PDF-inställningar

Följande inställningar är tillgängliga:

Bildkvalitet

Om din text innehåller många bilder eller om du väljer att spara sidbilden tillsammans med den tolkade texten kan den resulterande PDF-filen bli ganska stor. Kvaliteten på bilderna och storleken på utdatafilen kan ändras genom att öppna alternativen i Bildkvalitet:

 • Bästa kvalitet
  Välj detta alternativ för att bibehålla kvaliteten i bilderna och sidbilden. Den ursprungliga källbildsupplösningen bevaras.
 • Balanserat
  Välj detta alternativ om du vill minska storleken på PDF-filen samtidigt som kvaliteten på bilderna eller sidbilden hålls på en rimlig nivå.
 • Kompakt storlek
  Välj det här alternativet för att minska storleken på den resulterande PDF-filen avsevärt. Upplösningen på bilderna och sidbilden kommer att reduceras till 300 dpi, vilket påverkar deras kvalitet.
 • Anpassad...
  Välj det här alternativet om du vill ange anpassade inställningar för bildkvaliteten. Välj de önskade inställningarna i dialogrutan Anpassade inställningar och klicka på OK.

Skapa PDF/A-dokument

Aktivera det här alternativet om du vill skapa ett PDF/A-dokument och välj PDF/A-versionen du vill använda.

Skapa PDF/UA-dokument (kräver OCR)

Aktivera det här alternativet om du vill skapa ett PDF/UA-dokument. Observera att det resulterande dokumentet kan skilja sig från originalet.

Skydda dokument med lösenord

Det här alternativet låter dig skydda ditt PDF-dokument med ett lösenord för att hindra att det öppnas, skrivs ut eller redigeras utan behörighet. Klicka på knappen Inställningar... och ange säkerhetsinställningarna i dialogrutan som öppnas:

 • Lösenord för att öppna dokument
  Om ditt dokument har ett lösenord för att öppna det kommer användare bara kunna öppna det när de angett lösenordet du bestämmer. Ställ in ett lösenord för ditt dokument:
  1. Aktivera alternativet Begränsa åtkomsten med ett lösenord för att öppna dokument.
  2. Fyll i lösenordet och bekräfta det.
   Avaktivera alternativet Dölj tecken om du vill att tecknen i ditt lösenord ska vara synliga i fältet Lösenord för att öppna dokumentet.
 • Lösenord för behörighet
  Detta lösenord skyddar PDF-dokument från obehörig redigering och utskrift och hindrar användare som inte kan lösenordet från att kopiera dess innehåll till andra program. Användare kommer inte kunna utföra dessa åtgärder förrän de angett lösenordet du bestämt. För att ställa in det lösenordet:
  1. Aktivera alternativet Begränsa utskrift och redigering med ett behörighetslösenord.
  2. Fyll i lösenordet och bekräfta det.
   Avaktivera alternativet Dölj tecken om du vill att tecknen i ditt lösenord ska vara synliga i fältet Behörighetslösenord.

   Välj sedan åtgärden du vill tillåta användaren att utföra.
   • Rullgardinslistan Skriver ut innehåller alternativ som möjliggör eller begränsar hur dokumentet kan skrivas ut.
   • Rullgardinslistan Redigerar innehåller alternativ som möjliggör eller begränsar hur dokumentet kan redigeras.
   • Alternativet Tillåt kopiering av text, bilder och annat innehåll låter användare kopiera innehåll (text, bilder osv.) från ditt dokument. Se till att det här alternative inte är valt om du vill förbjuda sådana åtgärder.
   • Alternativet Tillåt skärmläsaren läsa text låter skärmläsningsprogram läsa text från dokumentet när det är öppet. Se till att det här alternative inte är valt om du vill förbjuda sådana åtgärder.
 • Krypteringsnivå
  Rullgardinslistan Kryptera innehåller alternativ som krypterar lösenordsskyddade dokument.
 • 128-bits AES är en hyfsat stark krypteringsalgoritm baserad på AES-standarden.
 • 256-bit AES är en stark krypteringsalgoritm baserad på AES-standarden.

Välj ett av alternativen från rullgardinslistan Kryptering. Allt dokumentinnehåll krypterar hela dokumentet medan Allt dokumentinnehåll utom metadata lämnar dokumentets data okrypterad och läsbar.

