DOCX/DOC/RTF/ODT:

 • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na požadovaný formát. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát. Alternatívne v ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a potom kliknite na požadovaný ukladaný formát.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: kliknite na Nástroje> Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu RTF/DOCX/ODT.

Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Rozloženie dokumentu

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 1. Presná kópia

Pomocou tejto možnosti vytvoríte dokument, v ktorom sa zachová formátovanie originálneho dokumentu. Túto možnosť sa odporúča použiť pre dokumenty so zložitým rozložením, ako sú napríklad propagačné letáky. Zapamätajte si, že táto možnosť znamená obmedzenie funkcií úpravy textu a formátovania vo výstupnom dokumente.

 1. Upraviteľná kópia

Použitím tejto voľby sa vytvorí dokument, ktorý takmer úplne zachová originálne formátovanie a tok textu, no zároveň umožní jednoduchú úpravu.

 1. Formátovaný text

Vo výstupnom dokumente budú zachované písma, veľkosti písiem a odseky, ale nebudú zachované presné umiestnenia objektov na strane a riadkovanie. Výsledný text bude zarovnaný doľava (texty vytlačené sprava doľava budú zarovnané doprava).

Poznámka: V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.

 1. Iba text

Tento režim nezachováva formátovanie textu. Štýly písma sa zachovajú, ak je aktivovaná možnosť Zachovať štýly textu tučné, kurzíva a podčiarknuté v obyčajnom texte.

Predvolená veľkosť papiera

V rozbaľovacom zozname Predvolená veľkosť papiera môžete vybrať veľkosť papiera, ktorá sa použije na uloženie vo formátoch RTF, DOC, DOCX alebo ODT.

Nastavenia textu

 • Zachovať konce riadkov a spojovníky

Zachová priebežné názvy (hlavičky a päty) vo výstupnom texte.

 • Zachovať konce strán

Zachová pôvodné usporiadanie strany.

 • Zachovať čísla riadkov

Zachová pôvodné číslovanie riadkov (ak je použité). Čísla riadkov sa uložia do samostatného poľa a nezmenia sa ani pri upravovaní textu.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba ak je vybratá možnosť Presná kópia alebo Upraviteľná kópia.

 • Zachovať hlavičky, päty a čísla strán

Zachová hlavičky, päty a oddeľovač strán vo výstupnom texte.

 • Zachovať štýly textu tučné, kurzíva a podčiarknuté v obyčajnom texte

Zachováva štýly textu pri ukladaní v režime Iba text.

 • Zachovať farbu textu a pozadia

Zachová pôvodnú farbu písmen.

Poznámka: Ak bolo deaktivované zisťovanie prvkov štruktúry (hlavičky, päty, poznámky pod čiarou, obsah a očíslované zoznamy), tieto prvky sa budú ukladať ako základný text. Tieto nastavenia sa nachádzajú na karte Čítať v dialógovom okne Možnosti (Nástroje > Možnosti…).

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov sú veľmi veľké. Veľkosť súboru zmenšíte tak, že v skupine Nastavenia obrázkov vyberiete požadovanú možnosť.

Tip:

 • Parametre ukladania obrázka zmeníte tak, že kliknete na Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované parametre a kliknite na OK.
 • Ak nechcete ponechať obrázky v rozpoznanom texte, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Zachovať obrázky.

Rozšírené

Vyberte možnosť Zvýrazniť neisté znaky, ak chcete upravovať rozpoznaný text v programe Microsoft Word namiesto úprav v okne Text v programe ABBYY FineReader. Ak je vybraná táto možnosť, všetky neisté znaky budú v dokumente programu Microsoft Word zvýraznené.

Tip: Farbu neistých znakov môžete zmeniť na karte Zobraziť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje > Možnosti…).

Ukladanie do formátu PPTX

Uloženie textu vo formáte PPTX:

 • V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Prezentácia v programe Microsoft PowerPoint. Alternatívne kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Uložiť ako PPTX. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: kliknite na Nástroje > Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu PPTX.

Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Nastavenia textu

 • Zachovať konce riadkov

Zachová pôvodné usporiadanie do riadkov.

 • Zalamovať text

Všetok rozpoznaný text úplne vyplní vnútro bloku textu v snímke.

 • Zachovať hlavičky a päty

Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov sú veľmi veľké. Veľkosť súboru zmenšíte tak, že v skupine Kvalita snímky vyberiete požadovanú možnosť.

Tip:

 • Parametre ukladania obrázka zmeníte tak, že kliknete na Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované parametre a kliknite na OK.
 • Ak nechcete ponechať obrázky v rozpoznanom texte, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Zachovať obrázky.

Ukladanie vo formáte TXT

Uloženie textu vo formáte TXT:

 • V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Textový dokument. Alternatívne kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Uložiť ako TXT. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: kliknite na Nástroje > Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu TXT.

Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Rozloženie dokumentu

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 1. Formátovaný text

Vo výstupnom dokumente sa zachovajú odseky, ale nezachovajú sa rozstupy medzi riadkami a presné umiestnenia objektov. Okrem toho sa použijú prázdne znaky na reprodukovanie odsadení odsekov a tabuliek. Výsledný text bude zarovnaný doľava (texty vytlačené sprava doľava budú zarovnané doprava).

Poznámka: V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.

 1. Iba text

Tento režim nezachováva formátovanie textu.

Nastavenia textu

 • Zachovať konce riadkov

Zachová pôvodné usporiadanie do riadkov. Ak nie je táto možnosť zvolená, text sa uloží v jednom riadku.

 • Vložiť znak konca strany (#12) ako oddeľovač strán

Uloží pôvodné rozloženie strany.

 • Použiť prázdny riadok ako oddeľovač odsekov

Odseky budú oddelené prázdnymi riadkami.

 • Zachovať hlavičky a päty

Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader zistí kódovú stránku automaticky. Ak chcete zmeniť kódovú stránku, vyberte požadovanú kódovú stránku z rozbaľovacieho zoznamu v časti Kódovanie.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.