Prawa autorskie

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT i Adaptive Document Recognition Technology są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, DL Logo®, PDF2IMG™ i DLE™ są znakami towarowymi firmy Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated i właściciele licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adobe®, Acrobat®, The Adobe Logo®, the Adobe PDF logo®, Adobe® PDF Library™, logo Powered by Adobe PDF Library, Reader® są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Fragmenty niniejszego programu komputerowego są chronione prawami autorskimi © 2008 Celartem, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fragmenty niniejszego programu komputerowego są chronione prawami autorskimi © 2011 Caminova, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fragmenty niniejszego programu komputerowego są chronione prawami autorskimi © 2013 Cuminas, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Format DjVu jest chroniony patentem USA nr 6,058,214. Trwają procedury patentowe w innych krajach.

Obsługiwane przez AT&T Labs Technology.

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w USA i/lub innych krajach.

Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dystrybucja zgodnie z Regulaminem opisanym na stronie http://www.unicode.org/copyright.html.

Niniejszym zezwala się bezpłatnie każdemu, kto posiada kopię plików danych Unicode i towarzyszącą im dokumentację („Pliki Danych”) lub oprogramowanie Unicode i towarzyszącą mu dokumentację („Oprogramowanie”), na korzystanie z Plików Danych lub Oprogramowania bez ograniczeń, tzn. m. in. nieograniczone użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, łączenie, udostępnianie, rozprowadzanie i/lub sprzedaż kopii Plików Danych lub Oprogramowania oraz na wydawanie takiego zezwolenia osobom, którym te Pliki Danych lub Oprogramowanie jest dostarczane, pod warunkiem, że: (a) powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze zezwolenie znajdą się we wszystkich kopiach Plików Danych lub Oprogramowania; (b) powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze zezwolenie znajdą się w dołączonej dokumentacji; (c) w każdym zmodyfikowanym Pliku Danych lub Oprogramowaniu oraz dołączonej dokumentacji zostanie dodana wyraźna informacja, że w Pliku danych lub Oprogramowaniu wprowadzono zmiany.

PLIKI DANYCH I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ORAZ GWARANCJI NIENARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK ROSZCZENIAMI LUB SPECJALNYMI, POŚREDNIMI BĄDŹ NASTĘPCZYMI SZKODAMI LUB SZKODAMI SPOWODOWANYMI UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĄ DANYCH LUB UTRATĄ ZYSKÓW CZY TO WYNIKAJĄCYMI Z POSTANOWIEŃ UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, WYNIKAJĄCYMI LUB MAJĄCYMI ZWIĄZEK Z UŻYTKOWANIEM LUB DZIAŁANIEM NINIEJSZYCH PLIKÓW DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA.

Z wyjątkiem tej uwagi, nazwa właściciela praw autorskich nie będzie używana w reklamach ani w żaden inny sposób do promowania sprzedaży, użycia lub innych działaniach dotyczących tych Plików Danych lub Oprogramowania bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Unicode jest zastrzeżonym znakiem towarowym Unicode, Inc. w USA i innych krajach.

Licencja JasPer Wersja 2.0:

Prawa autorskie © 2001-2006 Michael David Adams

Prawa autorskie © 1999-2000 Image Power, Inc.

Prawa autorskie © 1999-2000 The University of British Columbia

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania są chronione prawem autorskim © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do budowy niniejszego oprogramowania wykorzystano prace grupy Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard: Tracker Software Products Ltd © 2001-2013.

© Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server i Windows Design 2012 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apache, OpenOffice i logo z wizerunkiem mewy są znakami towarowymi fundacji Apache Software Foundation zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Użycie tych znaków nie oznacza żadnego wsparcia ze strony fundacji Apache Software Foundation.

Prawa autorskie (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Niniejszym zezwala się bezpłatnie każdemu, kto posiada kopię tego pliku dokumentacji na jego użytkowanie, kopiowanie, publikowanie, rozprowadzanie, licencjonowanie i/lub sprzedaż kopii oraz na wydawanie takiego samego zezwolenia innym osobom, jeśli spełnione są następujące warunki: 

- Niedozwolona jest modyfikacja, edycja ani inna ingerencja w ten dokument;
- Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze zezwolenie muszą być dołączone do wszystkich kopii dokumentacji. 

