Dodawanie obrazów bez przetwarzania

Za pomocą dostępnych w oknie Zadanie zadań automatycznych Szybkie skanowanie, Szybkie otwarcie oraz Skanuj i zapisz jako obraz można skanować i otwierać obrazy bez ich wstępnego przetwarzania i rozpoznawania. Może to być przydatne, gdy trzeba otworzyć duży dokument, aby rozpoznać tylko kilka znajdujących się w nim stron.

Szczegółowe informacje znajdują się w częściach „Kopiowanie treści z dokumentów” i „Zapisywanie obrazu strony”.

  1. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

  1. Kliknij odpowiednie zadanie automatyczne:
    • Szybkie skanowanie skanuje dokument papierowy i otwiera obrazy w programie ABBYY FineReader, nie poddając ich wstępnej obróbce ani rozpoznawaniu.
    • Szybkie otwarcie otwiera dokumenty PDF i obrazy w programie ABBYY FineReader, nie poddając ich wstępnej obróbce ani rozpoznawaniu.
    • Skanuj i zapisz jako obraz skanuje dokument i zapisuje go w postaci skanów. Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe zapisu obrazu.

Lista formatów obrazu, w których można zapisywać zeskanowane obrazy, znajduje się w części „Obsługiwane formaty obrazu”.

Obrazy zostaną dodane do nowego dokumentu programu ABBYY FineReader lub zapisane w wybranym folderze.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.