Radera objekt och data

Aktivera det här alternativet om du inte vill bevara olika objekt som ingår i PDF-dokumentet och klicka sedan på knappen Välj... för att välja vilka objekt du inte vill behålla:

 • Kommentarer och annoteringar
  Anteckningar, annoteringar, former och textblock kommer inte sparas.
 • Länkar, media, åtgärder och formulärdata
  Interaktiva element kommer inte sparas.
 • Bokmärken
  Bokmärken kommer inte sparas.
 • Bifogade filers
  Bifogade filer kommer inte sparas.

Använd en pappersstorlek för alla sidbilder

Om det här alternativet är avaktiverat kommer den ursprungliga pappersstorleken på sidbilderna bibehållas. Aktivera det här alternativet om du vill använda en specifik pappersstorlek i ditt PDF-dokument.

Använd MRC-komprimering (kräver OCR)

Välj det här alternativet för att tillämpa MRC-komprimeringsalgoritmen, vilket minskar filstorleken avsevärt och bevarar bildens visuella kvalitet.

Alternativet Använd MRC-komprimering (kräver OCR) är tillgängligt för sökbara PDF-dokument när alternativet Text under sidbilden är aktiverat.

Tillämpa ABBYY PreciseScan för att släta ut tecken på sidbilder

Aktivera det här alternativet om du vill använda ABBYY PreciseScan-tekniken för att göra tecknen i dokumentet mjukare. Tack vare detta ser tecken inte pixliga ut ens när man zoomar in på sidan.

Inställningar för sökbar PDF

Denna alternativkategori låter dig bestämma vilka element i ditt PDF-dokument du vill spara. Välj något av följande alternativ beroende på hur du planerar att använda ditt dokument:

 • Endast text och bilder
  Det här alternativet sparar enbart den tolkade texten och tillhörande bilder. Sidan blir fullt sökbar och PDF-filens storlek blir liten. Utseendet på det resulterande dokumentet kan skilja sig något från originaldokumentet.
 • Text över sidbilden
  Det här alternativet sparar bakgrunden och bilderna från originalet och placerar den tolkade texten över dessa. Normalt kräver den här PDF-typen mer diskutrymme än Endast text och bilder. Det resulterande PDF-dokumentet blir fullt sökbart. I vissa fall kan utseendet på dokumentet som blir resultatet skilja sig något från originaldokumentet.
 • Text under sidbilden
  Genom detta alternativ sparas hela sidan som en bild med den tolkade texten placerad under. Textlagret gör det möjligt att söka i dokumentet och kopiera text medan sidbilden garanterar att dokumentet i princip ser likadant ut som originalet.

Placera bokmärken på sidhuvuden

Välj det här alternativet om du vill skapa en innehållsförteckning med rubrikerna i dokumentet.

Skapa PDF-taggar

Välj det här alternativet för att lägga till PDF-taggar i det resulterande PDF-dokumentet.

Utöver text och bilder kan PDF-filer också innehålla information om dokumentstrukturen, t.ex. logiska delar, bilder och tabeller. Denna information lagras i PDF-taggar. En PDF-fil med PDF-taggar kan flödesomformas för att passa olika skärmstorlekar och kommer visas tydligt på handhållna enheter.

Typsnitt

När du sparar texter i PDF kan du använda Adobe-eller Windows-typsnitten som är installerade på din dator. Välj något av följande alternativ i rullgardinslistan för att ange vilket typsnitt som ska användas:

 • Använd fördefinierade teckensnitt
  PDF-filen kommer använda Adobe-fonterna, t.ex.: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Använd Windows-teckensnitt
  Filen kommer använda Windows-typsnitten som är installerade på din dator.

Välj alternativet Bädda in teckensnitt för att bädda in typsnitten i PDF-dokumentet. Det här gör dokumentfilen större, men dokumentet kommer se likadant ut på alla datorer.

Denna Bädda in teckensnitt är endast tillgänglig för Endast text och bilder och Text över sidbilden PDF-dokument.

Bevara metadata som författare och nyckelord

Bevarar metadatan i dokumentet när det sparas i PDF-formatet. Detta alternativ är aktiverat som standard.

Om du vill göra ändringar i dokumentets metadata klickar du på knappen Redigera metadata.... Gör de önskade ändringarna och klicka på OK.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.