Копиране на съдържание от PDF документи

Редакторът за PDF Ви дава възможност да копирате всяка област на PDF документ, без да се разпознава целият документ или да се преобразува в редактируем формат.

Можете да копирате всяка област като:

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article