Parametre príkazového riadka na konverziu dokumentov

Pri konvertovaní dokumentu na upraviteľný formát zadajte najprv nasledujúci príkaz:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Cesta k súboru FineReaderOCR.exe v inštalačnom priečinku programu.


Ak úplná cesta obsahuje medzery, vložte ju do úvodzoviek.

<ImageSourceCommands> – zdrojové dokumenty na rozpoznávanie ImageFiles

Cesta k súboru so snímkou alebo k dokumentu PDF.


Môžete zadať viaceré súbory a oddeliť ich medzerou. Ak úplná cesta obsahuje medzery, vložte ju do úvodzoviek.

/scan [SourceName]

Načíta snímku zo skenera.  SourceName je názov skenera.


Ak SourceName nie je zadané, ako predvolený sa použije naposledy použitý skener. Ak názov skenera obsahuje medzery, vložte ho do úvodzoviek.

<RecognitionCommands> – parametre rozpoznávania /lang LangName

LangName je jazyk rozpoznávania.  


Ak LangName nie je zadané, ako predvolený sa použije naposledy použitý jazyk. Môžete zadať viaceré jazyky rozpoznávania a oddeliť ich medzerou.


Zoznam podporovaných jazykov rozpoznávania do príkazového riadka – pozri Hodnoty parametra LangName pre príkazový riadok.


Môžete zadať aj vlastný jazyk rozpoznávania, ak je uložený v priečinku projektu OCR. Dosiahnete to zadaním dvoch symbolov „@“ pred jeho názvom, napr. „@@ UserLang“. Názov vlastného jazyka nemôže obsahovať nealfanumerické symboly ako „!“ alebo „@“.

<ExportCommands> – export výsledkov rozpoznávania /send Target

Target je názov externej aplikácie, do ktorej sa odošlú výsledky rozpoznávania. „Target“ nahraďte jednou z týchto možností:

  • MSWord – Microsoft Word;
  • MSExcel – Microsoft Excel;
  • OpenOffice – Apache OpenOffice;
  • Mail – vaša e-mailová aplikácia (výsledky sú vo formáte Microsoft Word);
  • Clipboard – schránka;
  • WebBrowser – váš predvolený webový prehliadač;
  • PDFViewer – váš predvolený prehliadač PDF;
  • PowerPoint – Microsoft PowerPoint.

Vzorový príkaz:

"C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineReaderOCR.exe" D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Vyššie uvedený príkaz použije Editor OCR na konverziu a otvorenie súboru Guide_German.pdf v nemeckom jazyku v programe Microsoft Word.

Ďalšie informácie o automatickom ukladaní výsledkov konverzie – pozri Používanie príkazového riadka na uloženie výsledkov konverzie pri spustení programu.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article