Ленти с инструменти

Главният прозорец на ABBYY FineReader предлага няколко ленти с инструменти. Бутоните на лентите с инструменти предлагат лесен достъп до командите на програмата. Същите команди могат да бъдат изпълнени от менюто на програмата или с бързите клавиши от клавиатурата.

Главна лента с инструменти  има фиксиран набор бутони за всички основни действия: отваряне на документ, сканиране на страница, отваряне на изображение, разпознаване на страници, запис на резултати и т.н.

Лента за бърз достъп  може да бъде персонализирана, като се добавят специални бутони за практически всяка команда от основното меню. По подразбиране тази лента не се показва в главния прозорец. За да се покаже, щракнете върху Изглед > Ленти с инструменти > Лента за бърз достъп. Или щракнете с десен бутон някъде в главната лента с инструменти и после върху Лента за бърз достъп.

Лентите с инструменти са разположени отгоре и отляво на прозорците Страници, Изображение и Текст. Бутоните на лентата в прозореца Страници не могат да се променят. Лентите с инструменти в прозорците Изображение и Текст могат да се персонализират изцяло.

За да добавите или премахнете бутони на лентата с инструменти:

  1. От меню Инструменти щракнете върху Персонализиране…, за да отворите диалоговия прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп.
  2. Щракнете върху раздела Ленти с инструменти и изберете категория в полето Категории.

Забележка: Когато е избрана нова категория, командите от списъка Команди се променят в съответствие с набора команди в главното меню.

  1. В полето Лента с инструменти изберете лентата с инструменти, в която искате да добавите или премахнете команда.
  2. Изберете команда в Команди и щракнете върху >> или <<, за да добавите или премахнете команда.
  3. Щракнете върху OK, за да запишете промените.
  4. Ако искате да възстановите лентата за бърз достъп до нейния изглед по подразбиране, щракнете върху Нулирай всички.

Прозорецът Предупреждения показва грешки и предупредителни съобщения, възникнали при работа на програмата.

За да се покаже прозорецът Предупреждения, щракнете върху Изглед > Покажи прозорец Предупреждения.

Грешките и предупрежденията се показват за страницата, която е текущо избрана в прозореца Страници. За да прелистите предупрежденията и грешките, използвайте бутоните   / .

Вижте също:

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article