Slovníček

A D E F H I J K M N O P R S Š T U V Z

A

ABBYY Business Card Reader  je praktická aplikácia, ktorá umožňuje skenovanie vizitiek, zachytávanie kontaktných údajov a exportovanie zachytených kontaktov do rozličných elektronických formátov. Táto aplikácia takisto dokáže skenovať a fotografovať vizitky uložené v počítačoch používateľa programu.

Funkcia ABBYY Hot Folder je plánovací zástupca umožňujúci vybrať si priečinok so snímkami a nastaviť čas spracovania snímok z tohto priečinka. ABBYY FineReader automaticky spracuje snímky z vybratého priečinka.

ABBYY Screenshot Reader je aplikácia umožňujúca používateľom vytvárať snímky obrazovky a rozpoznávať texty z nich.

ADF (Automatic Document Feeder – automatický podávač dokumentov) – zariadenie, ktoré automaticky podáva dokumenty do skenera. Skener so zariadením ADF dokáže naskenovať ľubovoľné množstvo strán bez potreby manuálneho podávania, resp. vkladania dokumentu. Program ABBYY FineReader môže pracovať aj s viacstranovými dokumentmi.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology – Prispôsobiteľná technológia rozpoznávania dokumentov) – technológia zvyšujúca kvalitu konverzie viacstranových dokumentov. Táto technológia umožňuje napríklad rozpoznávať jednotlivé prvky dokumentu ako záhlavia, hlavičky, päty, poznámky pod čiarou, číslovanie strán a podpisy.

Aktivácia je proces získavania špeciálneho kódu od spoločnosti ABBYY, ktorý používateľovi umožňuje používať jeho kópiu produktu na danom počítači v plnom režime.

Aktivačný kód – kód pre každého používateľa programu ABBYY FineReader 12 vydávaný spoločnosťou ABBYY počas aktivácie. Na aktiváciu programu ABBYY FineReader na počítači, na ktorom bol vygenerovaný kód Product ID, je potrebný aktivačný kód.

Aktívna oblasť je aktuálna vybratá oblasť snímky, ktorú možno odstrániť, presunúť alebo upraviť. Ak chcete, aby bola oblasť aktívna, kliknite na ňu. Rám ohraničujúci aktívnu oblasť je široký a sú na ňom malé štvorčeky, ktorých ťahaním je možné zmeniť jej veľkosť.

Analýza dokumentu je proces identifikácie logickej štruktúry dokumentu a takisto oblastí, ktoré obsahujú rôzne typy údajov. Dokument sa môže analyzovať automaticky, alebo ho môžete analyzovať aj ručne.

Automatizovaná úloha je množina krokov spracovania dokumentu. Program ABBYY FineReader 12 obsahuje vopred nakonfigurované automatizované úlohy, ktoré sú prístupné z okna Úlohy. Používatelia môžu vytvoriť aj svoje vlastné automatizované úlohy.

D

Dokument programu ABBYY FineReader je objekt vytvorený v programe ABBYY FineReader pri spracovaní papierového dokumentu. Obsahuje snímky strán dokumentu, ich rozpoznaný text (ak vôbec existuje) a nastavenia programu.

E

Efekty písma je vzhľad písma, resp. parametre (napr. tučné, kurzíva, podčiarknuté, prečiarknuté, dolný index, horný index, malé písmená).

Naspäť na začiatok

F

Farebný režim určuje, či sa majú zachovať farby dokumentu. Čiernobiele snímky vytvoria menšie dokumenty programu ABBYY FineReader a rýchlejšie sa spracúvajú.

H

Heslo na otvorenie dokumentu je heslo, ktoré používateľom znemožní otvoriť dokument PDF, pokiaľ nezadajú autorom stanovené heslo pre otvorenie dokumentu.

Heslo na povolenia je heslo, ktoré zabráni používateľom vytlačiť a upravovať dokument vo formáte PDF, pokiaľ nezadajú autorom určené heslo. Ak sú pre dokument vo formáte PDF vybraté určité nastavenia zabezpečenia, iní používatelia nebudú môcť tieto nastavenia zmeniť, pokiaľ nezadajú prístupové heslo.

I

Identifikácia podpory je jedinečný identifikátor sériového čísla s informáciami o licencii a počítači, na ktorom sa licencia používa. Kód ID podpory poskytuje dodatočnú ochranu a kontroluje sa službou technickej podpory pred poskytnutím technickej podpory.

