Phông chữ được yêu cầu để hiển thị chính xác văn bản bằng ngôn ngữ được hỗ trợ

Ngôn ngữ OCR Phông chữ
Tiếng Abkhaz Arial Unicode MS(*)
Tiếng Avar Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Agul Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Adyghe Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Altaic Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Ả Rập Arial Unicode MS(*)
Tiếng Armenia (Miền Đông, Miền Tây, Grabar)* Arial Unicode MS(*)
Tiếng Bashkir* Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Tiếng Việt Arial Unicode MS(*)
Tiếng Gagauz Arial Unicode MS(*)
Tiếng Dargwa Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Zulu Arial Unicode MS,(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Hebrew Arial Unicode MS(*), Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
Tiếng Do Thái Arial Unicode MS(*)
Tiếng Yiddish Arial Unicode MS(*)
Tiếng Ingush Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Kabardian Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (phồn thể)

Arial Unicode MS(*), phông chữ SimSun

Ví dụ, SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Tiếng Hàn, Tiếng Hàn (Hangul)

Arial Unicode MS(*), phông chữ SimSun

Ví dụ, SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Tiếng Koryak Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Lak Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Lezgi Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Mansi Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Mari Arial Unicode MS(*)
Tiếng Ossetia Arial Unicode MS(*)
Tiếng Nga (cách viết cũ) Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Tiếng Tabasaran Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Tajik Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Tiếng Thái Arial Unicode MS(*)
Tiếng Udmurt Arial Unicode MS(*)
Tiếng Khakass Arial Unicode MS(*)
Tiếng Khanty Arial Unicode MS(*)
Tiếng Hausa Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Chechnya Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Chuvash Arial Unicode MS(*)
Tiếng Chukchee Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Yakut Arial Unicode MS(*)
Tiếng Nhật

Arial Unicode MS(*), phông chữ SimSun

Ví dụ, SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Nơi tìm thấy/cung cấp cùng

(*) Microsoft Office 2000 hoặc cao hơn

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article