Ordlista

A

ABBYY FineReader-uppgift är ett antal steg programmet måste utföra för att bearbeta ett dokument.  ABBYY FineReader 14 har ett antal inbyggda uppgifter för de flesta vanligaste behoven av dokumentbearbetning. Användare kan även skapa sina egna uppgifter. Inbyggda aktiviteter kan startas i fönstret "Nya aktiviteter"

ABBYY Hot Folder är en planerare som låter användare välja en mapp med bilder och ange en tidpunkt när bilderna i mappen ska bearbetas. ABBYY FineReader kommer att bearbeta bilderna från den valda mappen automatiskt.

ABBYY Screenshot Reader är ett program som möjliggör för användare att ta skärmdumpar och tolka texten i dem.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) är en teknologi som förbättrar kvaliteten på konverterade dokument med flera sidor. Det kan t.ex. tolka element som rubriker, sidhuvuden och sidfötter, fotnoter, sidnumrering och signaturer.

Aktivering är processen där en särskild kod hämtas från ABBYY för att programvaran ska kunna användas i fullständigt läge på en viss dator.

Aktivt område är ett markerat område på bilden som kan raderas, flyttas eller ändras. Du gör ett område aktivt genom att klicka på det. Ramen som omger ett område är fetmarkerad och har en dragyta som du kan använda för att justera ramens storlek.

Alternativ för OCR-projekt är ett antal alternativ som kan väljas i dialogrutan Alternativ (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna dialogrutan). I dessa alternativ ingår även användarspråk och mönster. Alternativen för OCR-projekt kan sparas och sedan användas i andra OCR-projekt.

Automatisk dokumentmatare (ADF) är en enhet som matar in dokument automatiskt i en skanner. En skanner med en ADF kan läsa in flera sidor utan att manuella ingrepp behövs göras. ABBYY FineReader kan arbeta med dokument som har flera sidor.

Automatisk uppgift: En aktivitetskomponent i ABBYY FINEREADER 14 som gör det möjligt att skapa, konfigurera och starta ABBYY FineReader-aktiviteter.

Avgränsare är symboler som kan avgränsa ord (t.ex. /, \, tankstreck) och som omges av mellanslag.

Tillbaka till början

B

Bakgrundsbildområde är ett bildområde som innehåller en bild med text tryckt ovanpå.

Bildområde är ett bildområde som innehåller en bild. Det här området omger en faktisk bild eller annat objekt (t.ex. ett textfragment) som ska visas som en bild.

D

Dokumentanalys är processen av att identifiera den logiska strukturen i ett dokument och områden som innehåller olika typer av data. Dokumentanalys kan utföras automatiskt eller manuellt.

Dokumenttyp är en parameter som talar om för programmet hur originaltexten skrevs ut (t.ex. med en laserskrivare, med skrivmaskin osv). Välj Auto för text som skrivits ut med laser, välj Skrivmaskin för text som skrivits på skrivmaskin, välj Fax för fax.

dpi (punkter per tum) är ett mått på bildupplösningen.

Drivrutin är ett program som styr kringutrustning till en dator (t.ex. en skanner, en bildskärm osv.).

F

Färgläge avgör om färger i dokumentet ska bevaras. Svartvita bilder producerar mindre OCR-projekt och är snabbare att bearbeta.

Förkortning ären förkortad form av ett ord eller fras (t.ex. MS-DOS för Microsoft Disk Operating System, FN för Förenta nationerna osv.).

I

Inverterad bild är en bild med vita tecken utskrivna på en mörk bakgrund.

Tillbaka till början

K

Kodsidan är en tabell som etablerar motsvarigheter mellan tecken och deras koder. Användare kan välja tecknen som de behöver från de som är tillgängliga i en kodsida.

Kortkommandon är tangenter eller tangentkombinationer som utlöser en specifik åtgärd när de trycks. Kortkommandona kan öka din produktivitet markant.

L

Licenshanterare är ett hjälpprogram för att hantera ABBYY FineReader-licenser och aktivera ABBYY FineReader 14 Corporate.

Ligatur är en kombination av två eller flertecken som är fastklistrade (t.ex. fi, fl, ffi). Sådana tecken är svåra för ABBYY FineReader att separera. OCR-precisionen förbättras om de behandlas som ett tecken.

Ljusstyrka är en bildparameter som återspeglar hur stor mängd av vitt som finns på en bild. Om du ökar ljusstyrkan så blir bilden "vitare". Tolkningskvaliteten ökar när du anger ett lämpligt värde för ljusstyrka. Se även: Tips för skanning.

Lösenord för att öppna dokument är ett lösenord som hindrar användare från att öppna ett PDF-dokument om de inte anger lösenordet som ställts in av upphovsmannen.

Lösenord för behörighet är ett lösenord som hindrar andra användare från att skriva ut och redigera ett PDF-dokument om de inte anger lösenordet som ställts in av den som skapade dokumentet. Om vissa säkerhetsinställningar har valts för dokumentet kommer andra användare inte kunna ändra dessa inställningar tills de anger lösenordet.

M

Monospace-typsnitt är ett typsnitt (t.ex. Courier New) där alla tecken tar lika mycket utrymme. Gå in på fliken OCR av dialogrutan Alternativ och välj  Skrivmaskin i alternativkategorin Dokumenttyp för bättre OCR-resultat med monospace-typsnitt.

Mönster är ett antal förhållanden mellan beräknade teckenbilder och deras respektive namn. Mönster skapas när du tränar ABBYY FineReader på en specifik text.

