Sao chép dữ liệu từ tài liệu PDF

Trình biên tập PDF cho phép bạn sao chép mọi vị trí trên tài liệu PDF mà không cần nhận diện toàn bộ tài liệu hoặc chuyển đổi thành định dạng có thể chỉnh sửa.

Bạn có thể sao chép mọi vị trí như:

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article