Търсене в PDF документи

Редакторът на PDF Ви позволява да търсите, да осветявате, да замествате и да редактирате информация. Търсенето ще се извърши не само в основния текст на документа, но и в коментари, горни и долни колонтитули, както и в метаданните. Благодарение на разпознаването във фонов режим, ще можете да извършвате търсене във всеки PDF документ, включително и сканиран такъв. За да се опрости навигацията в резултатите от търсенето, те ще бъдат показани в отделен панел. Думи или фрази, които са намерени в основното тяло на текста, ще бъдат осветени. Така по-лесно ще можете да избирате, замествате или редактирате всички намерени думи или фрази.

Съдържание на главата:

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article