Nút

Nút cho phép người dùng khởi tạo một thao tác gán với một nút nhất định.

Để thêm nút vào biểu mẫu, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa một nút, nhấp chuột phải vào nút đó và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Thuộc tính nút

Tab chung

Tab Kiểu dáng

Tab Thao tác

Thêm thao tác mới

Danh sách các thao tác khả dụng

Thay đổi thao tác

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article