Записване на резултатите чрез командния ред

Изисква подходящ лиценз за ABBYY FineReader.

Използване на команден ред за записване на резултати от преобразуване при стартиране на програмата

За да преобразувате сканирани документи, PDF файлове и/или файлове с изображения в редактируеми формати и да запишете резултатите, изпълнете следната команда:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineCmd.exe

Пътят до файла FineCmd.exe в инсталационната папка на програмата.

Ако пълният път към файла съдържа интервали, поставете го в кавички.

<ImageSourceCommands> – изходни документи за разпознаване За повече информация вижте Параметри в команден ред за преобразуване на документи.
<RecognitionCommands> – параметри за разпознаване За повече информация вижте Параметри в команден ред за преобразуване на документи.
<ExportCommands> – записване на резултатите /out Out.Ext

Out.Ext е пътят до файла, който съдържа резултатите от разпознаването, където .Ext е разширението на файла. Ако файл с това име вече съществува, той ще бъде променен вместо това.


За списък с поддържаните файлови формати вижте Поддържани формати на документи.

<OtherCommands> /report ReportFile Създава отчет за завършената задача за преобразуване.  ReportFile е пътят до файла с отчета.

Примерна команда:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Горната команда ще използва редактора за OCR, за да преобразува и запише файл на френски език с име Document1.pdf във файл с име Result.docx. Ще бъде създаден и файл с отчет с име ReportFile.

Използване на команден ред за записване на резултати от сравнение при стартиране на програмата

За да сравните две версии на документ и да запишете резултатите, използвайте следната команда:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe е пътят до файла Comparator.exe в инсталационната папка на програмата.
<ImageSourceCommands> – документите, които ще бъдат сравнявани За повече информация вижте Параметри в команден ред за сравняване на документи.
<ComparisonCommands> – настройки за сравнение За повече информация вижте Параметри в команден ред за сравняване на документи.
<ExportCommands> – записване на резултатите /saveFile:Out.Ext

Out.Ext е пътят до файла, който съдържа резултатите от сравнението, където .Ext е разширението на файла. Ако файл с това име вече съществува, той ще бъде променен вместо това.


Разширението на файла трябва да съответства на форматите на режима на запис на резултатите.


За списък с поддържаните формати вижте Поддържани формати на документи.

/saveMode:SaveMode

Записва режим на резултати от сравнение. Заменете SaveMode с едно от следните:

  • PdfDocument1 – записва първия документ в PDF формат и добавя коментар за всяка разлика.
  • PdfDocument2 – записва втория документ в PDF формат и добавя коментар за всяка разлика.
  • Word – записва списък с разлики като таблица в Microsoft Word.

Примерна команда:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Горната команда ще стартира сравнение на документи на френски език Document1.pdf и Document2.pdf. Програмата автоматично ще определи дали да използва OCR, или съществуващия PDF текст. ABBYY Сравняване на документи ще игнорира всички разлики в пунктуацията, няма да групира разликите, които намери, и ще запише резултатите от сравнението във файл с име Comparison.docx (като таблица).

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.