Ukladanie vo formáte PDF

PDF je rozšírený formát na súborov. Dokumenty PDF sa zobrazujú rovnako na rôznych počítačoch, môžu sa chrániť heslami a sú veľmi vhodné na uchovávanie v elektronických archívoch.

Uloženie textu vo formáte PDF:

 • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Uložiť ako dokument PDF…. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát. Alternatívne v ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Dokument PDF.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: kliknite na Nástroje > Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu PDF.

Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Predvolená veľkosť papiera

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu tú veľkosť papiera, ktorú chcete použiť na uloženie dokumentu vo formáte PDF.

Režim ukladania

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Len text a obrázky

Táto možnosť uloží iba rozpoznaný text a pridružené obrázky. Na stránke sa bude dať vyhľadávať a veľkosť súboru PDF bude malá. Vzhľad výsledného dokumentu sa môže od originálu mierne líšiť

 • Text nad obrazom strany

Táto možnosť uloží pozadie a obrázky pôvodného dokumentu a rozpoznaný text uloží nad ne. Tento typ dokumentu PDF obvykle vyžaduje viac miesta na disku ako typ so zvolenou možnosťou Len text a obrázky. Vo výslednom dokumente PDF je možné vyhľadávať bez obmedzenia. V niektorých prípadoch sa môže vzhľad výsledného dokumentu mierne líšiť od originálu.

 • Text pod obrazom strany

Táto možnosť uloží snímku celej strany ako obrázok a rozpoznaný text umiestni podeň. Túto možnosť použite na vytvorenie dokumentu, ktorý vyzerá prakticky rovnako ako originál, a je v ňom možné vyhľadávať bez obmedzení.

 • Len obraz strany

Táto možnosť uloží presný obraz strany. Tento typ dokumentu PDF bude temer na nerozoznanie od originálu, ale v súbore sa nebude dať vyhľadávať.

V závislosti od zvoleného režimu ukladania budú dostupné nasledujúce možnosti:

 • Zachovať farbu textu a pozadia

Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete pri ukladaní dokumentu vo formáte PDF zachovať farbu textu a pozadia.

 • Zachovať hlavičky a päty

Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

 • Vytvoriť obsah

Túto možnosť vyberte, ak chcete z nadpisov v dokumente vytvoriť obsah.

 • Povoliť PDF s tagmi

Túto možnosť vyberte, ak chcete pridať do výstupného dokumentu PDF značky PDF.

Okrem textu a obrázkov môžu súbory PDF obsahovať aj informácie o štruktúre dokumentu, ako napríklad o logických častiach, o obrázkoch a tabuľkách. Táto informácia je zakódovaná v značkách PDF. Súbor PDF vybavený značkami (tagmi) PDF môže byť opätovne prepočítaný tak, aby zodpovedal rôznym veľkostiam obrazovky a zobrazoval sa správne aj na mobilných zariadeniach typu handheld.

 • Komprimovať snímky pomocou MRC

Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete zachovať vizuálnu kvalitu textu a obrázkov v dokumente s vysokým stupňom kompresie.

 • Na vyhladenie znakov v snímkach použiť ABBYY PreciseScan

Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete vyhladiť znaky v dokumente použitím technológie PreciseScan spoločnosti ABBYY, ktorá redukuje ich pixlovú členitosť.

Nastavenia snímky

Ak text obsahuje veľký počet obrázkov alebo ak chcete uložiť snímku strany spolu s rozpoznaným textom, výsledný súbor môže byť pomerne veľký. Ak chcete nastaviť veľkosť výsledného súboru a kvalitu obrázkov, vyberte jednu z možností rozbaľovacieho zoznamu Nastavenia snímky:

 • Vysoká kvalita (pre tlač)

Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať kvalitu obrázkov alebo snímky strany. Zachová sa pôvodné rozlíšenie zdrojovej snímky.

 • Vyvážené

Túto možnosť vyberte, ak chcete znížiť veľkosť súboru PDF a súčasne zachovať pomerne vysokú kvalitu obrázkov alebo snímky strany.

 • Kompaktná veľkosť

Túto možnosť vyberte, ak chcete získať čo najmenší súbor PDF. Rozlíšenie obrázkov a snímky strany sa zníži na 300 dpi, čo ovplyvní ich výslednú kvalitu.

 • Vlastné…

Túto možnosť vyberte, ak chcete ručne nastaviť kvalitu obrázkov a snímky strany v dialógovom okne Vlastné nastavenia.

Tip: Ak nechcete ponechať obrázky v rozpoznanom texte, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Zachovať obrázky.

