Jeśli program nie rozpoznaje niektórych znaków

Program ABBYY FineReader do rozpoznawania tekstu wykorzystuje dane o języku dokumentu. Program może nie rozpoznać niektórych znaków w dokumentach zawierających nieznane elementy (np. liczby kodowe), ponieważ język dokumentu może nie zawierać tych znaków. W celu rozpoznania takich dokumentów można utworzyć niestandardowy język zawierający wszystkie potrzebne znaki. Można też przypisać języki do grup języków i używać tych grup do rozpoznawania.

Tworzenie niestandardowego języka

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Edytor języków….
 2. W oknie dialogowym Edytor języka kliknij przycisk Nowy….
 3. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, zaznacz opcję Utworzyć nowy język na bazie istniejącego, a następnie wybierz język, który posłuży jako baza do utworzenia nowego, niestandardowego języka i kliknij przycisk OK.
 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości języka. W oknie tym:
  1. Wpisz nazwę nowego języka.
  2. Wcześniej wybrany język bazowy jest wyświetlony na liście rozwijanej Język źródłowy. Można zmienić język źródłowy.
  3. Alfabet zawiera alfabet języka bazowego. Można go edytować, klikając przycisk .
  4. Program korzysta z kilku opcji dotyczących Słownika przy rozpoznawaniu tekstu i sprawdzaniu rezultatów:
   • Brak

Język nie ma słownika.

 • Słownik wbudowany

Będzie używany słownik wbudowany programu.

 • Słownik użytkownika

Kliknij przycisk Edytuj…, aby określić terminy słownikowe lub zaimportować istniejący niestandardowy słownik albo plik tekstowy o kodowaniu Windows-1252 (terminy muszą być oddzielone spacjami lub innymi nienależącymi do alfabetu znakami).

Uwaga: Słowa ze słownika użytkownika nie zostaną oznaczone jako niepoprawne w procesie sprawdzania pisowni rozpoznanego tekstu. Mogą być napisane samymi małymi lub wielkimi literami albo wszystkie zaczynać się wielką literą.

Słowo w słowniku Słowa, które nie zostaną uznane za niepoprawne podczas sprawdzania pisowni
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
aBc aBc, abc, Abc, ABC
 • Wyrażenie regularne

Do tworzenia niestandardowego słownika można użyć wyrażeń regularnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w części „Wyrażenia regularne”.

 1. Języki mogą mieć kilka dodatkowych właściwości. Aby je zmienić, kliknij przycisk Zaawansowane….

To spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Zaawansowane właściwości języka. W oknie tym można określić:

 • które znaki mogą znajdować się na początku lub końcu słowa;
 • znaki niebędące literami, które występują oddzielnie od słów;
 • znaki, które mogą występować wewnątrz słów i powinny być ignorowane;
 • znaki, których nie może być w tekście rozpoznawanym przy użyciu tego słownika (zabronione znaki);
 • wszystkie rozpoznawalne znaki pochodzące z języka.
 • Można też włączyć opcję Tekst może zawierać liczebniki arabskie, liczebniki rzymskie i skróty.
 1. Nowo utworzony język można wybrać przy wybieraniu języków dokumentu.

Więcej informacji o językach dokumentu znajduje się w części „Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania”.

Domyślnie języki użytkownika są zapisywane w folderze dokumentów programu FineReader. Można też wszystkie języki i wzorce użytkownika zapisać w jednym pliku. W tym celu w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje…, aby otworzyć okno dialogowe Opcje, a następnie przejdź do karty Rozpoznane i kliknij przycisk Zapisz w pliku.

Tworzenie grupy języków

Jeśli dane kombinacja języków ma być często używana, dla wygody można utworzyć grupę języków.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Edytor języków….
 2. W oknie dialogowym Edytor języka kliknij przycisk Nowy….
 3. W oknie dialogowym Nowy język lub grupa wybierz opcję Utworzyć nową grupę języków i kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Właściwości grupy języków wpisz nazwę nowej grupy i wybierz odpowiednie języki.

Uwaga: Jeśli wiesz, że niektóre znaki nie pojawią się nigdy w rozpoznawanych tekstach, możesz określić tak zwane znaki zabronione. Określenie tych znaków może zwiększyć zarówno szybkość, jak i dokładność rozpoznawania. W tym celu kliknij przycisk Zaawansowane… w oknie dialogowym Właściwości grupy języków. W oknie dialogowym Zaawansowane właściwości grupy języków wpisz zabronione znaki w polu Zabronione znaki.

 1. Kliknij przycisk OK.

Nowo utworzona grupa zostanie dodana do listy rozwijanej Język dokumentu na głównym pasku narzędzi.

Domyślnie grupy języków użytkownika są zapisywane w folderze dokumentów programu FineReader. Można też wszystkie języki i wzorce użytkownika zapisać w jednym pliku. W tym celu w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje…, aby otworzyć okno dialogowe Opcje, a następnie przejdź do karty Rozpoznane i kliknij przycisk Zapisz do pliku….

Podpowiedź: jeśli dokument wymaga określonej kombinacji języków, można także bezpośrednio wybrać odpowiednie języki bez tworzenia grupy.

 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu wybierz pozycję Więcej języków….
 2. W otwartym oknie dialogowym Edytor języka wybierz opcję Wybierz języki ręcznie.
 3. Wybierz wymagane języki i kliknij przycisk Anuluj.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.