Słownik

A C D E F H I J K L M N O P R S T U W Z

A

Program ABBYY Business Card Reader to poręczna aplikacja umożliwiająca skanowanie wizytówek, zbieranie z nich informacji kontaktowych i zapisywanie ich w różnych formatach. Program odczytuje także dane ze zdjęć i skanów wizytówek zapisanych na dysku komputera.

ABBYY Hot Folder to funkcja planowania, która umożliwia wybranie folderu zawierającego obrazy i ustawienie czasu przetwarzania obrazów z tego folderu. Program ABBYY FineReader automatycznie przetwarza obrazy znajdujące się w wybranym folderze.

ABBYY Screenshot Reader to aplikacja umożliwiająca tworzenie zrzutów ekranu i rozpoznawanie zawartego w nich tekstu.

ADF (Automatic Document Feeder) to automatyczny podajnik dokumentów do skanera. Skaner wyposażony w podajnik automatyczny (ADF) może skanować wiele stron bez interwencji użytkownika. Program ABBYY FineReader obsługuje skanowanie wielostronicowych dokumentów.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) to technologia polepszająca jakość konwersji wielostronicowych dokumentów. Umożliwia na przykład rozpoznawanie takich elementów jak tytuły, nagłówki i stopki, przypisy, numery stron oraz sygnatury.

Aktywacja polega na uzyskaniu specjalnego kodu od firmy ABBYY, który umożliwia użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji programu na danym komputerze.

Aktywny obszar to aktualnie zaznaczony obszar obrazu, który można usunąć, przenieść lub zmienić. Aby uaktywnić obszar, należy go kliknąć. Ramka obejmująca aktywny obszar jest pogrubiona i zawiera małe kwadraty, które można przeciągać w celu zmiany rozmiaru obszaru.

Analiza dokumentu to proces identyfikacji logicznej struktury dokumentu i obszarów zawierających różne typy danych. Analiza dokumentu może być przeprowadzana automatycznie bądź ręcznie.

C

Czcionka o stałej szerokości to czcionka (np. Courier New), w której wszystkie znaki zajmują tyle samo miejsca. Aby uzyskać lepsze rezultaty rozpoznawania OCR czcionek o stałej szerokości, wybierz polecenia Narzędzia > Opcje, a następnie w karcie Dokument w obszarze Typ dokumentu wybierz opcję Maszyna do pisania.

D

Dokument programu ABBYY FineReader to obiekt utworzony przez program ABBYY FineReader w celu przetworzenia dokumentu papierowego. Zawiera obrazy stron dokumentu, ich rozpoznany tekst (jeśli istnieje) oraz ustawienia programu.

Douczanie to proces ustalania relacji między obrazem znaku a samym znakiem. (Szczegółowe informacje są dostępne w części „Rozpoznawanie z douczaniem”.)

DPI (dots per inch) to jednostka miary rozdzielczości obrazu.

Powrót do góry

E

Efekty czcionek to wygląd czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, kapitaliki itd.).

F

Forma podstawowa to „słownikowa” forma słowa (hasła w słowniku są zwykle podawane w formie podstawowej).

H

Hasło dostępu to ustalone przez autora hasło, którego wpisanie jest wymagane, aby można było drukować i edytować dokumenty PDF. Jeśli w dokumencie PDF są zastosowane określone ustawienia zabezpieczeń, inni użytkownicy będą mogli je zmienić tylko po wprowadzeniu hasła dostępu.

Hasło otwarcia dokumentu to zdefiniowane przez autora hasło, uniemożliwiające otwarcie dokumentu PDF użytkownikom, którzy go nie znają.

I

Identyfikator pomocy to unikalny identyfikator numeru seryjnego zawierający informacje o licencji i komputerze, na którym jest używana. Identyfikator pomocy stanowi dodatkową ochronę i jest sprawdzany przez pracowników pomocy technicznej przed udzieleniem pomocy klientowi.