Ignorované znaky akékoľvek nepísmenové znaky nájdené v slovách (napr. znaky slabík alebo značky prízvuku). Tieto znaky sa počas kontroly pravopisu ignorujú.

Invertovaná snímka je snímka s bielymi znakmi vytlačenými na tmavom pozadí.

J

Jas je parameter snímky úmerný množstvu bielej farby v snímke. Zvýšením jasu snímka "vybledne". Výberom vhodného jasu sa zvyšuje kvalita rozpoznávania. Podrobné informácie nájdete v časti "Skenovanie papierových dokumentov".

K

Kódová stránka je tabuľka určujúca zhodu medzi znakmi a ich kódmi. Používatelia môžu vyberať požadované znaky z dostupných na kódovej stránke.

M

Možnosti dokumentu je súbor možností, ktoré je možné vybrať pomocou dialógového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti). Možnosti dokumentu zahŕňajú aj používateľské jazyky a vzory. Možnosti dokumentu sa môžu ukladať a potom znova používať v iných dokumentoch programu ABBYY FineReader.

Naspäť na začiatok

N

Nastavenia zabezpečenia PDF sú obmedzenia, ktoré zabránia otvoreniu, úprave, kopírovaniu alebo tlači dokumentu vo formáte PDF. Medzi tieto nastavenia patria: heslá na otváranie dokumentov, heslá na povolenia a úrovne šifrovania.

Neisté slová sú slová obsahujúce jeden alebo viac neistých znakov.

Neisté znaky sú znaky, ktoré možno neboli správne rozpoznané.

Neproporcionálne písmo – písmo (napríklad Courier New), v ktorom všetky znaky zaberajú rovnaký priestor. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky rozpoznávania OCR pri neproporcionálnych písmach, vyberte Nástroje > Možnosti..., kliknite na kartu Dokument a vyberte Písací stroj v časti Druh dokumentu.

O

Oblasť je časť snímky ohraničená rámom a obsahujúca určitý typ údajov. Pred vykonaním rozpoznávania OCR určí program ABBYY FineReader oblasť textu, obrázka, tabuľky a čiarového kódu, aby mohol určiť, ktoré časti obrázka a v akom poradí majú byť rozpoznané.

Oblasť čiarového kódu je oblasť snímky, ktorá obsahuje čiarový kód.

Oblasť obrázka je oblasť snímky, ktorá obsahuje obrázok. Tento typ oblasti môže ohraničovať aktuálny obrázok alebo akýkoľvek iný objekt, ktorý chcete v rozpoznanom texte zobraziť ako obrázok (napr. fragment textu).

Oblasť obrázka v pozadí  je oblasť snímky, ktorá obsahuje obrázok, na ktorom je vytlačený text.

Oblasť rozpoznávania je oblasť snímky, ktorú má program ABBYY FineReader analyzovať automaticky.

Oblasť tabuľky je oblasť snímky obsahujúca údaje v podobe tabuľky. Keď program číta oblasť tohto typu, vykreslí zvislé a vodorovné oddeľovače vnútri oblasti a vytvorí tak tabuľku. Táto oblasť sa vo výstupnom texte považuje za tabuľku.

Oddeľovače sú symboly, ktoré môžu oddeľovať slová (napr. /, \, pomlčka), a ktoré sú od samotných slov oddelené medzerami.

Ovládač je softvérový program ovládajúci periférne počítačové zariadenia (napr. skener, monitor, atď.).

Naspäť na začiatok

P

Paradigma – označenie pre skupinu všetkých gramatických tvarov slova.

PDF so značkami je dokument vo formáte PDF obsahujúci informácie o štruktúre dokumentu, napríklad o jeho logických častiach, obrázkoch a tabuľkách. Štruktúra dokumentu je zakódovaná v značkách PDF. Súbor PDF s takýmito značkami môže byť opätovne naliaty na stránku tak, aby zodpovedal rôznym veľkostiam obrazovky a zobrazoval sa správne aj na osobných prenosných zariadeniach.

Počet bodov na palec (dpi) je meradlo rozlíšenia snímky.

Kód Product ID je parameter automaticky odvodený z konfigurácie hardvéru vygenerovaný pri aktivácii programu ABBYY FineReader na danom počítači.