Nastavenia písma

Pri ukladaní textu do dokumentu formátu PDF môžete použiť písma programu Adobe alebo písma systému Windows nainštalované v počítači. Písmo, ktoré sa bude používať, určíte výberom jednej z nasledujúcich položiek z rozbaľovacieho zoznamu:

 • Použiť preddefinované písma

Súbor formátu PDF bude používať písma programu Adobe, napríklad: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Použiť písma systému Windows

Súbor bude používať písma systému Windows nainštalované v počítači.

Písma do dokumentu PDF vložíte výberom možnosti Vložiť písma. To zaručí, že písmo v dokumente bude vyzerať rovnako na všetkých počítačoch, ale zväčší sa tým aj veľkosť výsledného súboru. Možnosť Vložiť písma je k dispozícii iba ak je vybraná možnosť Len text a obrázky alebo možnosť Text nad obrazom strany.

Nastavenia zabezpečenia PDF

Ak chcete dokument PDF chrániť pred neoprávneným otváraním, tlačením alebo upravovaním, môžete preň nastaviť heslá. Ak chcete zmeniť nastavenia zabezpečenia súboru PDF, kliknite na tlačidlo Bezpečnostné nastavenia PDF… a vyberte si, ako chcete chrániť svoj dokument v dialógovom okne, ktoré sa otvorí.

 • Heslo na otvorenie dokumentu

Toto heslo chráni dokument PDF pred neoprávneným otvorením. Používateľ bude môcť otvoriť dokument len po zadaní hesla určeného autorom.

Nastavenie hesla vášho dokumentu:

 1. Vyberte možnosť Pri otváraní dokumentu vyžadovať heslo
 2. Kliknite na tlačidlo .
 3. Zadajte a potvrďte heslo v dialógovom okne Zadať heslo na otvorenie dokumentu.

Vami zadané heslo sa zobrazí v poli Heslo na otvorenie dokumentu dialógového okna Bezpečnostné nastavenia PDF ako bodky.

 • Heslo na povolenia

Toto heslo chráni dokument vo formáte PDF pred neoprávnenými úpravami a tlačou, a rovnako tak aj proti kopírovaniu informácií do inej aplikácie. Používateľ bude môcť vykonať uvedené operácie až po zadaní hesla určeného autorom.

 1. Vyberte možnosť Obmedziť tlač a úpravu dokumentu a nastavenia zabezpečenia.
 2. Kliknite na tlačidlo .
 3. V dialógovom okne Zadajte heslo na povolenia zadajte svoje heslo a potvrďte ho.

Vami zadané heslo sa zobrazí v poli Heslo na povolenia dialógového okna Bezpečnostné nastavenia PDF ako bodky.

V ďalšom vyberte úkony, ktoré chcete používateľom daného dokumentu PDF povoliť. Tieto obmedzenia sa nastavujú v skupine možností  Nastavenia povolení.

 1. Položky v rozbaľovacom zozname Tlač povolená vám umožnia zakázať tlač dokumentu.
 2. Položky v rozbaľovacom zozname Zmeny povolené vám umožnia zakázať úpravy dokumentu.
 3. Ak je vybraná možnosť Povoliť kopírovanie textu, obrázkov a iného obsahu, používateľ môže kopírovať obsah zo súboru PDF (text a snímky) do schránky. Ak takéto akcie chcete zakázať, skontrolujte, či je táto voľba zrušená.
 4. Ak je vybraná možnosť Povoliť čítanie textu pre zariadenia na čítanie z obrazovky, používateľ môže kopírovať obsah zo súboru PDF (text a snímky) do schránky. Ak takéto akcie chcete zakázať, skontrolujte, či je táto voľba zrušená.
 • Úroveň šifrovania

Položky v rozbaľovacom zozname Úroveň šifrovania vám umožnia nastaviť typ kódovania heslom chránených dokumentov PDF.

 1. Nízke (40-bitové) – kompatibilné s programom Adobe Acrobat 3.0 a novším nastavuje nízku 40-bitovú úroveň šifrovania založenú na norme RC4.
 2. Vysoké (128-bitové) – kompatibilné s programom Adobe Acrobat 5.0 a novším nastavuje 128-bitové šifrovanie podľa štandardu RC4, avšak používatelia skorších verzií Adobe Acrobat nedokážu otvoriť dokumenty PDF s takýmto šifrovaním.
 3. Vysoké (128-bitové AES) – kompatibilné s programom Adobe Acrobat 7.0 a novším nastavuje 128-bitové šifrovanie podľa štandardu AES, avšak používatelia skorších verzií Adobe Acrobat nedokážu otvoriť dokumenty PDF s takýmto šifrovaním.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.