Jeśli tabele i zdjęcia nie są wykrywane

Jesli tabela nie jest wykrywana

Tabela to obszar oznaczający tabelę lub fragment tekstu w formie tabelarycznej. Jeśli program nie wykryje tabeli automatycznie, użyj narzędzia Tabela, aby ręcznie narysować obszar wokół tabeli.

 1. Wybierz narzędzie na pasku narzędzi u góry okna Obraz, a następnie użyj myszy, aby narysować prostokąt wokół obrazu.
 2. Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Analizuj strukturę tabeli albo kliknij przycisk na podręcznym pasku narzędzi obszaru Tabela.
 3. Do edycji wyników użyj podręcznego paska narzędzi, menu skrótów obszaru tabeli lub poleceń z menu Obszar.
 4. Ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.

Można zmienić typ obszaru, który został już rozpoznany. Aby zmienić typ obszaru na Tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar i z menu skrótów wybierz polecenie Zmień typ obszaru > Tabela.

Jeżeli podczas automatycznego rozpoznawania program ABBYY FineReader nieprawidłowo wykryje wiersze i kolumny tabeli, można dopasować układ ręcznie i ponownie uruchomić rozpoznawanie OCR.

 • Użyj poleceń z menu Obszar lub poleceń z menu skrótów obszaru tabeli:
  • Analizuj strukturę tabeli (automatycznie analizuje strukturę tabeli i wyręcza użytkownika w ręcznym rysowaniu separatorów pionowych i poziomych);
  • Podziel komórki; Scal komórki oraz Scal wiersze (umożliwia poprawienie źle zidentyfikowanych wierszy lub kolumn).
 • Podręczny pasek narzędzi wybranej tabeli umożliwia: dodanie poziomego lub pionowego separatora, usunięcie separatorów w tabeli, analizę struktury tabeli, podział komórek tabeli lub scalenie jej komórek bądź wierszy (kliknij obszar Tabela i wybierz odpowiednie narzędzie z podręcznego paska narzędzi:  ).

Wskazówka. kliknij narzędzie na podręcznym pasku narzędzi, aby wybrać obiekty.

Uwaga:

 1. Polecenie podziału komórek może zostać zastosowane tylko w stosunku do komórek tabeli, które zostały uprzednio scalone.
 2. Aby podzielić bądź scalić komórki lub wiersze, zaznacz je na obrazie, po czym wybierz właściwe narzędzie bądź polecenie w menu.
 3. Jeżeli tabela zawiera komórki z pionowym tekstem, może być konieczna uprzednia zmiana właściwości tekstu.
 4. Jeśli komórki tabeli zawierają tylko obrazy, zaznacz opcję Obsługuj wybrane komórki jako obrazy w panelu Właściwości obszaru (kliknij obszar prawym przyciskiem myszy, po czym w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości).

Jeżeli komórki zawierają zarówno obrazy, jak i tekst, zaznacz obrazy, aby zamienić je w osobne obszary wewnątrz komórek.

Zobacz również:

Jesli obraz nie jest wykrywany

Obraz — te obszary oznaczają obrazy zawarte w dokumencie. Można także użyć obszarów typu Obraz, aby dany fragment tekstu nie został rozpoznany. Jeśli program nie wykryje obrazów automatycznie, użyj narzędzia Obraz, aby ręcznie narysować obszar wokół obrazu.

 1. Na pasku narzędzi u góry okna Obraz wybierz narzędzie , a następnie użyj myszy, aby narysować prostokąt wokół obrazu.
 2. Ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.

Jeśli na rysunku znajduje się jakiś tekst, narysuj obszar Obrazu tła wokół tego obrazu.

 1. Na pasku narzędzi w oknie Obraz wybierz narzędzie i narysuj ramkę wokół obrazu.
 2. Rozpocznij proces rozpoznawania OCR.

Typ istniejącego obszaru można zmienić na Obraz lub Obraz tła. Kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednio polecenie Zmień typ obszaru > Obraz lub Zmień typ obszaru > Obraz w tle.

Więcej informacji o typach i edytowaniu obszarów znajduje się w części Jeśli obszary są wykrywane nieprawidłowo.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.