Tillbaka till början

O

OCR (optisk teckentolkning) är en teknik som gör det möjligt för datorer att läsa text, detektera bilder, tabeller och andra formateringselement.

OCR-projekt är ett projekt som skapas av ABBYY FineReader för att bearbeta ett dokument. Här ingår bilder av dokumentsidorna, deras tolkade texter (om sådana finns) och programinställningarna.

Omnifont-system är ett tolkningssystem som tolkar tecken i alla typsnitt utan föregående träning.

Område är ett område på en bild som omges av en ram och som innehåller en viss typ av data. Innan OCR utförs detekterar ABBYY FineReader text, bilder, tabell- och streckkodsområden för att avgöra vilka delar av bilden som bör tolkas och i vilken ordning.

Områdesmall är en mall som innehåller information om storleken och placeringen på områden i liknande dokument.

Osäkra ord är ord som innehåller ett eller flera osäkra tecken.

Osäkra tecken är tecken som kan ha tolkats felaktigt av programmet.

Otillåtna tecken är tecken du inte tror kommer förekomma i en text som ska tolkas. Genom att ange förbjudna tecken ökas OCR-tolkningens hastighet och kvalitet.

P

Paradigm är ett ords samtliga grammatiska former.

PDF (Portable Document Format) är ett vanligt dokumentformat. En PDF-fil ser likadan ut oavsett vilken dator den visas på tack vare de detaljerade beskrivningarna av text, typsnitt och grafik som ingår i den.

PDF-säkerhetsinställningar är begränsningar som kan förhindra att ett PDF-dokument öppnas, redigeras, kopieras eller skrivs ut. Bland inställningar ingår lösenord för dokumentöppning, behörighetslösenord och krypteringsnivåer.

Primärt formulär är ett ords "ordboksform" (huvudorden i ordboken ges normalt i sina grundformer).

Produkt-ID genereras automatiskt baserat på hårdvarukonfigurationen när ABBYY FineReader aktiveras på en viss dator. Här ingår ingen personlig information eller information om programvaran eller data som lagras på din dator.

Tillbaka till början

S

Sammansatt ord är ett ord som består av två eller fler befintliga ord. I ABBYY FineReader är ett sammansatt ord ett ord som programmet inte kan hitta i sin ordbok, men som det däremot kan skapa med hjälp av två eller fler ord som finns i ordboken.

Serienummer är ett unikt nummer som du får när du köper programmet. Det används under aktiveringen.

Sidhuvuden och sidfötter är bilder och text i marginalen högst upp eller längst ner på en sida. Sidhuvuden sitter högst upp på sidan och sidfötter längst ner.

Sidlayout är hur text, tabeller, bilder, stycken och kolumner placeras på en sida. Typsnitt, typsnittsstorlekar, typsnittsfärger, textbakgrund och textorientering är också del av sidlayouten.

Skanner är en enhet för inläsning av bilder till en dator.

Skanningsläge är en skanningsparameter som avgör om en bild ska läsas in i svartvitt, gråskala eller färg.

Snabbmeny är menyn som visas när du högerklickar på något, t.ex. ett område eller en annan del av ett dokument.

Streckkodsområde är ett bildområde som innehåller en streckkod.

Support-ID är en unik identifierare för ett serienummer som innehåller information om licensen och datorn den används på. Ett support-ID ger ytterligare skydd och det kontrolleras av teknisk supportpersonal innan de ger dig teknisk support.

Tillbaka till början

T

Tabellområde är ett bildområde som innehåller data i tabellform. När programmet läser den här typen av område ritar det vertikala och horisontella avskiljare inuti området för att bilda en tabell. Det här området visas sedan som en tabell i resultattexten.

Taggad PDF är ett PDF-dokument som innehåller information om dokumentstrukturen, som t.ex. dess logiska delar, bilder och tabeller. Strukturen på ett dokument är kodad med PDF-taggar. En PDF-fil med sådana taggar kan flödesomformas för att passa olika skärmstorlekar, och den kommer att visas klart och tydligt på handhållna enheter.

Tecken som ignoreras är andra tecken än bokstäverna i ord (t.ex. stavelsetecken eller accenter). Dessa tecken ignoreras i stavningskontrollen.

Textområde är ett bildområde som innehåller text. Textområden ska endast innehålla enkelkolumnstext.

Tolkningsområde är ett område som ABBYY FineReader ska analysera automatiskt.

Träning är processen där korrespondens mellan en teckenbild och själva tecknet etableras. Se även: Om ditt utskrivna dokument innehåller icke-standardiserade fonter.

Typsnittseffekter är utseendet på ett typsnitt (d.v.s. fetstil, kursiverat, understruket, genomstruket, nedsänkt, upphöjt, kapitäler).

U

Unicode är en internationell textkodningsstandard som utvecklats av Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Unicode-standarden ger ett 16-bitars system som lätt kan byggas ut för att koda symboler från nästan alla moderna språk. Den anger hur symboler bör kodas och avgör vilka algoritmer och teckenegenskaper som ska användas under kodningsprocessen.

Upplösning är en inläsningsparameter som mäts i punkter per tum (dpi). En upplösning på 300 dpi ska användas för texter med fontstorlek 10 pt och större. 400 till 600 dpi är att föredra för texter med mindre fontstorlekar (9 pt och mindre).

V

Valfritt bindestreck är ett bindestreck (¬)  som anger exakt var ett ord eller en ordkombination ska delas om det hamnar i slutet av en rad (t.ex. "autoformat" ska avstavas till i "auto–format"). I ABBYY FineReader ersätts alla bindestreck i ord som finns i ordlistan med valfria bindestreck.

Tillbaka till början

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.