Identyfikator produktu to parametr tworzony automatycznie na podstawie konfiguracji sprzętowej komputera podczas aktywacji programu ABBYY FineReader.

Ignorowane znaki to znaki, które nie są literami, ale zostały znalezione w słowach (np. znaki sylab, akcenty). Znaki te są ignorowane przy sprawdzaniu pisowni.

J

Jasność to parametr określający ilość bieli w obrazie. Zwiększenie jasności powoduje, że obraz jest "bardziej biały". Wybór odpowiedniej jasności podnosi jakość rozpoznawania. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Skanowanie dokumentów papierowych”.

K

Kod aktywacyjny to kod wydawany każdemu użytkownikowi przez firmę ABBYY podczas aktywacji programu ABBYY FineReader 12. Kod aktywacyjny jest wymagany w celu aktywowania programu ABBYY FineReader na komputerze, na którym został wygenerowany identyfikator produktu.

L

Ligatura to kombinacja dwóch lub więcej znaków, które muszą „występować” razem (np. fi, fl, ffi). Rozróżnianie takich znaków jest szczególnie trudne dla programu ABBYY FineReader. Uznanie ich za jeden znak zwiększa dokładność rozpoznawania OCR.

Powrót do góry

M

Menedżer licencji to narzędzie służące do zarządzania licencjami programu ABBYY FineReader i aktywowania produktu ABBYY FineReader 12 Corporate.

Menedżer zadań to funkcja programu ABBYY FineReader umożliwiająca uruchamianie zadań automatycznych oraz tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zadań automatycznych użytkownika.

N

Niepewne słowa to słowa zawierające przynajmniej jeden niepewny znak.

Niepewne znaki  to znaki, które mogły zostać rozpoznane przez program nieprawidłowo.

O

Obraz odwrócony to obraz zawierający białe znaki na ciemnym tle.

Obszar to część obrazu objęta przez ramkę i zawierająca określony rodzaj danych. Przed wykonaniem rozpoznawania OCR program ABBYY FineReader wykrywa obszary tekstu, obrazów, tabel oraz kodów kreskowych w celu określenia sekcji obrazu, które mają zostać rozpoznane oraz kolejności ich rozpoznawania.

Obszar kodu kreskowego to obszar obrazu zawierający kod kreskowy.

Obszar obrazu to obszar zawierający grafikę. Obszar tego typu może faktycznie zawierać grafikę lub inny obiekt, który powinien być wyświetlany jako grafika (np. fragment tekstu).

Obszar obrazu tła to obszar obrazu zawierający obraz z nadrukowanym tekstem.

Obszar rozpoznawania to obszar obrazu, który program ABBYY FineReader ma przeanalizować automatycznie.

Obszar tabeli to obszar obrazu zawierający dane w formie tabeli. Gdy program rozpozna ten typ obszaru, rysuje w nim poziome i pionowe separatory, aby utworzyć tabelę. Następnie w tekście wynikowym obszar zostaje wyrenderowany jako tabela.

Obszar tekstowy to obszar obrazu zawierający tekst. Bloki tekstowe mogą zawierać tylko tekst w jednej kolumnie.

Odmiana to zestaw wszystkich form gramatycznych słowa.

Opcje dokumentu to zestaw ustawień, które można zdefiniować w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje). Do opcji dokumentu zaliczają się także ustawienia języka i wzorce użytkownika. Opcje dokumentu można zapisać, aby ich użyć w innych dokumentach programu ABBYY FineReader.

Opcjonalny łącznik to łącznik (¬) wskazujący miejsce, w którym słowo lub kombinacja słów powinna zostać podzielona, jeśli znajduje się na końcu wiersza (na przykład słowo „autoformatowanie” powinno zostać podzielone na części „auto” i „formatowanie”). Program ABBYY FineReader zamienia wszystkie łączniki znalezione w słowach zawartych w słowniku na znaki opcjonalnego łącznika.

