Какво е FineReader документ?

Докато работите с програмата, можете да запишете междинните резултати във FineReader документ, за да продължите работата по-късно. FineReader документът съдържа оригиналните изображения, разпознатия текст в изображенията, Вашите програмни настройки и всички потребителски модели, езици или езикови групи, които сте създали с цел разпознаване на текста в изображенията.

Работа с FineReader документ:

Отваряне на FineReader документ

Когато стартирате ABBYY FineReader, се създава нов FineReader документ. Можете да го използвате или да отворите съществуващ документ.

За да отворите съществуващ FineReader документ:

 1. От меню Файл изберете Oтвори FineReader документ…
 2. Изберете желания документ в диалоговия прозорец, който се отваря.

Забележка: Когато отворите FineReader документ, който е бил създаден в по-ранна версия на програмата, ABBYY FineReader ще се опита да го конвертира в текущата версия на формата на FineReader документ. Този процес е необратим и ще се появи съобщение, за да запишете конвертирания документ с ново име. Разпознатият текст от стария документ няма да се пренесе в новия документ.

Съвет: Ако искате при стартирането на ABBYY FineReader да се отвори последният документ, по който сте работили, изберете опцията Отваря последно използвания FineReader документ при стартиране на програмата в раздел Разширени в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции…, за да отворите диалоговия прозорец).

Можете също да отворите FineReader документ от Windows Explorer като щракнете с десен бутон и после щракнете върху Отвори в ABBYY FineReader 12. FineReader документите имат иконата   .

Добавяне на изображения към FineReader документ

 1. От меню Файл изберете Отваряне на PDF файл или изображение…
 2. Изберете едно или повече изображения в диалоговия прозорец, който се отваря, и щракнете върху Отвори. Изображението ще бъде добавено към края на отворения FineReader документ и неговото копие ще бъде записано в папката за документи.

Можете също да добавяте изображения от Windows Explorer във FineReader документ. Щракнете с десен бутон върху изображение в Windows Explorer и после върху Отвори в ABBYY FineReader от контекстното меню. Ако има отворен FineReader документ, изображенията ще се добавят в края на този документ. Ако не, ще бъде създаден нов FineReader документ от изображенията.

Сканираните файлове също се добавят. За подробности вижте "Сканиране на документи на хартиен носител."

Премахване на страница от документ

 • Изберете страница в прозореца Страници и натиснете клавиша Delete или
 • От меню Страница щракнете върху Изтрий страница от документ, или
 • Щракнете с десен бутон върху избраната страница и щракнете върху Изтрий страница от документ.

Можете да изберете и да изтриете повече от една страница в прозореца Страници.

Записване на документи

 1. От меню Файл изберете Запиши FineReader документ…
 2. Задайте пътя до папката, в която искате да запишете документа, както и името на документа, в отворения диалогов прозорец.

Важно! Когато записвате ABBYY FineReader документ, всички потребителски модели и езици, които са създадени при работа с този документ, се записват заедно с изображенията на страниците и текста.

Затваряне на документ

 • За да затворите страница от документ, щракнете върху Затваряне на текуща страница от менюто Документ.
 • За да затворите целия документ, изберете Затвори FineReader документ от менюто Файл.

Разделяне на FineReader документи

Когато обработвате голям брой документи с множество страници, често е по-практично първо да сканирате всички документи и след това да ги анализирате и разпознаете. Но за да запази правилно оригиналното форматиране на всеки документ, ABBYY FineReader трябва да обработи всеки от тях като отделен FineReader документ. ABBYY FineReader включва инструменти за групиране на сканирани страници в отделни документи.

За да разделите ABBYY FineReader документ на няколко документа:

 1. От меню Файл изберете Разделяне на FineReader документ… или изберете страниците в прозореца Страници, щракнете с десен бутон върху селекцията и после върху Преместване на страници в нов документ….
 2. В отворилия се диалогов прозорец създайте необходимия брой документи, като щракнете върху бутона Добави документ.
 3. Преместете страниците от прозореца Страници в съответните документи, показани в панел Нови документи, като използвате един от следните три начина:
  • Изберете страниците и ги влачете с мишката.

