Параметри в команден ред за сравняване на документи

За да сравните две версии на един документ в ABBYY Сравняване на документи, изпълнете следната команда:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe означава пътя до файла Comparator.exe в инсталационната папка на програмата.
<ImageSourceCommands> – документите, които ще бъдат сравнявани /file1:File_1 /file2:File_2

File_n е пътят до документа.


Ако пълният път съдържа интервали, поставете го в кавички.

<ComparisonCommands> – настройки за сравнение /lang:LangName

LangName е езикът на документа.


Ако LangName не е указан, по подразбиране се взима последно използваният език. Можете да укажете няколко езика за разпознаване, като ги разделите с интервали.


За списъка с поддържани езици за разпознаване в команден ред, вижте Стойности на параметър LangName в команден ред.

Допълнителни опции:

/recMode:RecognitionMode

Режим на разпознаване на PDF. Заменете RecognitionMode с едно от следните:

  • UseOnlyPdfText – използва само текста от PDF файла. Този режим е разрешен по подразбиране (когато опцията /recMode:RecognitionMode не е указана).
  • AutoChoose – автоматичен избор между използване на OCR или на PDF текста.
  • UseOnlyOCR – използва OCR.

За повече информация относно режимите за обработка на документи, вижте Подобряване на резултатите от сравнението.

Допълнителни опции:

/options:OptionsList

Заменете OptionsList с едно или няколко от следните (разделени със запетаи):

  • NoheadersFooters – не търси горен или долен колонтитул (по подразбиране програмата търси горни и долни колонтитули).
  • IgnorePunctDiff – игнорира разликите в пунктуацията (по подразбиране програмата търси грешки в пунктуацията).
  • IgnoreOneLetterDiff – игнорира разлики, които са не по-големи от една буква (по подразбиране програмата търси правописни грешки).
  • UngroupDiff – не групира намерените разлики, включително такива в тялото на текста, в горните и долни колонтитули (по подразбиране програмата групира разликите).

Примерна команда:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Горната команда ще стартира сравнение на документи на френски език с имена Document1.pdf и Document2.pdf и автоматично ще определи дали да използва OCR, или текста на документа. ABBYY Сравняване на документи ще игнорира всички разлики в пунктуацията и няма да групира разликите, които намери.

За да научите повече за автоматичното записване на резултатите от сравнението, вижте Използване на команден ред за записване на резултати от сравнение при стартиране на програмата.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.