Okno dialogowe Opcje

W oknie dialogowym Opcje można wybrać opcje przetwarzania dokumentu i dostosować wygląd programu.

Ważne! Aby otworzyć okno dialogowe Opcje, kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…. Okno to można też otworzyć, klikając na pasku narzędzi przycisk przedstawiający klucz, klikając prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi i wybierając polecenie Opcje lub klikając przycisk Opcje w oknie dialogowym zapisywania albo otwierania.

W oknie dialogowym Opcje znajduje się sześć kart, z których każda zawiera ustawienia dotyczące określonego obszaru funkcji programu ABBYY FineReader.

Dokument

Na tej karcie można wybrać:

Na tej karcie wyświetlana jest także ścieżka do bieżącego dokumentu ABBYY FineReader.

Skanuj/Otwórz

Na tej karcie można włączyć lub wyłączyć automatyczne przetwarzanie nowo dodanych stron. Jeśli automatyczne przetwarzanie jest włączone, można ustawić, aby przy skanowaniu i otwieraniu obrazów były stosowane ogólne opcje przetwarzania dokumentów i wstępnego przetwarzania obrazów:

 • Wczytaj obrazy stron

Włączenie tej opcji sprawia, że program automatycznie rozpoznaje tekst.

 • Analizuj obrazy stron

Włączenie tej opcji sprawia, że program automatycznie rozpoznaje obszary i ich typy.

 • Wstępnie przetwórz obrazy stron

Włączenie tej opcji sprawia, że program automatycznie wstępnie przetwarza obrazy stron. Można określić, które narzędzia mają być używane do wstępnego przetwarzania.

Ponadto na karcie tej można wybrać sterownik skanera i interfejs skanowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w częściach „Opcje skanowanie i otwierania”, „Praca z językami o złożonej pisowni” oraz „Skanowanie dokumentów papierowych”.

Rozpoznane

Na tej karcie można wybrać opcje rozpoznawania:

 • Dokładne czytanie lub Szybkie czytanie
 • Wykryj elementy strukturalne (umożliwia wybranie, które elementy mają zostać zachowane przy eksportowaniu wyników do programu Microsoft Word)
 • Douczanie (umożliwia używanie wzorców przy rozpoznawaniu tekstu)
 • Wzorce i języki użytkownika
 • Czcionki (umożliwia wybór czcionek do zastosowania w rozpoznanym tekście)
 • Szukaj kodów kreskowych

Szczegółowe informacje znajdują się w częściach „Opcje OCR” i „Jeśli wydrukowany dokument zawiera niestandardowe czcionki”.

Zapisywanie

Na tej karcie można wybrać format wyjściowy służący do zapisu wyników rozpoznawania. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Zapisywanie wyników OCR”.

Widok

Na tej karcie można:

 • dostosować wygląd okna Strony, wybierając spośród widoków Miniatury i Szczegóły;
 • dostosować okno Tekst, w którym można wyróżnić rozpoznane niepewne znaki dowolnym kolorem, ukryć/pokazać niedrukowalne znaki i wybrać czcionkę, jaka ma zostać użyta do zwykłego tekstu;
 • wybrać kolory i szerokość ramek zawierających obszary wyświetlone w oknie Obraz, kolor wyróżnienia niepewnych znaków itd.

Szczegółowe informacje znajdują się w części „Jeśli obszary zostały wykryte nieprawidłowo”.

Zaawansowane

Na tej karcie można:

 • wybrać opcje weryfikacji niepewnych znaków;
 • określić, czy spacje przed znakami interpunkcyjnymi i za nimi mają być poprawiane;
 • wyświetlić i edytować słowniki użytkownika;
 • określić, czy program ABBYY FineReader ma automatycznie sprawdzać aktualizacje i je instalować;
 • wybrać język interfejsu użytkownika;
 • określić, czy po uruchomieniu programu ma być otwierany ostatnio używany dokument ABBYY FineReader;
 • określ, czy chcesz wysyłać anonimowe dane dotyczące konfiguracji programu ABBYY FineReader 14 do firmy ABBYY, aby pomóc w jego ulepszaniu.

Klikając znajdujący się na dole okna dialogowego przycisk Przywróć domyślne, można przywrócić ustawienia domyślne.

Szczegółowe informacje znajdują się w częściach „Co to jest dokument programu FineReader?”, „Sprawdzanie tekstu w oknie Tekst” oraz „Jeśli program nie rozpoznał niektórych znaków”.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.