Om en stor mängd dokument med identisk layout bearbetas

Vid behandling av ett stort antal dokument med identisk layout (t ex olika typer av formulär) blir det väldigt tidskrävande att analysera layouten för varje sida. Du kan spara tid genom att endast analysera ett enda dokument av ett antal likadana dokument och spara de tolkade områdena som en mall. Därefter kan du använda mallen för de andra dokumenten.

Så skapar man en områdesmall:

  1. Öppna en bild i OCR-redigeraren och låt antingen programmet analysera layouten automatiskt eller rita områdena manuellt.
  2. Klicka på Område > Spara områdesmall.... I dialogrutan som öppnas anger du ett namn på områdesmallen och klickar på Spara.

För att kunna använda en områdesmall måste man skanna alla dokument med samma upplösning.

För att använda en områdesmall:

  1. I Sidor panelen, välj de sidor du vill tillämpa mallen på.
  2. Klicka på Område > Ladda områdesmall.
  3. I Öppna områdesmall dialogrutan, välj önskad mallfil (*.blk).
  4. I samma dialogruta, bredvid Tillämpa på, väljer du Valda sidor för att använda samma mall på de valda sidorna.
    Tips. Om du vill använda mallen på alla sidor i dokumentet, välj Alla sidor.
  5. Klicka på Öppna.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.