Niniejszym zezwala się bezpłatnie każdemu, kto posiada kopię tego pliku dokumentacji na tworzenie własnych utworów pochodnych z treści tego dokumentu, które można użytkować, kopiować, publikować, rozprowadzać, licencjonować i/lub sprzedawać oraz wydawać takie same zezwolenie innym osobom, pod warunkiem, że utwór zależny nie jest przedstawiany jako kopia ani wersja tego dokumentu. 

Adobe nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za jakiekolwiek straty zysków ani dochodów ani za żadne pośrednie, uboczne, specjalne, następcze czy inne szkody, wynikające z czynu zabronionego (wliczając bez ograniczeń zaniedbania lub pełną odpowiedzialność), umów ani innych prawnych lub równorzędnych podstaw, nawet jeśli firma Adobe była powiadomiona lub miała inny powód, by wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Materiały firmy Adobe są dostarczane w formie „JAK JEST”. Firma Adobe nie udziela żadnych wyraźnych, domyślnych ani ustawowych gwarancji w odniesieniu do materiałów Adobe, wliczając między innymi te dotyczące wartości handlowej, przydatności do określonych zastosowań, czy nienaruszenia praw stron trzecich w związku z materiałami Adobe.

Prawa autorskie © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Niniejszy kod pochodzi z oprogramowania przekazanego Calyptix Security Corporation przez Yuliang Zheng. Dozwolone jest rozprowadzanie kodu w formie źródłowej i binarnej z zezwoleniem i bez zezwolenia modyfikacje są dozwolone pod następującymi warunkami: 1. W redystrybucjach kodu źródłowego musi być zachowana powyższa informacja o prawach autorskich, niniejsza lista warunków oraz poniższe zrzeczenie. 2. W przypadku redystrybucji formy binarnej, dołączona dokumentacja i/lub inne materiały muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe zrzeczenie. 3. Nazwę Calyptix Security Corporation i nazwiska autorów można wykorzystywać do promowania produktów powstałych na bazie tego oprogramowania wyłącznie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody. WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ OPROGRAMOWANIE W STANIE „JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH I INNE STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, CZY TO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE CZY NASTĘPCZE (MIĘDZY INNYMI KONIECZNOŚĆ NABYCIA DÓBR LUB USŁUG SUBSTYTUCYJNYCH, UTRATA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATA DANYCH LUB KORZYŚCI ALBO PRZERWA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK CZYNNIKIEM I NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO Z POWODU NIEDOTRZYMANIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (WLICZAJĄC ZANIEDBANIE I INNE) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer z zastrzeżoną nazwą czcionki Miama Nueva.

Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu) z zastrzeżoną nazwą czcionki Pecita.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) z zastrzeżoną nazwą czcionki „Bad Script”.

Niniejsze oprogramowanie czcionkijest dostępne na licencji SIL Open Font License, Version 1.1.

Kopia niniejszej licencji znajduje się w Umowie licencyjnej i jest dostępna także w zakładce pytań FAQ pod adresem: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm

Prawa autorskie (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Data utworzenia: 1991. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oprogramowanie to pochodzi od RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

Prawa autorskie (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project na użytek w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com) 
Eric Young jest autorem części używanej biblioteki. 
Produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

