Några upphovsrättsliga

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT och Adaptive Document Recognition Technology är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör ABBYY Software Ltd.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, DL-logotypen®, PDF2IMG™ och DLE™ är varumärken som tillhör Datalogics Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated och deras licenstagare. Med ensamrätt.

Adobe®, Acrobat®, Adobe-logotypen®, Adobe PDF-logotypen®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library-logotypen, Reader® är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Delar av detta datorprogram är upphovsrättsskyddade © 2008 Celartem, Inc. Med ensamrätt.

Delar av detta datorprogram är upphovsrättsskyddade © 2011 Caminova, Inc. Med ensamrätt.

Delar av detta datorprogram är upphovsrättsskyddade © 2013 Cuminas, Inc. Med ensamrätt.

DjVu omfattas av det amerikanska pantentet nr. 6.058.214. Flera patentsökningar pågår.

Powered by AT&T Labs Technology.

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. Med ensamrätt.

Distribueras enligt användningsvillkoren i http://www.unicode.org/copyright.html.

Tillåtelse ges härmed, helt gratis, till alla personer som hämtat en kopia av Unicode-datafilerna och relaterad dokumentation (”Datafilerna”) eller Unicode-programvara och relaterad dokumentation (”Programvaran”) för att hantera dem utan restriktioner, inklusive obegränsad rättighet att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera, distribuera och/eller sälja kopior av Datafilerna eller Programvaran, och att tillåta personer till vilka Datafilerna eller Programvaran försetts att göra detta, på villkor att (a) detta upphovsrättsmeddelande och tillståndsmeddelande visas i alla kopior av Datafilerna eller Programvaran, (b) att både upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande visas i dokumentationen och (c) att det finns ett tydligt meddelande i varje modifierad Datafil eller i Programvaran, liksom i dokumentationen som tillhör Datafilerna eller Programvaran som visar att dessa data eller att programvaran har modifierats.

DATAFILERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AV ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SOM INGÅR I DETTA MEDDELANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR KRAV ELLER SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SKADOR ÖVERHUVUDTAGET, SOM BEROR PÅ AVBROTT I ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA VINSTER, VARE SIG I KONTRAKTSTALAN, GENOM FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADLIG VERKSAMHET, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DATAFILERNAS ELLER PROGRAMVARANS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA.

Utom vad som omfattas av detta meddelande, skall upphovsrättsinnehavarens namn inte användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljningen, användningen eller annat samröre med Datafilerna eller Programvaran utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Unicode är ett registrerat varumärke som tillhör Unicode, Inc. i USA och/eller andra länder.

JasPer-licens version 2.0:

Copyright © 2001-2006 Michael David Adams

Copyright © 1999-2000 Image Power, Inc.

Copyright © 1999-2000 The University of British Columbia

Med ensamrätt.

Delar av denna programvara är upphovsrättsskyddade © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Med ensamrätt.

Denna PROGRAMVARA baseras till en del på arbetet av Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001-2013 av Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server, and Windows Design 2012 är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apache, OpenOffice och sjömåslogotypen är varumärken som tillhör The Apache Software Foundation, registrerade i USA och/eller andra länder. Inget stöd av The Apache Software Foundation underförstås genom användningen av dessa märken.

Copyright (c) 1997, 1998, 2002, 2007 Adobe Systems Incorporated

Tillstånd beviljas härmed, gratis, till alla som anskaffar en kopia av denna dokumentationsfil att använda, kopiera, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av dokumentationen, liksom att tillåta andra att göra samma sak, förutsatt att: 

– Ingen ändring, redigering eller annan förändring av detta dokument tillåts; och att
– Ovanstående upphovsrättsmeddelande ingår i alla kopior av dokumentationen.

Tillåtelse ges härmed, helt gratis, till alla personer som hämtat en kopia av den här dokumentationsfilen att skapa sina egna härledda verk från innehållet i detta dokument för användning, publicering, distribution, underlicensiering och/eller försäljning av det härledda verket, och att tillåta andra att göra detta, på villkor att det härledda verket inte presenteras som en kopia eller version av detta dokument.

Adobe ska inte hållas ansvarig för någon förlust av intäkter eller vinst, eller för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, eller annan liknande skada, oavsett om den bygger på skadlig verksamhet (inklusive, men inte begränsat till, försummelse eller strängt skadeståndsansvar), avtal eller annan rättslig eller skälig grund, även om Adobe meddelats eller haft anledning att känna till möjligheten till sådana skador. Adobe-materialet tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK”. Adobe friskriver sig specifikt från alla uttryckliga, lagstadgade och underförstådda garantier avseende material som Adobe, inklusive, men inte begränsat till, sådana som rör säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål eller frihet från intrång i någon tredje parts rättigheter när det gäller Adobe-materialet.

