Skenovanie papierových dokumentov

V aplikácii ABBYY FineReader môžete naskenovať a rozpoznať výslednú snímku aj bez predspracovania. Pri skenovaní snímky vykonajte tieto kroky.

 1. Presvedčte sa, že skener je správne pripojený k počítaču a zapnite ho.

Pri pripojovaní skenera k počítaču postupujte podľa pokynov v návode alebo inej sprievodnej dokumentácii skenera a skontrolujte, že nainštalujete softvér, ktorý sa dodáva so skenerom. Niektoré skenery sa musia zapnúť skôr, ako zapnete počítač, ku ktorému sú pripojené.

 1. Vložte do skenera stranu, ktorú chcete skenovať. Ak je skener vybavený automatickým podávačom, môžete vložiť aj viac strán. Pokúste sa skontrolovať, či sú strany v skeneri vložené čo najrovnejšie. Dokument sa môže nesprávne skonvertovať, ak je text v naskenovanej snímke príliš skosený.
 2. Kliknite na tlačidlo Skenovať alebo kliknite na Skenovať strany… v ponuke Súbor.

Zobrazí sa dialógové okno skenovania. Zadajte skenovacie nastavenia a naskenujte dokument. Výsledné snímky sa zobrazia v okne Strany.

Poznámka: Ak je dokument FineReader už otvorený, novo naskenované strany sa pridajú na koniec tohto dokumentu. Ak nie je otvorený žiadny dokument programu FineReader, vytvorí sa z týchto strán nový.

Tip: Ak potrebujete skenovať dokumenty, vytlačené na bežnej tlačiarni, najlepšie výsledky dosiahnete pri použití režimu odtieňov sivej a rozlíšení 300 dpi.

Kvalita rozpoznávania OCR závisí od kvality papierového dokumentu a od nastavení použitých pri skenovaní dokumentu. Nízka kvalita snímky môže nepriaznivo ovplyvniť rozpoznávanie, preto je veľmi dôležité určiť správne nastavenia skenovania a s ohľadom na charakteristiky zdrojového dokumentu.

Nastavenie jasu

Ak bol v skenovacích nastaveniach nesprávne zadaný jas, počas rozpoznávania sa zobrazí správa s výzvou na zmenu nastavenia jasu. Skenovanie niektorých dokumentov v čiernobielom režime si môže vyžadovať dodatočné úpravy jasu.

Vykonajte nasledujúce kroky, ak chcete zmeniť nastavenie jasu:

 1. Kliknite na tlačidlo Skenovať.
 2. V otvorenom dialógovom okne zadajte jas.

Poznámka: Štandardné nastavenie jasu (50 %) je vhodné vo väčšine prípadov.

 1. Skenovať snímku.

Ak výsledná snímka obsahuje veľa nedostatkov, ako sú zlepené alebo roztrhnuté písmená, vyhľadajte v nižšie uvedenej tabuľke odporúčania, ako získať lepšiu snímku.

Problémy so snímkou Odporúčania
Takýto text je pripravený na rozpoznávanie a nie sú už potrebné žiadne úpravy.

Znaky sú nesúvislé, príliš svetlé a príliš tenké.

 • Znížením jasu stmavte snímku.
 • Použite režim skenovania v odtieňoch sivej (jas sa v tomto režime upraví automaticky)

Znaky splývajú a sú skreslené, pretože sú príliš tmavé a hrubé.

 • Zvýšením jasu zosvetlite snímku
 • Použite režim skenovania v odtieňoch sivej (jas sa v tomto režime upraví automaticky)

Čo robiť, ak sa zobrazí správa s výzvou na zmenu rozlíšenia

Kvalita rozpoznávania OCR závisí od rozlíšenia snímky s dokumentom. Snímky s nízkym rozlíšením (pod 150 dpi) môžu mať záporný účinok na kvalitu rozpoznávania, zatiaľ čo snímky s neprimerane vysokými rozlíšeniami snímky (viac ako 600 dpi) už neprinášajú žiadne významnejšie zlepšenie kvality rozpoznávania a vyžadujú si dlhší čas na spracovanie.

Správa s výzvou na zmenu rozlíšenia snímky sa môže objaviť, ak:

 • Keď je rozlíšenie snímky menšie ako 250 dpi alebo väčšie ako 600 dpi.
 • Ak má snímka neštandardné rozlíšenie. Niektoré faxy môžu mať napríklad rozlíšenie 204 x 96 dpi. Na dosiahnutie najlepších výsledkov optického rozpoznávania textu musia byť hodnoty zvislého a vodorovného rozlíšenia rovnaké.

Na zmenu rozlíšenia snímky vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na tlačidlo Skenovať.
 2. V dialógovom okne skenovania vyberte iné rozlíšenie.

Poznámka: Odporúčame používať rozlíšenie 300 dpi na dokumenty, ktoré neobsahujú text menší ako 10 bodov. Pre text s veľkosťou 9 bodov alebo menší použite rozlíšenie 400 až 600 dpi.

 1. Skenovať snímku.

Tip: Editor snímok môžete použiť aj na zmenu rozlíšenia snímky. Editor snímok z ponuky Strany otvoríte kliknutím na Upraviť snímku…).

Skenovanie dvojstrán

Pri skenovaní dvojstrán knihy sa obidve strany zobrazia na tej istej snímke.

Kvalitu rozpoznávania zvýšite, ak dvojstrany rozdelíte na dve samostatné snímky. ABBYY FineReader 12 má špeciálny režim, v ktorom sa takéto snímky v dokumente programu ABBYY FineReader automaticky rozdelia na dve samostatné snímky.

Postupujte podľa pokynov na skenovanie dvojstrán z knihy alebo dvojitých strán.

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje >Možnosti…) a kliknite na kartu Skenovať/Otvoriť.
 2. Kliknite na možnosť Rozdeliť dvojstrany v skupine Všeobecné opravy.

Poznámka: Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, presvedčte sa, že stránky sú správne orientované a aktivujte možnosť Zistiť orientáciu strany na karte Skenovať/Otvoriť dialógového okna Možnosti.

 1. Naskenujte dvojstrany.

Máte aj prístup k nastaveniam automatického predspracovania kliknutím na tlačidlo Možnosti… v dialógovom okne Otvoriť snímku (Súbor >Otvoriť súbor PDF alebo snímku…) alebo v dialógovom okne skenovania.

Dvojstrany môžete rozdeliť aj manuálne:

 1. Otvorte Editor snímok (Strany > Upraviť snímku…).
 2. Nástroje v skupine Rozdeliť slúžia na rozdelenie snímky.

Viac informácií v častiach:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.