Parametre príkazového riadka na porovnanie dokumentov

Dve verzie toho istého dokumentu porovnáte pomocou programu ABBYY Porovnať dokumenty vykonaním tohto príkazu:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe označuje cestu k súboru Comparator.exe v inštalačnom priečinku programu.
<ImageSourceCommands> – porovnávané dokumenty /file1:File_1 /file2:File_2

File_k je cesta k dokumentu.


Ak úplná cesta obsahuje medzery, vložte ju do úvodzoviek.

<ComparisonCommands> – nastavenia porovnávania /lang:LangName

LangName je jazyk dokumentu.


Ak LangName nie je zadané, ako predvolený sa použije naposledy použitý jazyk. Môžete zadať viaceré jazyky rozpoznávania a oddeliť ich medzerou.


Zoznam podporovaných jazykov rozpoznávania do príkazového riadka – pozri Hodnoty parametra LangName pre príkazový riadok.

Ďalšie možnosti:

/recMode:RecognitionMode

Režim rozpoznávania PDF. „RecognitionMode“ nahraďte jednou z týchto možností:

  • UseOnlyPdfText – používa iba text zo súboru PDF. Tento režim je zapnutý ako predvolený (ak nie je zadaná možnosť /recMode:RecognitionMode);
  • AutoChoose – automatický výber, či sa použije text OCR alebo PDF;
  • UseOnlyOCR – používa sa OCR.

Ďalšie informácie o režimoch spracovania dokumentov – pozri Zlepšenie výsledkov porovnávania.

Ďalšie možnosti:

/options:OptionsList

OptionsList nahraďte jednou alebo viacerými z nasledujúcich možností (oddelených čiarkami):

  • NoheadersFooters – neprehľadáva hlavičky ani päty (predvolená možnosť programu je prehľadávanie hlavičiek a piat);
  • IgnorePunctDiff – ignoruje interpunkčné rozdiely (predvolená možnosť programu je vyhľadávanie chýb interpunkčných znamienok);
  • IgnoreOneLetterDiff – ignoruje rozdiely, ak nie sú väčšie ako jedno písmeno (predvolená možnosť programu je vyhľadávanie pravopisných chýb);
  • UngroupDiff – nezoskupovať nájdené rozdiely, vrátane rozdielov v tele textu, hlavičkách a pätách (predvolená možnosť programu je zoskupovanie rozdielov).

Vzorový príkaz:

"C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe" /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Hore uvedený príkaz spustí porovnanie dokumentov Document1.pdf a Document2.pdf vo francúzskom jazyku s automatickým rozhodnutím, či sa má použiť OCR alebo text dokumentu. Program ABBYY Porovnať dokumenty bude ignorovať všetky rozdiely v interpunkčných znamienkach a nebude zoskupovať nájdené rozdiely.

Ďalšie informácie o automatickom ukladaní výsledkov porovnávania – pozri Používanie príkazového riadka na uloženie výsledkov porovnávania pri spustení programu.

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article