Copyright © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Med ensamrätt.

Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Med ensamrätt. 

Denna kod har härletts från programvara som tillhandahållits till Calyptix Security Corporation av Yuliang Zheng. Vidaredistribution och användning av källa och binär form, med eller utan ändringar, tillåts om följande villkor uppfylls: 1. Vidaredistributioner av källkod måste ha kvar ovanstående copyrightmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul. 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller övrigt material som medföljer distributionen. 3. Varken namnet Calyptix Security eller namnen på dem som bidragit får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härletts från denna programvara utan föregående skriftligt tillstånd. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARAN OCH DEM SOM BIDRAGIT ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER PÅ SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISS SYFTE AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, AVBROTT I ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA VINSTER ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) SOM ORSAKATS OCH ENLIGT VARJE ANSVARSPRINCIP, VARE SIG I KONTRAKT ELLER GENOM STRIKT ANSVAR, ELLER SKADA (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DET FÖREKOMMER RISK FÖR SÅDAN SKADA.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, med skyddat typsnittsnamn Miama Nueva.

Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), med skyddat typsnittsnamn Pecita.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) med skyddat typsnittsnamn ”Bad Script”.

Denna typsnittsprogramvara är licensierad under SIL Open Font License, version 1.1.

Denna licens är kopierad i licensavtalet för slutanvändare och är även tillgänglig i vanliga frågor under: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C – RSA Data Security, Inc., MD5 Message-Digest algorithm

Copyright (C) 1991-1992, RSA Data Security, Inc. Skapad 1991. Med ensamrätt.

Denna programvara är härledd från RSA Data Security, Inc. MD5 meddelandebehandlingsalgoritm.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Med ensamrätt. 
Denna produkt inkluderar programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Med ensamrätt. 
Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com) 
Eric Young är upphovsman till delarna av biblioteket som används. 
Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

OpenSSL License Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Med ensamrätt. Vidaredistribution och användning i käll- eller binärform, med eller utan ändring, tillåts om följande villkor uppfylls: 1. Vidaredistributioner av källkod måste ha kvar ovanstående copyrightmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul. 2. Vidaredistributioner i binärform måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller övrigt material som medföljer distributionen. 3. Allt reklammaterial som nämner funktioner eller användning av denna programvara måste uppvisa följande erkännande: ”Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)” 4. Namnen ”OpenSSL Toolkit” och ”OpenSSL Project” får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härrör från programvaran utan att först ha erhållit särskilt skriftligt tillstånd. Kontakta openssl-core@openssl.org för skriftlig tillstånd. 5. Produkter som härrör från denna programvara får inte kallas ”OpenSSL” och ”OpenSSL” får inte heller anges i deras namn utan att först ha erhållit skriftligt tillstånd från OpenSSL Project. 6. Vidaredistribution av alla slag måste bära följande erkännande: ”Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)” DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV OpenSSL PROJECT ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER PÅ SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISS SYFTE AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OpenSSL PROJECT ELLER DESS BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SKADESTÅND, ELLER SKADOR ÖVERHUVUDTAGET, (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLORAD ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORETISKT ANSVAR, OAVSETT AVTALAT, STRÄNGT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER SKADA (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE OCH DYLIKT) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN EFTER RÅDGIVNING OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA. Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 Original SSLeay-licens 
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Med ensamrätt. Detta paket är en SSL-implementering skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Implementering skrevs för att följa Netscapes SSL. Detta bibliotek är gratis för kommersiell och icke-kommersiell användning så länge följande villkor uppfylls. Följande villkor gäller all kod i denna distribution, oavsett om det är RC4, RSA, lhash, DES, osv., inte bara SSL-kod. SSL-dokumentationen som ingår i denna distribution täcks av samma upphovsrättsvillkor med undantaget att innehavaren är Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Upphovsrätten förblir Eric Youngs och som sådan tas inga copyrightmeddelanden i koden bort. Om det här paketet används i en produkt måste Eric Young nämnas som upphovsman till delarna i biblioteket som används. Detta kan vara i form av ett textmeddelande vid programstart eller i dokumentationen (online eller text) som följer med paketet. Vidaredistribution och användning i käll- och binärform, med eller utan ändring, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls: 1. Vidaredistributioner av källkod måste ha kvar ovanstående copyrightmeddelande denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul. 2. Vidaredistributioner i binärform måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller övrigt material som medföljer distributionen. 3. Allt reklammaterial som nämner funktioner eller användning av denna programvara måste uppvisa följande erkännande: ”Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young(eay@cryptsoft.com)” Ordet ”kryptografisk” kan utelämnas om rutinerna i biblioteket som används inte är relaterade till kryptografi :-). 4. Om du inkluderar Windows-specifik kod (eller ett derivat därav) från apps-katalogen (programkod) måste du inkludera ett erkännande: ”Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)” DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV ERIC YOUNG ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLORAD ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORETISKT ANSVAR, OAVSETT AVTALAT, STRÄNGT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER SKADA (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE OCH DYLIKT) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ÄVEN EFTER RÅDGIVNING OM DET FÖREKOMMER RISK FÖR SÅDAN SKADA. Licensen och distributionsvillkoren för alla allmänt tillgängliga versioner eller härledningar av denna kod kan inte ändras, d.v.s. denna kod kan inte bara kopieras och placeras under en annan distributionslicens [inklusive GNU Public licensen.]

