Používa sa nesprávne písmo alebo niektoré znaky sú nahradené za "?" alebo "□"

Pokiaľ sa znaky "?" alebo "□" zobrazia v okne Text, skontrolujte, či písma, ktoré ste vybrali na zobrazenie rozpoznaného textu, obsahujú všetky znaky použité vo vašom texte.

Podrobné informácie nájdete v časti „Požadované písma“.

Písmo v rozpoznanom texte môžete zmeniť bez toho, aby ste znova spustili proces rozpoznávania OCR.

Zmena písma v krátkom dokumente:

  1. Vyberte časť textu, v ktorej sa niektoré znaky zobrazujú nesprávne.
  2. Pravým tlačidlom kliknite na výber a potom v kontextovej ponuke kliknite na Vlastnosti.
  3. V table Vlastnosti textu vyberte požadované písmo. Písmo vo vybratej časti textu sa príslušným spôsobom zmení.

Zmena písma vo väčšom dokumente, v ktorom sú použité štýly:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Editor štýlov….
  2. V dialógovom okne Editor štýlov vyberte požadovaný štýl a zmeňte v ňom písmo.
  3. Kliknite na OK. Písmo vo všetkých častiach textu s týmto štýlom sa príslušným spôsobom zmení.

Dôležité upozornenie! Ak bol dokument programu ABBYY FineReader rozpoznaný alebo upravený na inom počítači, text dokumentu sa môže zobraziť nesprávne. V takomto prípade sa presvedčte, či máte v počítači nainštalované všetky písma, ktoré sú použité v dokumente.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article