Powrót do góry

P

PDF ze znacznikami to dokument PDF zawierający informacje o strukturze dokumentu, takie jak elementy logiczne, grafika i tabele itp. Struktura ta jest kodowana za pomocą znaczników PDF. Plik PDF ze znacznikami może być dopasowany do różnych rozmiarów ekranu i jest dobrze wyświetlany na urządzeniach przenośnych.

R

Rozdzielczość to parametr skanowania mierzony w punktach na cal (dpi). Rozdzielczość 300 dpi jest zalecana w przypadku tekstu o wielkości pisma 10 punktów lub większej, 400–600 dpi jest zalecana w przypadku tekstu o mniejszej wielkości pisma (do 9 punktów).

S

Separatory to znaki oddzielające słowa (np. /, \, myślnik), które są oddzielane od słów spacjami.

Skaner to urządzenie do wprowadzania obrazów do komputera.

Skrót to skrócona forma słowa lub wyrażenia (np. MS-DOS to skrót od Microsoft Disk Operating System, a UN od United Nations itd.).

Słowo złożone to słowo składające się z przynajmniej dwóch innych słów. W programie ABBYY FineReader słowo złożone to słowo, którego nie ma w słowniku programu, ale może zostać utworzone z połączenia dwóch lub więcej innych słów ze słownika.

Sterownik to program sterujący działaniem urządzenia peryferyjnego (np. skanera, monitora itp.).

Strona kodowa to tabela wiążącą znaki z odpowiadającymi im kodami. Użytkownik może używać znaków dostępnych w określonej stronie kodowej.

System Omnifont to system rozpoznawania umożliwiający rozpoznawanie znaków dowolnych czcionek bez wcześniejszego douczania.

Szablon obszaru to szablon zawierający informacje na temat rozmiaru i lokalizacji obszarów w podobnych dokumentach.

Powrót do góry

T

Tryb kolorów określa, czy kolory dokumentu mają zostać zachowane. Czarno-białe obrazy dokumentów mają mniejsze rozmiary i są szybciej przetwarzane przez program ABBYY FineReader.

Tryb skanowania to parametr skanowania określający, czy obraz ma być zeskanowany jako czarno-biały, w skali szarości, czy w pełnym kolorze.

Typ dokumentu to parametr określający, w jaki sposób został wydrukowany/napisany oryginalny tekst (np. przy użyciu drukarki laserowej, maszyny do pisania itd.). W przypadku wydruków laserowych należy wybrać opcję Auto, w przypadku tekstów z maszyny do pisania — opcję Maszyna do pisania, a w przypadku faksów — Faks.

U

Układ strony to sposób rozmieszczenia tekstu, tabel, obrazów, akapitów i kolumn na stronie. Zaliczają się do niego także czcionki, rozmiary czcionek, kolory czcionek, tło tekstu oraz orientacja tekstu.

Unicode to opracowany przez Konsorcjum Unicode (Unicode, Inc.) standard opisujący 16-bitowy międzynarodowy system kodowania znaków służący do przetwarzania tekstu.

Ustawienia zabezpieczeń PDF to ograniczenia, które nie pozwalają na otwieranie dokumentów PDF oraz ich edycję, kopiowanie i drukowanie. Ustawienia te obejmują hasła otwarcia dokumentów, hasła dostępu oraz poziomy szyfrowania.

W

Wzorzec to zbiór powiązań uśrednionych obrazów znaków z ich nazwami. Wzorce są tworzone podczas douczania programu ABBYY FineReader na podstawie określonego tekstu.

Z

Zabronione znaki to znaki, które zdaniem użytkownika nigdy nie pojawią się w tekście do rozpoznania. Określenie zabronionych znaków zwiększa szybkość i jakość rozpoznawania OCR.

Zadanie automatyczne to lista czynności procesu przetwarzania dokumentu. Program ABBYY FineReader 12 zawiera szereg gotowych zadań automatycznych dostępnych w oknie Zadania. Użytkownik może też tworzyć własne zadania automatyczne.

Powrót do góry

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.