Ak nebol detegovaný obrázok

Oblasti Obrázka označujú obrázky nachádzajúce sa v dokumente. Ak nechcete, aby sa rozpoznával fragment textu, môžete použiť aj možnosť Oblasti obrázka. Ak zlyhá automatické zisťovanie obrázka programom, použite nástroj Obrázok na manuálne vykreslenie oblasti obrázka okolo obrázka.

  1. V paneli nástrojov v hornej časti okna Snímka vyberte nástroj a myšou vykreslite okolo obrázka na snímke obdĺžnik.
  2. Znova spustite proces OCR.

Ak je na obrázku v dokumente vytlačený text, vyznačte okolo tohto obrázka oblasť Obrázok v pozadí.

  1. V okne Snímka vyberte z panela nástrojov a ohraničte obrázok rámom.

Poznámka: Ak nie je tento nástroj na paneli nástrojov, pridajte ho tam. Podrobné pokyny nájdete v časti Panely nástrojov.

  1. Spustite proces rozpoznávania OCR.

Typ existujúcej oblasti môžete zmeniť na Obrázok alebo Obrázok v pozadí. Kliknite na oblasť pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Zmeniť typ oblasti na > Obrázok alebo Zmeniť typ oblasti na > Snímka pozadia.

Ďalšie informácie o typoch oblastí a o upravovaní oblastí sa nachádzajú v časti Ak sa nesprávne zistia oblasti.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article