Dialogrutan Alternativ

Dialogrutan Alternativ innehåller en mängd alternativ som låter dig avgöra hur dokumentet ska skannas, öppnas, tolkas och sparas till olika format, liksom ändra OCR-språk, språk på gränssnittet, utskriftstyp för inkommande dokument och diverse andra alternativ.

Det finns flera sätt att öppna dialogrutan Alternativ:

 • Klicka på skärmen Ny uppgift på knappen Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 • Klicka på skärmen Ny uppgiftVerktyg > Alternativ....
 • I PDF Editor klickar du på Verktyg > Alternativ....
 • I OCR Editor klickar du på Verktyg > Alternativ....

Knappar, länkar och kommandon som öppnar dialogrutan Alternativ kommer också bli tillgängliga när du konverterar eller skannar filer på skärmen Ny uppgift på verktygsfält och på snabbmenyer i verktygsfälten i PDF Editor och OCR Editor samt i dialogrutorna som visas när du sparar dokument.

Dialogrutan Alternativ har sju flikar som var och en innehåller inställningar som är specifika för viss ABBYY FineReader-funktionalitet.

Allmänt

På den här fliken kan du göra följande:

 • Välja vilken del av programmet som ska öppnas när du startar ABBYY fine Reader 14; skärmen, Ny uppgift OCR Editor med ett nytt OCR-projekt eller OCR Editor med de senast använda OCR-projektet.
 • Ange vilken enhet du vill använda för att hämta bilder och välj ett skanningsgränssnitt.
  ABBYY FineReader använder en inbyggd dialogrutan som visar skanningsinställningarna. Om skanningsgränssnittet i ABBYY FineReader 14 är inkompatibelt med din skanner kan du använda din skanners egna gränssnitt. Skannerns dokumentation bör innehålla en beskrivning av denna dialogruta och dess element.
 • Gör FineReader till standardprogram för att öppna PDF-dokument.

Om du installerar ABBYY FineReader på en dator med Windows 7 där ingen applikation för visning av PDF-filer har valts kommer ABBYY FineReader automatiskt att väljas som standardprogram för PDF-filer.

Bildbehandling

Den här fliken innehåller tre alternativkategorier:

 • Aktivera bakgrundstolkning i PDF-redigeraren
  När det här alternativet är aktiverat kommer alla sidor som är öppnade i PDF Editor tolkas automatiskt. Den här processen körs i bakgrunden och lägger till ett tillfälligt textlager i PDF-dokumenten, vilket gör det möjligt att söka och kopiera texten i dem.
  Använd länken längst ner i den här gruppen för att välja språk på ditt dokument.
 • Bearbeta sidbilder automatiskt när de läggs till i OCR Editor
  Detta alternativ aktiverar eller inaktiverar automatisk bearbetning av nyligen tillagda sidor. Om automatisk bearbetning är aktiverad kan du välja vilka allmänna alternativ för dokumentbearbetning och inställningar för bildförbehandling som ska användas när bilder skannas och öppnas:
 • Tolka sidbilder (inklusive förbehandling och analys)
  Nyligen tillagda bilder i OCR Editor kommer förbehandlas med hjälp av inställningarna som anges i Bildförbehandlingsinställningar (gäller konvertering och OCR) alternativkategorin. Analys och tolkning kommer också utföras automatiskt.
 • Analysera sidbilder (inklusive förbehandling)
  Bildförbehandling och dokumentanalys utförs automatiskt, men OCR-processen måste startas manuellt.
 • Förbehandla sidbilder
  Endast förbehandlingen utförs automatiskt. Analys och OCR måste startas manuellt.
 • Bildförbehandlingsinställningar (gäller konvertering och OCR)
  ABBYY FineReader 14 låter dig ta bort vanliga defekter från skanningar och digitala foton automatiskt.

Se även: Bakgrundstolkning, Alternativen för bildbehandling och Arbeta med komplexa scriptspråk.

Språk

Den här fliken innehåller alternativ för OCR-språket. Se även: Dokumentegenskaper att överväga innan OCR-tolkningen.

OCR

På den här fliken väljer du tolkningsalternativ:

 • PDF-tolkningsläge
 • Om noggrann eller snabb tolkning ska användas
 • Typ av dokument
 • Om programmet ska detektera strukturella element (låter dig välja vilka element som ska bevaras när du exporterar resultat till Microsoft Word)
 • Om programmet ska tolka streckkoder
 • Träning (låter dig använda användarmönster vid tolkning av texter)
 • Typsnitt ( låter dig välja vilka typsnitt som ska användas i tolkade texter)

Se även: OCR-alternativ, Om det utskrivna dokumentet innehåller annat än standardtypsnitt.

Formatinställningar

På den här fliken kan du ändra inställningarna för de resulterande filformaten. Se även: Formatinställningar.

Övrigt

På den här fliken kan du göra följande:

 • Ange gränssnittsspråket i ABBYY FineReader 14.
 • Ange hur många processorkärnor FineReader får använda till OCR.
 • Välja om ABBYY FineReader 14 bör söka efter och installera uppdateringar automatiskt.
 • Ange om du vill skicka anonym konfigurationsdata för ABBYY FineReader 14 till ABBYY i syfte att förbättra programvaran.
 • Välj om specialerbjudanden och tips ska visas när du använder ABBYY FineReader 14.
 • Aktivera eller avaktivera JavaScript i PDF-dokument.
 • Ange om ABBYY FineReader 14 automatiskt ska upptäcka URL:er i PDF-dokument.

Klicka på Återställ... längst ner i dialogrutan om du vill återgå till standardinställningarna.

Områden och text*

På den här fliken kan du:

 • Ange inställningar för hur osäkra tecken ska verifieras.
 • Ange inställningar för hur ord som inte finns i någon ordlista ska verifieras.
 • Ignorera ord med siffror och specialtecken.
 • Kontrollera sammansättningar som inte ingår i ordlistan.
  Ett sammansatt ord är ett ord som består av två eller fler ord.
 • Ange om du vill korrigera mellanslag innan och efter interpunktionstecken.
 • Visa och redigera egna ordlistor.
 • Välj ett typsnitt för att visa enkel text.
 • Välj färg och tjocklek på ramen till olika områdestyper i fönstret Bild samt markörfärg för osäkra tecken och andra visningsalternativ.

Se även: Kontrollera tolkad text, Om programmet inte lyckas tolka vissa tecken, Redigera områdesegenskaper.

* Denna flik är bara tillgänglig i OCR Editor.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.