OpenSSL License Prawa autorskie (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone. Redystrybucja i użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone wyłącznie, gdy spełnione są poniższe warunki: 1. W redystrybucjach kodu źródłowego musi być zachowana powyższa informacja o prawach autorskich, niniejsza lista warunków oraz poniższe zrzeczenie. 2. W przypadku redystrybucji formy binarnej, dołączona dokumentacja i/lub inne materiały muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe zrzeczenie. 3. Na wszystkich materiałach promocyjnych, w których jest mowa o funkcjach lub użytkowaniu tego oprogramowania, musi być zamieszczona następująca informacja: „Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)” 4. Nazwy „OpenSSL Toolkit” i „OpenSSL Project” nie mogą być używane do promowania produktów pochodnych tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody. Prośby o pisemną zgodę należy kierować na adres openssl-core@openssl.org. 5. Produkty pochodne tego oprogramowania nie mogą nazywać się „OpenSSL” ani nie mogą zawierać w nazwie słowa „OpenSSL” bez uprzedniej pisemnej zgody OpenSSL Project. 6. Produkty redystrybuowane w jakiejkolwiek formie muszą zawierać następującą informację: „Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" OpenSSL PROJECT ZAPEWNIA OPROGRAMOWANIE W STANIE „JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. OpenSSL PROJECT I INNE STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, CZY TO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE CZY NASTĘPCZE (MIĘDZY INNYMI KONIECZNOŚĆ NABYCIA DÓBR LUB USŁUG SUBSTYTUCYJNYCH, UTRATA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATA DANYCH LUB KORZYŚCI ALBO PRZERWA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK CZYNNIKIEM I NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO Z POWODU NIEDOTRZYMANIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (WLICZAJĄC ZANIEDBANIE I INNE) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).
Oryginalna licencja SSLeay 
Prawa autorskie (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten pakiet jest implementacją SSL napisaną przez by Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Implementacja ta została napisana zgodnie ze standardem SSL Netscapes. Niniejszej biblioteki można bezpłatnie używać w celach komercyjnych i niekomercyjnych, jeśli spełnione są następujące warunki. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich partii kodu znajdujących się w tej dystrybucji, a więc kodu RC4, RSA, lhash, DEC itd., nie tylko do kodu SSL. Dokumentacja SSL dołączona do tej dystrybucji podlega tym samym zasadom praw autorskich z tym wyjątkiem, że właścicielem jest Tim Hudson(tjh@cryptsoft.com). Prawa autorskie należą do Erica Younga i dlatego żadne uwagi o prawach autorskich w kodzie nie mogą być usuwane. Jeśli pakiet jest używany w innym produkcie, należy wymienić nazwisko Erica Younga jako autora części używanej biblioteki. Informacja ta może być w formie tekstowej wyświetlanej przy uruchamianiu programu lub zamieszczonej w dokumentacji (internetowej lub tekstowej) dostarczanej z pakietem. Redystrybucja i użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone wyłącznie, gdy spełnione są poniższe warunki: 1. W redystrybucjach kodu źródłowego musi być zachowana informacja o prawach autorskich, niniejsza lista warunków oraz poniższe zrzeczenie. 2. W przypadku redystrybucji formy binarnej, dołączona dokumentacja i/lub inne materiały muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe zrzeczenie. 3. Na wszystkich materiałach promocyjnych, w których jest mowa o funkcjach lub użytkowaniu tego oprogramowania, musi być zamieszczona następująca informacja: „Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga(eay@cryptsoft.com)” Słowo „kryptograficzne” można opuścić, jeśli procedury używane z biblioteki nie mają związku z kryptografią :-). 4. Jeśli użyty zostanie kod przeznaczony dla systemu Windows (lub jego pochodna) z katalogu aplikacji (kod aplikacji), musi zostać dołączona następująca informacja: „Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com)” ERIC YOUNG ZAPEWNIA OPROGRAMOWANIE W STANIE „JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. AUTOR I INNE STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, CZY TO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NIETYPOWE, PRZYKŁADOWE CZY NASTĘPCZE (MIĘDZY INNYMI KONIECZNOŚĆ NABYCIA DÓBR LUB USŁUG SUBSTYTUCYJNYCH, UTRATA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATA DANYCH LUB KORZYŚCI ALBO PRZERWA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK CZYNNIKIEM I NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO Z POWODU NIEDOTRZYMANIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (WLICZAJĄC ZANIEDBANIE I INNE) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Warunki licencji i dystrybucji publicznie dostępnych wersji lub pochodnych tego kodu nie mogą być zmieniane, tzn. nie można skopiować tego kodu i opublikować go na innej licencji [wliczając GNU Public Licence.]

Chrome V8

Copyright 2006-2011, autorzy projektu V8. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2014, autorzy projektu V8. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, z

modyfikacjami lub bez, są dozwolone wyłącznie, gdy spełnione są poniższe

warunki:

* W redystrybucjach musi być zachowana powyższa informacja o prawach

autorskich, lista warunków oraz poniższe zrzeczenie.

* W przypadku formy binarnej, dołączona dokumentacja i/lub

inne materiały muszą zawierać powyższą informację o

prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz

poniższe zrzeczenie.

* Nazwę Google Inc. i nazwy pozostałych

autorów można wykorzystywać do promowania produktów powstałych

na bazie tego oprogramowania wyłącznie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody.

WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ OPROGRAMOWANIE W STANIE

„JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM

MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO

OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH I INNE STRONY

NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, CZY TO BEZPOŚREDNIE,

POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE CZY NASTĘPCZE (MIĘDZY

INNYMI KONIECZNOŚĆ NABYCIA DÓBR LUB USŁUG SUBSTYTUCYJNYCH, UTRATA

MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATA DANYCH LUB KORZYŚCI ALBO PRZERWA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK CZYNNIKIEM I NA

JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO Z POWODU NIEDOTRZYMANIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO

(WLICZAJĄC ZANIEDBANIE I INNE) WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK

SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Chrome V8 / Strongtalk

Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, z

modyfikacjami lub bez, są dozwolone wyłącznie gdy spełnione są poniższe warunki:

* W redystrybucjach kodu źródłowego musi być zachowana powyższa informacja o prawach autorskich, lista warunków oraz poniższe zrzeczenie.

* W przypadku redystrybucji formy binarnej, dołączona dokumentacja i/lub inne materiały muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe zrzeczenie.

* Nazwę Sun Microsystems i nazwy pozostałych autorów można używać do promowania produktów powstałych na bazie tego oprogramowania wyłącznie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody.

WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ OPROGRAMOWANIE W STANIE „JAK

JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM

DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH

ZASTOSOWAŃ. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH I INNE STRONY

NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, CZY TO BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE,

SPECJALNE, PRZYKŁADOWE CZY NASTĘPCZE (MIĘDZY INNYMI KONIECZNOŚĆ NABYCIA DÓBR LUB USŁUG

SUBSTYTUCYJNYCH, UTRATA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATA DANYCH LUB KORZYŚCI ALBO

PRZERWA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK CZYNNIKIEM I NA

JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO Z POWODU NIEDOTRZYMANIA UMOWY,

ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (WLICZAJĄC ZANIEDBANIE I INNE)

WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Zestaw narzędzi TWAIN jest dostarczany w stanie „jak jest”. Programista i dystrybutorzy pakietu TWAIN nie udzielają żadnych wyraźnych, domyślnych ani ustawowych gwarancji, w tym, bez ograniczeń, gwarancji wartości handlowej, nienaruszenia praw osób trzecich lub przydatności do określonych zastosowań. Programiści i inni autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, czy to bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub następcze powstałe w wyniku reprodukcji, modyfikacji, dystrybucji lub użytkowania w inny sposób pakietu TWAIN.

EPUB i logo EPUB są zarejestrowanymi znakami towarowymi IDPF (International Digital Publishing Forum).

JavaScript jest zarejestrowanym znakiem towarowym Oracle i/lub podmiotów powiązanych. 

Amazon, Kindle i odpowiednie logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub podmiotów powiązanych.

Arial jest znakiem towarowym Monotype Corporation i może być zarejestrowany w niektórych jurysdykcjach.

Palatino jest znakiem towarowym Monotype Imaging Inc. i może być zarejestrowany w niektórych innych jurysdykcjach.

Lucida jest znakiem towarowym Bigelow & Holmes Inc. zarejestrowanym w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych oraz w Unii Europejskiej. Znak ten może być zarejestrowany w innych jurysdykcjach.

Corel i WordPerfect są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Corel Corporation i/lub jej filii w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Citrix, Citrix XenApp i logo Citrix są znakami towarowymi Citrix Systems, Inc. i/lub jednej lub więcej filii oraz mogą być zarejestrowane w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych i w innych krajach. Wygłaszane tu stwierdzenia i opinie należą wyłącznie do ABC EDUCATION SERVICES i nie są podzielane przez ani nie reprezentują stanowiska Citrix Systems, Inc. Niniejsza prezentacja nie stanowi promocji żadnego produktu, usługi ani stanowiska. Firma Citrix nie udziela oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, czy to wprost czy pośrednio, w odniesieniu do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności, dostępności lub aktualności treści zawartej w tej prezentacji i wszelkich materiałach związanych z tą prezentacją. W żadnym wypadku firma Citrix, jej agenci, przedstawiciele, pracownicy, licencjobiorcy i podmioty zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym m.in. za straty przychodów, utratę informacji biznesowych, utratę danych) wynikłe z użycia informacji lub stwierdzeń zawartych w niniejszej prezentacji. Każdy, kto korzysta z tej treści, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są wyłączną własnością ich odpowiednich właścicieli.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.