Chrome V8

Copyright 2006-2011, V8-projektets upphovsmän. Med ensamrätt.

Copyright 2014, V8-projektets upphovsmän. Med ensamrätt.

Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan

ändring, tillåts under förutsättning att följande villkor

uppfylls:

* Vidaredistribution av källkod måste innehålla copyrightmeddelandet ovan,

denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.

* Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående

copyrightinformation, denna lista med villkor och följande

ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som medföljer

distributionen.

* Varken namnet på Google Inc. eller namnen på dess

bidragsgivare kan användas för att stödja eller främja produkter som härrör

från denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARE

”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE

BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR

ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN

ELLER BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA,

SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADA (INKLUSIVE, MEN INTE

BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING

DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAK OCH ALLT

TEORETISKT ANSVAR, VARE SIG AVTALAT, GENOM STRIKT ANSVAR ELLER ERSÄTTNINGSRÄTT

(INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT GENOM ANVÄNDNING

AV DENNA PROGRAMVARA ÄVEN OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR MEDDELATS.

Chrome V8 / Strongtalk

Copyright (c) 1994 - 2006 Sun Microsystems Inc.

Med ensamrätt.

Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan

ändring, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

* Vidaredistributioner av källkod måste ha kvar ovanstående copyrightmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul.

* Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller övrigt material som medföljer distributionen.

* Varken namnet på Sun Microsystems eller namnet på dess bidragsgivare får användas för att stödja eller lansera produkter härledda ur denna PROGRAMVARA utan i förväg inhämtat särskilt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARE ”I

BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT

SYFTET AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER

DESS MEDARBETARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA,

EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,

ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING,

DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAK OCH ALLT TEORETISKT

ANSVAR, VARE SIG AVTALAT, GENOM STRIKT ANSVAR ELLER ERSÄTTNINGSRÄTT

(INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT GENOM ANVÄNDNING

AV DENNA PROGRAMVARA ÄVEN OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR MEDDELATS.

TWAIN Toolkit distribueras i befintligt sick. Utvecklaren och distributörerna av TWAIN Toolkit avsäger sig uttryckligen alla underförstådda, uttryckliga eller rättsliga garantier inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, intrång på tredje parts rättigheter och lämplighet för ett visst syfte. Varken utvecklarna eller distributörerna kan hållas ansvariga för skador, oavsett om det är direkta, indirekta, tillfälliga eller följdskador orsakade av kopiering, ändring, distribution eller annan användning av TWAIN Toolkit.

EPUB och EPUB-logotypen är registrerade varumärken som tillhör IDPF (International Digital Publishing Forum).

JavaScript är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. 

Amazon, Kindle och relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Arial är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och eventuellt är registrerat i vissa jurisdiktioner.

Platino är ett varumärke som tillhör Monotype Imaging Inc. och eventuellt är registrerat i vissa andra jurisdiktioner.

Lucida är ett varumärke som tillhör Bigelow & Holmes Inc., registrerat på amerikanska patentverket U.S. Patent and Trademark Union och Europeiska Unionen, och eventuellt även i andra jurisdiktioner.

Corel och WordPerfect är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Corel Corporation och/eller dess dotterbolag i Kanada, USA och/eller andra länder.

Citrix, Citrix XenApp och Citrix-logotypen är varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. och/eller ett eller flera av dess dotterbolag, och som eventuellt är registrerat på det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office och i andra länder. Påståenden som görs, och åsikter som uttrycks, inom det följande tillhör ABC EDUCATION SERVICES med ensamrätt och synpunkterna varken delas eller är representativa för Citrix Systems synpunkter. Denna presentation innebär inget stöd för någon produkt, tjänst eller synpunkt. Citrix ger inga som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller aktualitet i denna presentations innehåll, eller något annat material som är relaterat till denna presentation. Varken Citrix, dess agenter, chefer, anställda, licenstagare eller dotterbolag ska under några som helst omständigheter hållas ansvariga för skador, oavsett typ (utan begränsning t.ex. förlorad vinst, affärsinformation eller förlust av information), som uppstår till följd av den information eller påståenden som ingår i presentationen. All vikt du tillskriver sådant innehåll sker på egen risk.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.