Забележка: Можете също с влачене и пускане да местите страници между документи.

 • Щракнете върху бутона Премести, за да преместите избраните страници в текущия документ, показан в панел Нови документи, или щракнете върху бутона Върни, за да се върнете в прозореца Страници.
 • Използвайте бързите клавиши: натиснете Ctrl+дясна стрелка, за да преместите избраните страници от прозореца Страници в избрания документ в панела Нов документ и Ctrl+лява стрелка или Delete, за да ги върнете обратно.
 1. Когато сте готови с преместването на страници в новите FineReader документи, щракнете върху бутона Създай всички, за да създадете всички документи едновременно или щракнете върху бутона Създай във всеки от документите поотделно.

Съвет: Можете също да влачите и пускате избраните страници от панела Страници във всеки друг прозорец на ABBYY FineReader. За тези страници ще бъде създаден нов ABBYY FineReader документ.

Подреждане на страници във FineReader документ

 1. Изберете една или повече страници в прозореца Страници.
 2. Щракнете с десен бутон върху селекцията и после върху Пренареждане на страници… в контекстното меню.
 3. В диалоговия прозорец Пренареждане на страници изберете едно от следните:
  • Пренареждане на страници (не може да се отмени)

Това променя последователно цялата номерация на страниците, като започва от избраната страница.

 • Възстановяване на оригиналния ред на страниците след двустранно сканиране

Тази опция възстановява оригиналното номериране на страниците на документ с двустранни страници, ако използвате скенер с устройство за автоматично подаване, който сканира първо всички нечетни страници и после всички четни страници. Можете да изберете между нормален и обратен ред за четните страници.

Важно! Тази опция работи само при избор на 3 или повече последователно номерирани страници.

 • Размяна на страници на книга

Тази опция е полезна, ако сканирате книга, написана отляво надясно и разделяте срещуположните страници, но не успеете да зададете правилния език.

Важно! Тази опция работи само при 2 или повече последователно номерирани страници, включително поне 2 срещуположни страници.

Забележка: За да отмените това действие, изберете Отмяна на последно действие.

 1. Щракнете върху OK.

Редът на страниците в прозореца Страници ще се промени, за да отговаря на новата номерация.

Забележка:

 1. За да промените номера на една страница, щракнете върху номера й в прозорец Страници и въведете новия номер в полето.
 2. В режим  Миниатюри можете да промените номерацията на страниците чрез влачене на избраните страници към желаното място в документа.

Свойства на документ

Свойствата на документ съдържат информация за документа (разширеното заглавие на документа, автор, тема, ключови думи и др.). Свойствата на документ могат да се използват за сортиране на файлове. Освен това можете да търсите документи според свойствата им и да редактирате свойствата на документ.

Когато разпознавате PDF документи и определени видове графични файлове, ABBYY FineReader експортира свойствата на изходния документ. Можете да редактирате тези свойства.

За да добавите или промените свойства на документ:

 1. Щракнете върху Инструменти > Опции…
 2. Щракнете върху раздел Документ и в група Свойства на документ задайте заглавие, автор, тема и ключови думи.

Модели и езици

Можете да записвате настройки за потребителски модели и езици и да ги зареждате от файлове.

За подробности относно моделите вижте "Ако отпечатаният документ съдържа нестандартни шрифтове." Разделът "Ако програмата не може да разпознае някои от символите" обяснява как да се използват потребителските езици.

За да запишете потребителски модели и езици във файл:

 1. Отворете диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции…) и щракнете върху раздел Четене.
 2. От Потребителски шаблони и езици изберете бутона Запис във файл….
 3. В диалоговия прозорец, който се отваря, въведете името на файла и укажете местоположение за съхранение.

Този файл ще съдържа пътя към папката, в която се съхраняват потребителски езици, езикови групи, речници и модели.

За да заредите потребителски модели и езици:

 1. Отворете диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции…) и щракнете върху раздел Четене.
 2. От Потребителски шаблони и езици щракнете върху бутона Зареди от файл….
 3. В диалоговия прозорец Зареждане на опции изберете файла, който съдържа желаните потребителски модели и езици (трябва да има разширение *.fbt) и щракнете върху Отвори.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.