R

Režim skenovania je parameter skenovania, ktorý určuje, či má byť snímka naskenovaná čiernobielo, v odtieňoch sivej alebo farebne.

Rozlíšenie je skenovací parameter a zvyčajne sa udáva v dpi (dots per inch – počet bodov na palec). Pri textoch s veľkosťou písma 10 bodov a viac by sa malo použiť rozlíšenie 300 dpi a pri textoch s menšou veľkosťou písma (9 bodov a menej) sa odporúča rozlíšenie 400 až 600 dpi.

Rozloženie strany usporiadanie textu, tabuliek, obrázkov, odsekov a stĺpcov na strane. Súčasťou rozloženia strany sú aj písma, veľkosti písma, farby písma, pozadia a orientácie textu.

S

Skener je zariadenie na vkladanie obrázkov do počítača (prevod tlačených papierových dokumentov do digitálnej formy, aby sa tieto mohli v počítači ďalej spracovať).

Skratka je skrátená podoba slova alebo frázy (napríklad MS–DOS je skratka Microsoft Disk Operating System, OSN je skratka Organizácie spojených národov a pod.).

Spojenie (ligatúra) je kombinácia dvoch alebo viacerých "zlepených" znakov (napríklad fi, fl, ffi). Rozdelenie takýchto znakov je pre program ABBYY FineReader zložité. Ich posudzovaním ako jednotlivých znakov sa zvyšuje presnosť rozpoznávania OCR.

Správca licencií je pomôcka na správu licencií programu ABBYY FineReader a aktiváciu programu ABBYY FineReader 12 Corporate.

Správca úloh je funkcia programu ABBYY FineReader umožňujúca spustiť automatizovanú úlohu, vytvoriť a upraviť automatizované úlohy a odstrániť nepoužívané vlastné automatizované úlohy.

Systém Omnifont je systém rozpoznávania, ktorý rozpoznáva skupiny znakov v ľubovoľnom písme bez predchádzajúceho tréningu.

Naspäť na začiatok

Š

Šablóna oblasti je šablóna obsahujúca informácie o veľkosti a umiestnení oblastí v dokumentoch podobného vzhľadu.

T

Textová oblasť je oblasť snímky, ktorá obsahuje text. Oblasti textu by mali obsahovať iba text v jednom stĺpci.

Tréning je postup vytvorenia súvislosti medzi snímkou znaku a samotným znakom. (Ďalšie informácie nájdete v časti "Rozpoznávanie s tréningom").

Typ dokumentu je parameter udávajúci, ako bol originál dokumentu vytlačený (napr. na laserovej tlačiarni, písacom stroji a pod.). U dokumentov vytlačených laserovými tlačiarňami vyberte Automaticky, u textov z písacieho stroja vyberte Písací stroj a u faxov vyberte Fax.

U

Unicode je norma vyvinutá združením Unicode Consortium (Unicode, Inc.) a predstavuje 16-bitový medzinárodný systém kódovania na spracovanie textov.

V

Voliteľný spojovník je spojovník (¬), ktorý označuje, kde presne by malo byť rozdelené slovo alebo slovné spojenie na konci riadka (napr. slovo „automaticky“ by malo byť rozdelené ako „au-to-ma-tic-ky“). Program ABBYY FineReader nahrádza spojovníky v slovníkových slovách voliteľnými spojovníkmi.

Vzor je množina asociácií medzi spriemerovanými snímkami znaku a ich príslušnými názvami. Vzory sa vytvoria pri tréningu programu ABBYY FineReader na konkrétnom texte.

Z

Zakázané znaky sú znaky, ktoré sa nikdy neobjavia v rozpoznávanom texte. Zadaním zakázaných znakov sa zvyšuje rýchlosť a kvalita rozpoznávania OCR.

Základný tvar je "slovníkový" tvar slova (hlavné slová fráz slovníkových hesiel sa spravidla uvádzajú v ich základnom tvare).

Zložené slovo je slovo zložené z dvoch alebo viacerých existujúcich slov. V programe ABBYY FineReader je zložené slovo také slovo, ktoré program nemôže nájsť v slovníku, ale ktoré sa dá vytvoriť z dvoch alebo viacerých slov v slovníku.

Naspäť na začiatok

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.